WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Витрати виробництва та обігу та порядок їх віднесення до валових витрат - Курсова робота

Витрати виробництва та обігу та порядок їх віднесення до валових витрат - Курсова робота

:
Витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату управління цехами, дільницями, відрахування на неї на соціальні заходи, медичне страхування апарату управління цехами, їх відрядження тощо)
2. Постійні розподілені Амортизація основних коштів і нематеріальних активів загальновиробничого (цехового) призначення
Витрати на утримання, експлуатацію і ремонт, страхування, оперативну оренду основних коштів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення
Витрати на опалення, освітлення, водопостачання та інше утримання виробничих приміщень
Витрати на обслуговування виробничого процесу (оплату праці, відрахування на соціальні заходи, медичне страхування працівників і апарату управління виробництвом, витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами за якістю продукції, робіт, послуг)
Витрати на удосконалення технології й організації виробництва (оплата праці і відрахування на соціальні заходи працівників, зайнятих удосконаленням технології та організації виробництва, поліпшенням якості продукції, підвищенням її надійності, довговічності, інших експлуатаційних характеристик у виробничому процесі, витрати матеріалів, комплектуючих виробів і напівфабрикатів, оплата послуг сторонніх організацій)
Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати Конкретний склад не визначено, частина витрат, що не підлягають розподілу згідно з обраною базою
Наднормативні виробничі витрати Конкретний склад не визначено
2 Адміністративні витрати, тобто загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування й управління підприємством - загальнокорпоративні витрати, тобто організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати;
- витрати на службові відрядження й утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу;
- витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загально-господарського користування, а саме: операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, каналізація, охорона;
- винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна);
- витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс);
- на врегулювання спорів у судових органах, на юридичні, аудиторські;
- плата за розрахунково-касові та інші банківські послуги;
- амортизація нематеріальних активів загальновиробничого користування;
- податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі, крім тих, які включаються до виробничої собівартості продукції;
- інші послуги загальновиробничого призначення.
3 Витрати на збут, тобто витрати, пов'язані з реалізацією (збутом) продукції, товару, робіт - витрата пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції на складах готової продукції;
- витрати на ремонт тари;
- на рекламу і дослідження ринку (маркетинг), на передпродажну підготовку товару;
- оплата праці і комісійні винагороди продавцям, торговим агентам, працівникам підрозділів, що забезпечують збут;
- витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом;
- витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов'яза- них зі збутом (операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, освітлення, опалення, охорона);
витрати на транспортування, перевалку і страхування готової продукції, товарів, транспортно-експедиційні та інші послуги, пов'язані з транспортуванням товарів (готової продукції) відповідно до договору постачання;
- на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;
- інші витрати, пов'язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг
4 Інші операційні витрати - собівартість реалізованих виробничих запасів, що складаються з їх облікової вартості і витрат на їх реалізацію;
- сума сумнівних (безнадійних) боргів, відрахування до резерву сумнівних боргів;
- втрати від знецінення запасів;
- від операційних курсових різниць;
- визнані штрафи, пені, неустойки;
- недостачі і втрати від псування цінностей;
- витрати на дослідження і розробки відповідно до П(С)БО 8 "Нематеріальні активи";
- собівартість реалізованої іноземної валюти, перерахованої в національну валюту за курсом НБУ на дату продажу іноземної валюти, плюс витрати, пов'язані з продажем іноземної валюти;
- витрати на виплату матеріальної допомоги, на утримання об'єктів соціально-культурного призначення;
- інші витрати операційної діяльності
5 Фінансові витрати - витрати на відсотки (за користування кредитами отриманими, за облігаціями випущеними, за фінансовою орендою);
- інші витрати підприємства, пов'язані із залученням позикового капіталу.
Втрати від участі в капіталі є збитками від інвестицій в асоційовані, дочірні і спільні підприємства
6 Інші витрати, тобто витрати, що виникають під час звичайної діяльності, але не пов'язані безпосередньо з виробництвом і реалізацією продукції, крім фінансових витрат - собівартість реалізованих фінансових інвестицій (фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів) (балансова вартість і витрати, пов'язані з реалізацією);
- втрати від неопераційних курсових різниць;
- сума уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій;
- витрати з ліквідації необоротних активів (розбирання, демонтаж);
- залишкова вартість ліквідованих або списаних необоротних активів;
інші витрати звичайної діяльності
7 Податки на прибуток Визнаються витратами згідно з П(С)БО 17 "Податки на прибуток"
8 Надзвичайні витрати Прямі втрати за результатами надзвичайних подій, витрати зі здійснення заходів, пов'язаних із запобіганням і ліквідацією наслідків (відрахування, оплата іншим організаціям, заробітна плата працівників, зайнятих у відбудовних роботах, вартість використаної сировини, матеріалів тощо).
Необхідно відзначити, що загальновиробничі витрати поділяють на постійні і змінні.
До постійних загальновиробничих витрат відносять витрати на обслуговування й управління виробництвом, які залишаються незмінними (або майже незмінними) при зміні обсягу діяльності. Постійнівиробничі накладні (розподілювані) витрати на кожний об'єкт витрат розподіляються з використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат) при нормальній потужності. Тобто при очікуваному середньому обсязі діяльності, який може бути досягнутий за умов звичайної діяльності підприємства протягом декількох років або операційних циклів з урахуванням запланованого обслуговування виробництва.
Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати включаються до складу собівартості реалізованої продукції, робіт і послуг у періоді їх виникнення.
Загальна сума розподілених і не розподілених постійних загальновиробничих витрат не може перевищувати їх фактичну величину.
До змінних загальновиробничих витрат відносять витрати з обслуговування й управління виробництвом, які змінюються прямо пропорційно (або майже прямо пропорційно) зміні обсягу робіт. Вони розподіляються на кожний об'єкт витрат, з використанням бази розподілу виходячи з фактичної потужності звітного періоду. Базою розподілу може бути кількість годин праці, заробітна плата, обсяг діяльності і прямі витрати.
Перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих витрат встановлюється підприємством.
2. Особливості складу витрат у торгових підприємств
Необхідно підкреслити, що склад витрат у торгових підприємствах має особливості:
1. Собівартість реалізованих товарів визначається як різниця між продажною (роздрібною) вартістю

 
 

Цікаве

Загрузка...