WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → 1. Яка різниця між бланками фінансової звітності і бланками суворого обліку. 2. Розкрити зміст і сутність П(С)БО №16 “Витрати” - Контрольна робота

1. Яка різниця між бланками фінансової звітності і бланками суворого обліку. 2. Розкрити зміст і сутність П(С)БО №16 “Витрати” - Контрольна робота


КОНТРОЛЬНА РОБОТА
з бухгалтерського обліку
1. Яка різниця між бланками фінансової
звітності і бланками суворого обліку
До бланків документів суворого обліку належать:
- документи, які засвідчують особу, подію, освіту, трудовий стаж тощо (паспорт, свідоцтва про народження, одруження або розірвання шлюбу, зміну прізвища, імені, по батькові; трудова книжка і вкладення до неї; посвідчення водія, службові, військові, ветеранів, інвалідів; дипломи про освіту, присвоєння звання; пенсійна книжка; пенсійні листки, листки тимчасової непрацездатності);
- проїзні документи (квитки на проїзд на залізничному, морському, річковому і повітряному транспорті; документи на перевезення вантажів; військові проїзні документи);
- знаки поштової оплати (поштові марки, конверти з марками, листівки з марками);
- документи, що обслуговують грошовий обіг (книжки ощадні, чекові, депозитні); чеки грошові, майнові, розрахункові; бланки фінансування, страхування; акредитиви; марки податкові, митні; доручення на видачу коштів, пенсій, майна; сертифікати якості, на право вивезення і ввезення; поліси страхування; ліцензії);
- бланки білетів тиражних і моментальних лотерей.
У разі наявності таких документів у касі касир є матеріально відповідальною особою і веде облік їх оприбуткування, зберігання і видачі іншим особам.
За втрату або псування бланків суворого обліку встановлена підвищена матеріальна відповідальність. У первинних документах бухгалтерського обліку вони враховуються як бланки суворої звітності.
Для обліку бланків суворої звітності на підприємстві повинні використовуватися первинні документи, затверджені Наказом №67:
1. СЗ-1 "Прибутково-видаткова накладна №__ на бланки суворої звітності";
2. СЗ-2 "Прибутково-видаткова книга обліку бланків суворої звітності";
3. СЗ-3 "Акт на списання використаних бланків суворої звітності";
4. СЗ-4 "Акт перевірки наявності бланків суворої звітності";
5. СЗ-5 "Картка-довідка про видані й використані бланки суворої звітності".
Фінансова звітність - це сукупність форм звітності, складених на основі даних бухгалтерського обліку з метою надання користувачам узагальненої інформації про фінансовий стан і результати діяльності підприємства, а також змін грошових коштів за звітний період.
Фінансова звітність підприємства (крім бюджетних установ, представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності і суб'єктів малого підприємництва) містить: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал і примітки до звітів. Відповідно до Національних стандартів, окрім вищеназваних форм розрізняють фінансову звітність: консолідовану, зведену та фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва. Консолідована звітність надається (на додачу до фінансових звітів про власні господарські операції) материнським підприємством; відображає фінансовий стан, результати діяльності та руху грошових коштів юридичної особи і її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці. Зведену фінансову звітність надають: 1) міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких відносяться підприємства, засновані на державній власності, та органи, що здійснюють управління майном підприємства, заснованих на комунальній власності (на додачу до власних звітів); вказані органи також окремо складають зведену фінансову звітність по господарським товариствам, акції (долі, паї) яких знаходяться відповідно у державній на комунальній власності; 2) об'єднання підприємств (на додачу до власної звітності) по всім підприємствам, що входять до їх складу. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва складається із Балансу (форма №1-м) та Звіту про фінансові результати (форма №2-м).
2. Розкрити зміст і сутність П(С)БО №16 "Витрати"
Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов'язань.
Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів, або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства (за винятком зменшення капіталу внаслідок його вилучення або розподілу власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.
Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені.
Витрати, які неможливо прямо пов'язати з доходом певного періоду, відображаються у складі витрат того звітного періоду, в якому вони були здійснені.
Якщо актив забезпечує одержання економічних вигод протягом кількох звітних періодів, то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу його вартості (наприклад, у вигляді амортизації) між відповідними звітними періодами.
Не визнаються витратами й не включаються до звіту про фінансові результати:
" Платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншими аналогічними договорами на користь комітента, принципала тощо.
" Попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг.
" Погашення одержаних позик.
" Інші зменшення активів або збільшення зобов'язань, що не відповідають ознакам, наведеним у пункті 6 цього Положення (стандарту).
" Витрати, які відображаються зменшенням власного капіталу відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Склад витрат
Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається з виробничої собівартості продукції (робіт, послуг), яка була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат.
До виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) включаються:
o прямі матеріальні витрати;
o прямі витрати на оплату праці;
o інші прямі витрати;
o змінні загальновиробничі та постійні розподілені загальновиробничі витрати. Виробнича собівартість продукції зменшується на справедливу вартість супутньої продукції,
яка реалізується, та вартість супутньої продукції в оцінці можливого її використання, що використовується на самому підприємстві.
Перелік і склад статей калькулювання виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) установлюються підприємством.
До складу прямих матеріальних витрат включається вартість сировини та основних матеріалів, що утворюють основу вироблюваної продукції, купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів, допоміжних та інших матеріалів, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат. Прямі матеріальні витрати зменшуються на вартість зворотних відходів, отриманих у процесі виробництва, які оцінюються у порядку, викладеному в пункті 11 цього Положення (стандарту).
13. До складу прямих витрат на оплату праці включаються заробітна плата та інші виплати робітникам, зайнятим у виробництві продукції, виконанні робіт або наданні послуг, які можуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат.
До складу інших прямих витрат включаються всі інші виробничі витрати, якіможуть бути безпосередньо віднесені до конкретного об'єкта витрат, зокрема відрахування на соціальні заходи, плата за оренду земельних і майнових паїв, амортизація, втрати від браку, які складаються з вартості остаточно забракованої з технологічних причин продукції (виробів, вузлів, напівфабрикатів), зменшеної на її справедливу вартість, та витрат на виправлення такого технічно неминучого браку.
До складу загальновиробничих витрат включаються:
Витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату управління цехами, дільницями тощо; відрахування на соціальні заходи й медичне страхування апарату управління цехами, дільницями; витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць тощо).
Амортизація основних засобів загальновиробничого

 
 

Цікаве

Загрузка...