WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Моє бачення майбутньої професії (бухгалтерський облік і аудит) - Реферат

Моє бачення майбутньої професії (бухгалтерський облік і аудит) - Реферат

складається бухгалтерська звітність, яка оприлюднюється і використовується зовнішніми користувачами облікової інформації, а тому фінансовий облік називається зовнішнім обліком. Ведення фінансового обліку для підприємств є обов'язковим, його основні параметри регламентуються державою.
2. Управлінський облік - сукупність правил та процедур, що забезпечують підготовку та надання інформації для планування, контролю і прийняття рішень на різних рівнях управління підприємством. Він є системою відображення внутрішньої інформації для потреб підприємства, його ведення не обов'язкове, а параметри, напрямок і глибина регламентуються підприємством. Інформація управлінського обліку, як правило, конфіденційна і використовується самими суб'єктами господарювання для досягнення конкретних господарських цілей:
1) визначення дохідності, рентабельності окремих виробничих підрозділів, окремих видів продукиїі;
2) розрахунку очікуваних доходів від того чи іншого заходу (купівлі-продажу майна, здійснення інвестицій тощо);
3) вивчення перспектив випуску нових видів продукції, освоєння. нових виробництв;
4) складання прогнозу про фінансовий стан підприємства на перспективу.
Обидві системи обліку при певній автономності тісно пов'язані між собою: будуються на єдиній інформаційній базі, окремі показники управлінського обліку входять в систему фінансового обліку.
В Україні за згаданим Законом поряд із бухгалтерським обліком виділено внутрішньогосподарський (управлінський) облік, яким є система обробки та підготовки інформації про діяль­ність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством.
Тому бухгалтерський облік в Україні часто називають бухгалтерським фінансовим обліком.
Поряд з тим, на Україні формується система податкового обліку - відображення господарської і фінансової діяльності підприємств для отримання показників, що використовуються в податковій системі. Податковий облік включає елементи бухгалтерського та управлінського обліку.
Особливо важливо йти в ногу з часом після реформування бухгалтерського обліку. Система бухгалтерського обліку в банках України, що діяла до 1997 p., сформувалась у межах колишнього СРСР. Її функціонування було зумовлене потребами централізованого управління економікою. Головна мета бухгалтерського обліку полягала в забезпеченні збереження соціалістичної власності та кої ітролі за виконанням Державного плану (бюджетного, кредитного, касового та ін.). Інформація, яка відображалася в бухгалтерському обліку і звітності, передусім призначалась для міністерств та відомств і використовувалась ними для управління галуззю та економікою в цілому і розрахунку податкових платежів. Зовсім не застосовувалась практика складання і надання фінансової звітності для зовнішніх користувачів. У цьому не було потреби, оскільки зовнішньоекономічна діяльність становила монополію держави.
Розробка методології і правил ведення обліку та звітності в колишньому СРСР покладалась на Міністерство фінансів, яке жорстко регламентувало організацію бухгалтерського процесу і здійснення всіх бухгалтерських процедур.
Правила організації й ведення обліку та звітності для банків регламентував Держбанк СРСР. Базуючись на загальних принципах обліку, запропонованих Мінфіном, Держбанк розробляв номенклатуру статей балансу (план рахунків), правила виконання, обліку та контролю всіх банківських операцій. Це дозволяло контролювати кожний крок діяльності банківських установ. Отже, Держбанк СРСР був єдиним емісійним, касовим і розрахунковим центром.
Функції банків як фінансових посередників були обмеженими. Через банки здійснювався розподіл коштів між бюджетом і підприємствами та організаціями у межах виконання Державного плану. Кредитні ресурси використовувались як планове джерело формування обігових коштів підприємств. Банківські установи виконували операції з фінансування капітальних вкладень, касового виконання бюджету, виходячи з затверджених лімітів (контрольних цифр), а не з наявності кредитних ресурсів. За таких умов бухгалтерський облік використовувався як важливий інструмент управління централізованою плановою економікою, а за своїми функціями і методами роботи наближувався до управлінського. Отже, така система бухгалтерського обліку не давала змоги отримати об'єктивну інформацію щодо результатів діяльності та фінансового стану суб'єкта господарської діяльності (суми активів, зобов'язань, власного капіталу), у тому числі й банків.
Після проголошення в 1991 p. Україною незалежності прерогативу встановлення правил ведення обліку і звітності для банків передано Національному банку України (НБУ). Період становлення НБУ як центрального банку характеризувався повним відтворенням підходів і засад соціалістичної системи господарювання. Бухгалтерський облік розглядався тільки як рахівництво, тобто як реєстрація всіх проведених банком операцій і відображення в бухгалтерських формах (регістрах) облікових даних щодо цих операцій. Роль бухгалтерського обліку, як і раніше, недооцінювалась. Систематизація облікових даних у бухгалтерській звітності здійснювалась за старими принципами, оскільки форма і зміст бухгалтерської звітності - бухгалтерський баланс, звіт про прибутки та витрати, звіт про розподіл прибутку та ін.- будь-яких суттєвих змін не зазнали.
Основою удосконалення бухгалтерського обліку є підвищення рівня економічних знань та ділової кваліфікації працівників обліку, оскільки в сучасних умовах правильно і раціонально організувати облікові роботи в господарстві можуть тільки спеціалісти, які знають як методологію і техніку обліку, так і економіку виробництва. Вони повинні володіти певним рівнем знань в галузі планування, фінансування, кредитування, економічного аналізу, права, ефективно використовувати сучасні засоби обчислювальної техніки для опрацювання обліково-економічної інформації.
Я бачу свою майбутню професію потрібною, точною, відповідальною та цікавою. Для того, щоб стати хорошим бухгалтером потрібно мати не тільки бажання, але і знання. Тому на даний час найважливішим для мене і моїх друзів завданням є успішно готуватися до своєї майбутньої професії, особливо дбайливо і наполегливо працювати над дисциплінами, які в першу чергу потрібно засвоїти сучасним спеціалістам бухгалтерського обліку: основи бухгалтерського обліку та звітності, вища математика, використання ЕОМ, основи статистики тощо. Окрім згаданих предметів потрібно памятати і про інші дисципліни, якіформують не тільки професіонала у тій чи іншій галузі, але й загальноосвічену та обізнану сучасну людину. Бо справжній майстер і фахівець своєї справи - це не вузькоспеціалізований знавець, а широкоерудований інтелігент, яких в Україні не так вже й багато.
Використана література
1. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник для студентів вузів спеціальності 7.050106 "Облік і аудит"./ Вид. 2-е, доп. і перероб. - Житомир, ЖТІ, 2000. - 640 с.
2. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні. Навчально-практичний посібник / За ред. С.Ф.Голова. - Дніпропетровськ, ТОВ "Баланс-Клуб", 2000. 768 с.
3. Велш Глен А., Шорт Деніел Г. Основи фінансового обліку / Пер. з англ. О.Мінін, О.Ткач. - К.: Основи, 1999. - 943 с.
4. Кузмінський А.М., Кузьмінський Ю.А. Теорія бухгалтерського обліку : Підручник. - К.: Все про бухгалтерський облік, 1999. - 288 с.
5. Партин Г.О. Бухгалтерський облік : основи теорії та практики : Навч. посібник. - К.: Т-во "Знання". КОО,2000, 245 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...