WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Звіт про фінансові результати - Реферат

Звіт про фінансові результати - Реферат


Реферат з бухобліку
Звіт про фінансові результати
Загальна характеристика Звіту про фінансові результати
Зміст і форма Звіту про фінансові результати, а також загальні вимоги до розкриття його статей, визначаються П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати".
Норми П(С)БО стосуються звітів про фінансові результати підприємств, організацій та інших юридичних осіб (надалі - підприємства) всіх форм власності (крім банків і бюджетних установ).
Особливості складання консолідованого Звіту про фінансові результати визначаються П(С)БО 20 "Консолідована фінансова звітність".
Метою складання Звіту про фінансові результати є надання користувачам повної, правдивої і неупередженої інформації про доходи, витрати, прибутки та збитки від діяльності підприємства за звітний період.
Для малих підприємств передбачається можливість складання Звіту про фінансові результати за скороченою формою.
За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, дохід у Звіті про фінансові результати відображають у момент надходження активу або погашення зобов'язання, яке приводить до збільшення власного капіталу підприємства (крім зростання капіталу за рахунок внесків учасників).
За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати відображаються у Звіті про фінансові результати в момент вибуття активу або збільшення зобов'язання, яке призводить до зменшення власного ка-піталу підприємства (крім зменшення капіталу за рахунок його вилучення чи розподілу власниками).
Якщо актив забезпечує економічні вигоди протягом кількох звітних періодів, то витрати відображають у Звіті про фінансові результати на основі їх систематичного та раціонального розподілу (наприклад, у вигляді амор-тизації) протягом тих звітних періодів, у яких одержують відповідні економічні вигоди.
Витрати одразу відображають у Звіті про фінансові результати, якщо економічні вигоди не відповідають критеріям визнання їх активами підприємства.
Згортання доходів і витрат не дозволяється, крім випадків, передбачених відповідними П(С)БО.
Структура Звіту про фінансові результати
Звіт про фінансові результати складається з трьох розділів:
І. Фінансові результати.
II. Елементи операційних витрат.
III. Розрахунок показників прибутковості акцій.
I. Фінансові результати
Формуються на підставі визначення фінансових результатів від усіх видів діяльності. Виділяють такі види діяльності: операційна, інша і надзвичайна.
Операційна діяльність - основна діяльність підприємства, а також інші види діяльності, що не є інвестиційною або фінансовою діяльністю.
До основної діяльності підприємств належать виробництво і/або реалізація продукції, товарів, робіт, послуг, які здійснюються на підставі статуту підприємства; до іншої діяльності підприємств - продаж або оренда основних засобів, нематеріальних активів, виробничих запасів, доходи від операційних курсових різниць.
Інша діяльність - доходи від інвестиційної або фінансової діяльності (дивіденди, відсотки та інші доходи; участь у дочірніх підприємствах тощо).
Надзвичайна діяльність - події та операції, які неможливо перед-бачити в межах звичайної діяльності; вони відбуваються без участі підприємства і нерегулярно (повені, зсуви, землетруси, пожежі, аварії).
Фінансовий результат розраховують поступово: дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) показують за методом брутто з наступним відніманням наданих знижок, повернення проданих товарів, податків (ПДВ, акциз).
Структуру розділу І "Фінансові результати" наведено в табл. 1.
II. Елементи операційних витрат
У цьому розділі відображають витрати операційної діяльності: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизацію, інші
Таблиця 1.
Структура розділу І. "Фінансові результати"
Стаття Види діяльності
1 2 3 4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Операційна діяльність
Інша діяльність
Звичайна діяльність
Діяльність у звітному періоді
Податок на додану вартість
Акцизний збір
Інші вирахування з доходу
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)
Валовий:
- прибуток
- збиток
Інші операційні доходи
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток
- збиток
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Фінансові витрати
Витрати від участі в капіталі
Інші витрати
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: - прибуток - збиток
Надзвичайна діяльність
Податок на прибуток від звичайної діяльності
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток
- збиток
Надзвичайні:
- доходи
- витрати
Податки з надзвичайного прибутку
Чистий:
- прибуток
- збиток
операційні витрати. Ці дані необхідні для складання Звіту про рух грошових коштів (під час коригування суми нерозподіленого доходу на негрошові статті, зокрема на суму амортизації).
Такий підхід дає змогу класифікувати витрати за функціями.
Ш. Розрахунок показників прибутковості акцій
Цей розділ заповнюють акціонерні товариства, акції яких відкрито продаються або купуються на фондових біржах.
Зміст статей Звіту про фінансові результати
У статті "Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" відображають загальний дохід (виручки) від реалізації продукції, товарів, робіт чи послуг, тобто без вирахування наданих знижок, повернення проданих товарів і непрямих податків.
У статті "Податок на додану вартість" відображають суму податку на додану вартість, яку включено до доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).
У статті "Акцизний збір" підприємства, що є платниками акцизного збору, відображають його суму, враховану у складі доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).
Підприємства, які сплачують інші збори чи податки з обороту, показують їх суму у вільному рядку Звіту про фінансові результати.
У статті "Інші вирахування з доходу" відображають надані знижки, повернення товарів та інші суми, що підлягають вирахуванню з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) без непрямих податків.
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається вирахуванням з доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідних податків, зборів, знижок та ін.
У статті "Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)" показують виробничусобівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) або собівартість реалізованих товарів. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) визначається згідно з П(С)БО 9 "Запаси".
Валовий прибуток (збиток) обчислюється як різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).
У статті. "Інші операційні доходи" відображають суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):
- дохід від операційної оренди активів;
- дохід від операційних курсових різниць;
- відшкодування списаних раніше активів;
- дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій) та ін.
У статті "Адміністративні витрати" відображають за-гальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням підприємства.
У статті "Витрати на збут" відображають витрати підприємства, пов'язані з реалізацією

 
 

Цікаве

Загрузка...