WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Управління платоспроможності підприємства - Курсова робота

Управління платоспроможності підприємства - Курсова робота

на фінансування незавершених капітальних вкладень, а 21 тис. грн. тимчасово мобілізовані в господарський оборот (збільшено суму власних оборотних коштів).
Таким чином, зростання власних оборотних коштів на кінець звітного року в сумі 51 тис. грн. відбувся за рахунок тимчасово невикористаних коштів спеціальних фондів і нерозподіленого прибутку, їх наявність в обороті є нестійкою. Щоб запобігти значному зниженню суми власних коштів в обороті підприємству потрібно не менше 70 відсотків розподілюваного прибутку скерувати на виробничий розвиток, з них понад 25 тис. грн. спрямувати в статутний фонд. Окрім цього, треба подбати про роботу з прибутком в поточному році на рівні, не нижчому від звітного року.
Не менш важливо проаналізувати раціональність розміщення та ефективність використання власних коштів і довгострокових пасивів (І + II розділи пасиву балансу). ЦІ кошти призначені на формування постійних активів (основних засобів та інших позаоборотних активів -1 розділ активу балансу) і формування поточних активів (оборотних засобів), щонайперше планових.
Планові оборотні засоби - це товарно-матеріальні цінності (запаси сировини, матеріалів, палива, пального, запасних частин, незавершеного виробництва, готової продукції, товарів, тари, малоцінних і швидкозношуваних предметів), витрати майбутніх періодів, грошові кошти в касі і в дорозі, кошти в розрахунках за товари, роботи і по-слуги, строк сплати яких не настав.
Вважається за необхідне 40-60 відсотків власних коштів і довгострокових пасивів направляти на формування оборотних засобів. Такий підхід до інвестування власного капіталу забезпечує належну мобільність, фінансову незалежність, можливість маневрування, закладає надійну основу для рентабельної роботи, фінансової стійкості і стабільності.
Після аналізу і оцінки раціональності розміщення власних коштів і довгострокових пасивів треба дослідити ефективність використання цих коштів у процесі кругообороту виробничих фондів. Загальну оцінку ефективності використання власних коштів, вкладених в основні фонди (основні засоби), можна дати, обчисливши фондовіддачу і рентабельність основних фондів на основі показника сукупного обороту і балансового прибутку. В підприємстві, де робиться аналіз за два останні роки, вони характеризуються даними табл. 3.
Таблиця 3
Сукупний оборот і прибуток у розрахунку на 1 гривню середньорічної вартості основних фондів
Показники Роки звітний рік в % до
минулого року
звітний минулий
1. Середньорічна вартість основних фондів* тис.грн. 881 850 103.6
2. Сукупний оборот, тис.грн. 1984 1620 122.5
3. Прибуток, тис.грн. 68 14 485.7
4. Фондовіддача (рядки 2:1), грн. 2.25 1,91 117,8
5. Рентабельність (рядки 3:1x100), коп. 7,7 1,6 481,1
* Середньорічна вартість основних фондів визначається з їх первісної вартості (код рядка 012).
З даних табл. З видно, що підприємство в звітному році порівняно з минулим роком підвищило ефективність використання основних фондів. У розрахунку на 1 гривню середньорічної вартості основних фондів сукупний оборот збільшився на 17,8 відсотка, а прибуток - у 4.9 рази, що позитивно характеризує ділову активність підприємства.
Збільшення прибутку та ефективне його використання дасть можливість змінити структуру розміщення власного капіталу - збільшить частку власних коштів в обороті і підвищить їх мобільність.
Власні оборотні кошти - це найрухоміша частка фінансових ресурсів, з допомогою якої організації і підприємства можуть гнучко маневрувати, нарощувати запаси оборотних засобів і збільшувати обсяги діяльності, вносити відповідні зміни в організацію виробничо-торгових процесів, забезпечувати погашення боргових зобов'язань. Чим більша частка власних коштів в обороті і чим ефективніше вони використовуються в господарському обороті, тим вища фінансова стійкість підприємства.
Ефективність використання власних оборотних коштів прослідковується за даними бухгалтерського балансу. Для цього необхідно перевірити:
- чи не допущена іммобілізація власних оборотних коштів в основні засоби та інші позаоборотні активи;
- чи не вкладені власні кошти у важколіквідні оборотні активи (прострочену і нереальну до стягнення дебіторську заборгованість), внаслідок чого знижена їх фактична частка у формуванні планових оборотних засобів.
Для наглядності матеріали аналізу можна оформити у вигляді табл. 4.
Таблиця 4
Ефективність використання власних оборотних коштів
(тис. грн.)
Показники На початок року На кінець року Відхилення
(+ -)
1. Наявність власних оборотних коштів 20 71 +51
2. Вилучено з обороту 25 25 -
2.1. В основні фонди і немате-ріальні активи (рядки 010 + 020 - 400) 25 25 -
2.2. В незавершені капітальні вкладення (рядки 030 + 035 - 420 - 440) - -
2.3. В інші позаоборотні активи (рядки 040 + 060)
3. Вкладено у важколіквідні оборотні активи 3 -3
3.1. В прострочену дебіторську заборгованість (рядки 165+180) 3 -3
3.2. в Інші важколіквідні оборотні активи (Із рядка 240, 310)
1 Фактична участь власних коштів в обороті 17 71 +54
5. Планові оборотні засоби (рядки 150 + 160 + 170 + 260 + 290) 330 465 +135
6. Частка власних коштів у планов оборотних засобах, % (рядки 4 : 5) 5.2 15,3 +10,1
7. Частка вилучених з обороту коц у плановихоборотних засобах, % (рядки 2 : 5) 7,6 5,4 -2,2
З даних табл. 4 видно, що підприємство через неефективну роботу в минулому періоді зменшило статутний фонд на стільки, що його не вистачає для1 покриття залишкової вартості основних фондів (у сумі 25 тис. грн.). Допущено пряме вилучення власних коштів з обороту, внаслідок чого їх частка знизилась у планових оборотних засобах на 2,2 пункта, тобто з 7,6 пункта на початок року, до 5.4 на кінець року.
Позитивним є те, що ліквідована прострочена дебіторська заборгованість і немає важколіквідних поточних активів. Для підвищення фінансової стійкості підприємству треба вжити заходів щодо поповнення статутного фонду.
Основними джерелами поповнення статутного фонду в кооперативних організаціях і підприємствах є:
- відрахування від розподілюваного прибутку:
- кошти резервного та інших спеціальних фондів, виходячи з господарської необхідності;
- доходи від реалізації невикористовуваного майна;
- додаткові внески засновників чи співзасиовників підприємства;
- вступні внески нових членів споживчого товариства і таке інше.
Рентабельність є важливою ознакою фінансової стабільності. Величина прибутку і рівень рентабельності характеризують здатність підприємства здійснювати процес відновлення, його ділову активність. Зростання прибутку і ефективне його використання забезпечує підприємству можливість виробничого і соціального розвитку, підвищує рівень фінансової незалежності та стабільності.
В процесі аналізу потрібно перевірити повноту одержання прибутку та ефективність його використання.
Джерелами інформації для аналізу рентабельності є звіт про фінансові результати та їх використання форми № 2 за ДКУД), фінансовий план та дані бухгалтерського обліку про витрати, фінансові результати та використання прибутку. На їх основі можна скласти наступну табл. 5.
З даних табл. 5 випливає, що сума прибутку збільшилася порівняно з планом на 30,0 тис. грн., або на 78,9 %, а порівняно з минулим роком - на 54 тис. грн., або в 4,9 раза. Рівень рентабельності підвищився проти плану на 1,43 пункта (3,43 - 2,00), в т.ч. операційного прибутку на 0,67 пункта.
На зміну

 
 

Цікаве

Загрузка...