WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудит господарських операцій в умовах функціонування АРМ бухгалтера (на матеріалах місцевої аудит. фірми) - Реферат

Аудит господарських операцій в умовах функціонування АРМ бухгалтера (на матеріалах місцевої аудит. фірми) - Реферат

виплати у грошово-натуральній формі: матеріальна допомога, виплати за підсумками роботи за рік, оплата додаткових відпусток, що надаються рішенням трудового колективу,
розмір яких не передбачений законодавством, одноразові допомоги праців-никам, які виходять на пенсію, доходи (дивіденди, проценти), що сплачуються по акціях трудового колективу і внесках членів трудового колективу у майно підприємства, а також інші виплати, які проводяться за рахунок прибутку, що залишився у розпорядженні підприємства.
2.Визначення суми балансового прибутку. Балансовий прибуток - це сума прибутку від реалізації продукції та іншої реалізації й доходів від позареаліза-ційних операцій, зменшена на суму витрат по цих операціях. До складу цих доходів (витрат) від позареалізаційних операцій включаються: доходи, отримані від участі в спільних підприємствах, від здавання майна в аренду, дивіденди по акціях, облігаціях та інших цінних паперах, які належать підприємству, суми, одержані у вигляді економічних санкцій і відшкодування збитків, інші витрати і доходи від операцій, що безпосередньо не пов`язані з виробництвом і реалі-зацією продукції.
При цьому суми, що внесені до бюджету у вигляді санкцій відповідно до законодавства, відносяться за рахунок прибутку, що залишився у розпорядженні підприємства. До зазначених санкцій належать внески до бюджету прибутку, одержаного в результаті порушення державної дисципліни цін, недотримання стандартів і технічних умов, штрафів у розмірі незаконно отриманого прибутку, а також суми фінансових санкцій, утриманих податковими службами, суми пені за несвоєчасну сплату платежів до бюджету та інші види санкцій.
Ключевим питанням на цьому етапі є визначення показників, що характеризують формування загальної суми балансового прибутку. Аудитор перш за все має оцінити вплив прогресивних факторів формування прибутку - зниження собівартості продукції, підвищення якості і поліпшення асортименту продукції. Також треба виявити фактори, які не є заслугою підприємства - завищення цін, тарифів, порушення встановлених стандартів тощо.
3.Визначення величини балансового прибутку, якій підлягає оподат-куванню. Балансовий прибуток при цьому корегується таким чином:
збільшується (зменшується) на суму перевищення (зниження) витрат на оплату праці персоналу підприємства, зайнятого у основній діяльності, у складі собівартості реалізованої продукції порівняно з їх нормативною величиною, зменшується на суму рентних платежів, що вносяться до бюджету із прибутку у встановленому порядку, зменшується на суму дивідендів, отриманих по акціях, облігаціях та інших цінних паперах, які належать підприємству, зменшується на суму доходу, отриманого від пайової участі у спільних підприємствах. Крім того, суми, внесені до бюджету у вигляді санкцій відповідно до законодавства за рахунок прибутку, залишеного у розпорядженні підприємства, при оподат-куванні виключаються зі складу витрат від позареалізаціних операцій.
4.Визначення величини податку на прибуток (дохід), що належить сплаті до бюджету. Аудитор користується нормативними документами щодо оподат-кування, а також пільгами, які надаються суб`єктам підприємницької діяльності при обчисленні податків. Зокрема, це законодавство з оподаткування прибутку (доходу), ПДВ та інші обов`язкові податки і платежі до республіканського і місцевого бюджетів, а також нормативні документи з цих питань, видані Міністерством фінансів України.
Ставки податків для окремих видів платників диференційовані. За зако-нодавством визначається система пільг при оподаткування. Так, наприклад, орендні підприємства, утворені на базі державних підприємств та їх струк-турних підрозділів, зменшують суму податку на величину орендної плати (за вирахуванням амортизаційних відрахувань, що входять до її складу). Таке зменшення податку відноситься на відповідний бюджет залежно від належності підприємства і стосовно розподілення ставки податку між бюджетами.
5.Визначення і розподіл чистого прибутку, що залишився у розпо-рядженні підприємства. Чистий прибуток підприємства визначається ауди-тором як різниця між балансовим прибутком, який оподатковується, і величиною податків з урахуванням пільг. Напрямки використання чистого прибутку визначаються підприємством самостійно. Найбільш поширені на практиці напрямки використання прибутку показані на малюнку:
мал.2.2
Аудит формування доходу для оподаткування і використання чистого доходу
Виручка від реалізації продукції, робіт, послуг у діючих цінах без ПДВ Матеріальні затрати
Дохід від реалізації продукції, робіт і послуг Результат від іншої реалізації
Дохід від реалізації Сальдо доходів і витрат від позареалізаційних операцій
Загальний дохід Сума корегування для оподаткування
Дохід для оподаткування Податки з урахуванням пільг
Чистий дохід Витрати на оплату праці, відрахування на спрацювання, амортизація тощо
Чистий прибуток
Фонд нагромадження Фонд споживання
Державний вплив на вибір напрямків використання чистого прибутку здійснюється через податки, податкові пільги, а також економічні санкції.
У випадках, передбачених законодавчими актами або статутом під-приємства, частина чистого прибутку передається у власність членів трудового колективу підприємства. Розмір цього прибутку і порядок його розподілу визначаються радою (правлінням) підприємства. Сума прибутку, що належить члену колективу, утворює його внесок.
Узагальнюючу характеристику діяльності підприємства в умовах ринкової економіки, аудитор визначає за величиною чистого прибутку і фінансовим ста-новищем. Важливо не тільки отримати якнайбільший прибуток, але і використати прибуток, що залишився у розпорядженні підприємства, для оптимального співвідношення темпів науково-технічного, виробничого (еконо-мічного) і соціального розширенного відтворення. У динаміці темпів зростання власних коштів підприємства проявляються успіхи або недоліки його розвитку.
Аудитор для оцінки загального рівня і динаміки фінансових результатів діяльності за даними звітного балансу підприємства складає аналітичну таб-лицю.
табл.2.3
Аналіз загальних показників фінансових результатів підприємства за звітними періодами (в грн.)
Показники За минулий період За звітний період В % до базових показників
Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг) без ПДВ 5300 11450 216
Затрати на виробництво реалізованої продукції 4200 8200 195
Прибуток від реалізації продукції 1100 3250 295
Результати від іншої діяльності 30 40 133
Сальдо доходів і витрат від позареалізаційних операцій 20 30 150
Балансовий прибуток 1150 3320 289
Чистий прибуток, що залишився у розпорядженні підприємства 780 1920 246
Приведені в таблиці дані дозволяють аудитору зробити висновок, що підприємство у своїй діяльності має високі позитивні показники. Так, порівнюючи результати фінансової діяльності підприємства за звітний період (рік) з аналогічним періодом минулого року встановлено,

 
 

Цікаве

Загрузка...