WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Управління платоспроможності підприємства - Курсова робота

Управління платоспроможності підприємства - Курсова робота

величини і рівня операційного прибутку впливають зростання або зниження обсягів діяльності (сукупного обороту), рівня валового доходу, податків і зборів з валового доходу та рівня витрат виробництва і обертання. Визначити вплив кожного з факторів можна так.
Таблиця 5
Доходи, витрати і прибуток підприємства за звітний рік
Показники Фактич-но
за минулий
рік.
тмс.грн Звітний рік Фактичні показники звітного року в % до
за Фінпланом Фактично Мину-лого року плану
суми.
тис.грн В % до сукупного
обороту
Сума тис.грн.
В % до сукуп-ного
обороту
1. Валовий дохід 371 432 22,74 448 22,58 120,8 109,7
!. Податок на додану вартість 62 72 3,79 75 3,78 121,0 104,2
3. Акцизний збір - - - - - - -
4. Вигріти виробництва і обертання 296 322 16,95 320 16,13 108,1 99,3
5. Операційний прибуток 13 38 2,00 53 2,67 407,7 139,5
6. Результати від іншої реалізації - - - 13 0,66 - -
7. Доходи і витраті
від позареаліазаційних операцій 1 - - 2 0,1 - -
І. Балансовий
прибуток 14 38 2,00 68 3,43 485,7 178,9
9. Сукупний оборот 1620 1900 X 1984 X 122,5 104,4
1. Відхилення за рахунок збільшення сукупного обороту проти прогнозованого дорівнює добутку величини приросту на прогнозований рівень рентабельності:
[( 1984 - 1900 ) х 2,00): 100 = 1,7 тис.грн.
2. Відхилення за рахунок зміни фактичного рівня валового доходу проти прогнозованого дорівнює добутку різниці в рівнях на фактичний сукупний оборот:
[( 22,58 - 22,74 ) х 1984 ]: 100 = - 3,2 тис.грн.
3. Відхилення за рахунок зміни фактичного рівня витрат проти прогнозованого дорівнює добутку різниці в рівнях на фактичний сукупний оборот:
[(16,13-16,95 )х 1984]: 100 = - 16,3тис.грн.
4. Відхилення за рахунок зміни питомої ваги ПДВ (через недобір валового доходу) визначається аналогічно:
[( 3,78 - 3,79) х 1984 ]: 100 = - 0,2 тис.грн.
Таким чином, під впливом вище наведених факторів операційний прибуток підприємства збільшився на 15 тис,, грн. (1,7 - 3,2 + 16,3 + 0,2). З них вирішальну роль відіграла економія витрат в сумі 16,3 тис. грн.
Окрім цього, результати від іншої реалізації (доходи від здачі окремого майна в оренду) в сумі 13 тис. грн. і позареалізаційні доходи в сумі 2 тис. грн. збільшили балансовий прибуток ще на 15 тис. грн., що позитивно вплинуло на кінцевий фінансовий результат підприємства.
Аналогічно можна визначити вплив окремих факторів на зміну суми прибутку порівняно з минулим періодом, а потім встановити причини і фактори впливу на кожне з відхилень та розробити заходи щодо подальшого зростання рентабельності.
2.2. Аналіз платоспроможності підприємства
Одним з показників, що характеризують фінансову стійкість підприємства, є його платоспроможність, тобто можливість наявними грошовими ресурсами вчасно погашати свої платіжні зобов'язання. Платоспроможність є зовнішнім проявом фінансового стану підприємства, його стійкості.
Аналіз платоспроможності необхідний не тільки для підприємства з метою оцінки і прогнозування фінансової діяльності, але і для зовнішніх інвесторів (банків). Перш ніж видавати кредит, банк повинний упевнитися в кредитоспроможності позичальника. Те ж повинні зробити і підприємства, що хочуть вступити в економічні відносини один з одним. Їм важливо знати про фінансові можливості партнера, якщо виникає питання про надання йому комерційного кредиту чи відстрочки платежу.
Оцінка платоспроможності зовнішніми інвесторами здійснюється на основі характеристики ліквідності поточних, активів, що визначається часом, необхідним для перетворення їх у кошти. Чим менше потрібен час для інкасації даного активу, тим вище його ліквідність.
Ліквідність балансу - можливість суб'єкта господарювання звернути активи в готівку і погасити свої платіжні зобов'язання, а точніше - це ступінь покриття боргових зобов'язань підприємства його активами, термін перетворення яких у готівку відповідає терміну погашення платіжних зобов'язань. Вона залежить від ступеня відповідності величини наявних платіжних засобів величині короткострокових боргових зобов'язань.
Ліквідність підприємства - це більш загальне поняття, чим ліквідність балансу. Ліквідність балансу припускає вишукування платіжних засобів тільки за рахунок внутрішніх джерел (реалізації активів). Але підприємство може залучити позикові засоби з боку, якщо в нього мається відповідний імідж у діловому світі і досить високий рівень інвестиційної привабливості.
Поняття платоспроможності і ліквідності дуже близькі, але друге більш ємне. Від ступеня ліквідності балансу залежить платоспроможність. У той же час ліквідність характеризує як поточний стан розрахунків, так і перспективу. Підприємство може бути платоспроможним на звітну дату, але матинесприятливі можливості в майбутньому.
Ліквідність балансу є основою (фундаментом) платоспроможності і ліквідності підприємства. Іншими словами, ліквідність - це спосіб підтримки платоспроможності. Але в той же час, якщо підприємство має високий імідж і постійно є платоспроможним, то йому легше підтримувати свою ліквідність.
Аналіз ліквідності балансу полягає в порівнянні засобів по активі, згрупованих по ступені убутної ліквідності, з короткостроковими зобов'язаннями по пасиві, що групуються по ступені терміновості їхнього погашення.
Перша група містить у собі абсолютно ліквідні активи, такі, як готівка і короткострокові фінансові вкладення.
До другої групи відносяться швидко реалізовані активи: готова продукція, товари відвантажені і дебіторська заборгованість. Ліквідність цієї групи поточних активів залежить від своєчасності відвантаження продукції, оформлення банківських документів, швидкості платіжного документообігу в банках, від попиту на продукцію, її конкурентноздатності, платоспроможності покупців, форм розрахунків і ін.
Значно більший термін знадобиться для перетворення виробничих запасів і незавершеного виробництва в готову продукцію, а потім у готівку. Тому вони віднесені до третьої групи повільно реалізованих активів.
Четверта група - це активи, які трудно реалізуються, куди входять основні засоби, нематеріальні активи, довгострокові фінансові вкладення, незавершене будівництво.
Відповідно на чотири групи розбиваються і зобов'язання підприємства:
- найбільш термінові зобов'язання (кредиторська заборгованість і кредити банку, терміни повернення яких наступили);
- середньострокові зобов'язання (короткострокові кредити банку);
- довгострокові кредити банку і позики;
- власний (акціонерний) капітал, що знаходиться постійно в розпорядженні підприємства.
Вивчення співвідношень цих груп активів і пасивів за кілька періодів дозволить установити тенденції в структурі балансу і його ліквідності.
Для оцінки платоспроможності в короткостроковій перспективі розраховують наступні показники:
1. Коефіцієнт маневрування (Км), який визначається як відношення власних оборотних коштів (ВОК) до загальної суми власних коштів (ВК) за формулою:
Км = ВОК : ВК
Чим більша частка власних коштів в обороті, тим вища платоспроможність підприємства.
2. Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття короткострокових боргових зобов'язань поточними ліквідними активами ) (Кплб), який визначається як відношення поточних ліквідних активів (ПЛА) до короткострокових боргових зобов'язань (КБЗ) за формулою:
Кплб = ПЛА : КБЗ
3. Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття всіх боргових зобов'язань) (Кзлб), який визначається як відношення

 
 

Цікаве

Загрузка...