WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Звіт про фінансові результати - Реферат

Звіт про фінансові результати - Реферат

продукції (товарів), витрати на утримання підрозділів, що займаються збутом продукції (товарів), рекламу, доставку продукції споживачам та ін.
У статті "Інші операційні витрати" відображають собівартість реалізованих виробничих запасів; сумнівні (безнадійні) борги і втрати від знецінення запасів; втрати від операційних курсових різниць; визнані економічні санкції; відрахування для забезпечення майбутніх операційних витрат, а також усі інші витрати, що виникають у процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, які включаються до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг).
Прибуток (збиток) від операційної діяльності визначається як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), інших операційних доходів, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат.
У статті "Дохід від участі в капіталі" відображають дохід, отриманий від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік якого ведеться методом участі в капіталі.
У статті "Інші фінансові доходи" показують дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, обліковуваних методом участі в капіталі).
У статті "Інші доходи" показують дохід від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів; дохід від неопераційних курсових різниць та інші доходи, що виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підпри-ємства.
У статті "Фінансові витрати" показують витрати на відсотки та інші витрати підприємства, пов'язані із залученням позиченого капіталу.
У статті "Втрати від участі в капіталі" відображають збиток, який спричинили фінансові інвестиції в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких здійснюється методом участі в капіталі.
У статті "Інші витрати" відображають: собівартість реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів; втрати від неопераційних курсових різниць, від уцінки фінансових інвестицій і необоротних активів; інші витрати (крім фінансових витрат), що виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства.
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток чи збиток) визначаються як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків) фінансових та інших витрат (збитків).
У статті "Податок на прибуток" показують суму податків на прибуток від звичайної діяльності, визначену згідно з П(С)БО 17 "Податок на прибуток".
Прибуток від звичайної діяльності визначається як різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та сумою податків на прибуток. Збиток від звичайної діяльності дорівнює сумі збитку від звичайної діяльності до оподаткування та податків на прибуток.
У статтях "Надзвичайні доходи" та "Надзвичайні витрати" відображають відповідно: невідшкодовані збитки від надзвичайних подій (стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій та ін.), включаючи витрати на запобігання виникненню втрат від стихійного лиха і техногенних аварій, обчислені за вирахуванням суми страхового відшкодування та покриття втрат від надзвичайних ситуацій за рахунок інших джерел; прибутки або збитки від інших подій і операцій, що відповідають визначенню надзвичайних подій, наведеному в П(С)БО 3. Збитки від надзвичайних подій відображають за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибу-ток від звичайної діяльності внаслідок цих збитків. Зміст і вартісну оцінку доходів або витрат від кожної надзвичайної події розкривають окремо у примітках до фінансових звітів.
У статті "Податки з надзвичайного прибутку" відображають суму податків, яка підлягає сплаті з прибутку від надзвичайних подій.
Чистий прибуток (збиток) обчислюється як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності, надзвичайного прибутку (збитку) та податків із надзвичайного прибутку.
У розділі II Звіту про фінансові результати "Елементи операційних витрат" наводять відповідні елементи операційних витрат (на виробництво та збут, управління та інші операційні витрати), понесених підприємством у процесі діяльності протягом звітного періоду.
Розділ III Звіту про фінансові результати "Розрахунок показників прибутковості акцій" після запровадження П(С)БО 24 заповнюватимуть акціонерні товариства прості акції чи потенційні прості акції яких відкрито продаються та купуються на фондових біржах, включаючи товариства, що перебувають у процесі випуску таких акцій.
У статті "Середньорічна кількість простих акцій" наводять середньозважену кількість простих акцій, що перебували в обігу протягом звітного періоду.
У статті "Скоригована середньорічна кількість" показують середньорічну кількість простих акцій в обігу, скориговану на кількість таких акцій, які можуть бути випущені в обіг згідно з укладеними угодами.
У статті "Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію" відображають показник, який обчислюють діленням суми чистого прибутку, що належить власникам простих акцій, на середньорічну кількість таких акцій:
У статті "Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію" відображають показник, який обчислюють діленням скоригованої суми чистого прибутку, що належить власникам простих акцій, на скориговану середньорічну кількість таких акцій.
Розрахунок середньорічної кількості акцій, чистого прибутку, що належить власникам простих акцій, та їх коригування здійснюється згідно з П(С)БО 24 "Прибуток на акцію".
У статті "Дивіденди на одну просту акцію" відображається показник, який обчислюють діленням суми оголошених дивідендів на кількість простих акцій, на які виплачуються дивіденди.
Форму Звіту про фінансові результати наведено в табл. 2.
Таблиця 2.
Звіт про фінансові результати
І.ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний
період За попередній період
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010
Податок на додану вартість 015
Акцизний збір 020
025
Інші вирахування з доходу 030
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035
Собівартість реалізованної продукції (товарів, робіт, послуг) 040
Валовий:
- прибуток 050
- збиток 055
1 2 3 4
Інші операційні доходи 060
Адміністративні витрати 070
Витрати на збут 080
Інші операційні витрати 090
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100
- збиток 105
Дохід від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120
Інші доходи 130
Фінансові витрати 140
Витрати від участі в капіталі 150
Інші витрати 160
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170
- збиток 175
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190
- збиток 195
Надзвичайні:
- доходи 200
- витрати 205
Податки з надзвичайного прибутку 210
Чистий:
- прибуток 220
- збиток 225
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показника Код рядка За звітний
період За попередній період
1 2 3 4
Матеріальні затрати 230
Витрати на оплату праці 240
Відрахування на соціальні заходи 250
Амортизація 260
Інші операційні витрати 270
Разом 280
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статті Код рядка За звітний період За попередній період
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 300
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 320
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію 330
Дивіденди на одну просту акцію
Керівник Головний бухгалтер

 
 

Цікаве

Загрузка...