WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Управління платоспроможності підприємства - Курсова робота

Управління платоспроможності підприємства - Курсова робота

заготівель, виробництва тощо), разом взятий.
Таблиця 1 складається за підсумками розділів активу І пасиву балансу з виділенням або без виділення окремих підстатей та доповнюється даними про фактичну наявність власних оборотних коштів, їх норматив, балансовий прибуток, обсяги діяльності, рентабельність.
У процесі загальної оцінки фінансового стану необхідно відштовхуватися від того, що підприємство, яке за рахунок власних і прирівняних до них коштів (І + II розділи пасиву балансу) покриває основні засоби та інші позаоборотні активи (І розділ активу балансу) І не менше 40 відсотків оборотних активів (II + III розділи активу ба-лансу), не вилучає власних оборотних коштів у прострочену дебіторську заборгованість, не має простроченої кредиторської заборгованості, працює рентабельно і не знижує обсягів діяльності, характеризується як достатньо фінансове стійке підприємство.
У наведеному прикладі (табл.1) власні І прирівняні до них кошти на кінець звітного року в підприємстві збільшилися на 78 тис грн. і становлять 751 тис грн Вони повністю покривають основні засоби та Інші позаоборотні активи (680 тис.грн.) І в сумі 71 тис. грн. беруть участь у формуванні оборотних засобів.
Фактична сума власних оборотних коштів на кінець року у порівнянні з їх наявністю на початок року збільшилася на 51 тис. грн. (при плані 30 тис. грн.) Норматив на кінець звітного періоду мінус фактична їх наявність на початок звітного періоду (50 - 20). Внаслідок цього частка власних оборотних коштів у формуванні оборотних засобів (II + III розділи активу балансу) на кінець звітного року підвищилась і становить 14,4 відсотка, що на 8,7 пункта більше ніж у минулому періоді.
Підприємство у звітному році працювало рентабельно, мобілізувало в оборот раніше вилучені в прострочену дебіторську заборгованість 3 тис. грн., ліквідувало прострочену кредиторську заборгованість (21 тис. гри.), забезпечило високі темпи зростання рентабельності (385,7 відсотка) І випереджуючі темпи приросту поточних ліквідних активів (40,5 відсотка [(144 - 2) х 100 : (231 + 120 - 3)] над темпами приросту короткострокових боргових зобов'язань (27,5 відсотка). Внаслідок цього підприємство підвищило свою платоспроможність і ліквідність боргових зобов'язань.
Ділова активність підприємства підвищилась: сукупний оборот у розрахунку на 1 гривню наявних активів на кінець звітного року становить 1,69 грн. (1984:1173) проти 1,61 грн. у минулому періоді; прибуток відповідно становить 5,8 коп. (68 : 1173) проти 1,4 коп.; рентабельність (прибуток на 100 грн. сукупного товарообороту) становить 3,43 грн. (68 : 1984 х 100) проти 0,86 грн. у минулому періоді.
Аналіз засвідчує, що підприємство у звітному році підвищило ефективність фінансово-господарської діяльності. Це сприяло зміцненню фінансового стану Проте частка власних оборотних коштів в оборотних засобах залишається ще низькою, темпи приросту власного капіталу (11,6 відсотка) нижчі за темпи приросту залученого капіталу (27,5 відсотка), внаслідок чого частка власних коштів у валюті балансу знизилась на З пункти (64,0 - 67,0), що не може не насторожувати І вимагає поглибленого аналізу.
Основними ознаками фінансової стабільності є фінансова стійкість, рентабельність, платоспроможність, кредитоспроможність, ліквідність і ділова активність.
Фінансова стійкість є результатом успішної господарсько-фінансової діяльності організацій і підприємств продовж тривалого часу. Вона досягається ефективним використанням грошових ресурсів у процесі кругообороту виробничих фондів, дотримання балансу між необхідними фондами і джерелами їх формування, оптималізацїї їх величини, складу і структури.
Фінансова стійкість вимагає такого руху грошових потоків у процесі кругообороту виробничих фондів, при якому забезпечується постійне перевищення їх грошових надходжень (Г1) над видатками (Г). Саме воно створює можливість стабільного накопичення і збільшення власного капіталу, забезпечує необхідні передумови для залучення позичкового капіталу.
Вміле маневрування та ефективне використання власного і позичкового капіталу в процесі кругообороту виробничих фондів забезпечує безперервність процесу відтворення.
Основними критеріями фінансової стійкості організацій і підприємств є:
- забезпеченість власними коштами, раціональність їх розміщення та ефективність використання;
- рентабельність та ефективність використання прибутку.
Завдання аналізу - вивчити фактори впливу на зміну складу і структури власних коштів, їх розміщення та ефективність використання; виявити внутрігосподарські резерви щодо нарощення власного капіталу, збільшення його частки у валюті балансу і обороті; вжити заходів для мобілізації та ефективного використання фінансових ресур-сів.
Поглиблений аналіз власних коштів варто починати з вивчення структурних змін їх складу і розміщення в господарських активах (табл.2).
Таблиця 2
Склад і структура власних коштів та їх розміщення
Показники На початок року На кінець року Відхилення (+.-)
сума, тис.грн В % до
підсумку
сума, тис. гри. В % до
підсумку
в сумі, тис.грн
В %
1. Статутний фонд 628 93.4 640 85.2 12 1.9
2. Пайовий фонд
3. Резервний фонд 13 1,9 14 1,9 1 7,7
4. Спеціальні фонди 21 3,1 52 6,9 31 147,6
5. Прибуток 9 1,3 44 5,9 35 388,9
5. Збитки - - - - - -
7. Інші джерела власних і прирівняних до них КОШТІВ 2 0,3 1 0,1 -1 -50,0
8. Разом (1 розділ пасиву балансу) 673 100,0 751 100,0 78 11,6
9. Довгострокові пасиви (II розділ пасиву балансу) - - - - - -
10. Всього
(І + ІІ розділи пасиву) 673 100,0 751 100,0 78 11,6
10.1. В основних засобах 653 97,0 665 88,5 12 1,8
10.2. В інших позаоборотних активах - 15 2,0 15,0 -
10.3. Разом (І розділ активу балансу) 653 97.0 680 90,5 27 4,1
10.4. В обороті 20 3,0 71 9,5 51 255,0
З даних табл. 2 випливає, що власні кошти на кінець звітного року збільшилися на 78 тис. грн., або 11,6 відсотка, в т.ч. за рахунок росту залишку коштів спеціальних фондів (на 31 тис. грн., або 147,6 відсотка) і нерозподіленого прибутку (на 35 тис. грн., або 388,9 відсотка). Внаслідок цього покращилася структура розміщення (інвестування) власних коштів: зросла сума власних коштів в обороті на 51 тис. грн., а їх частка в загальній сумі власних коштів збільшилася з 3,0 до 9,5 відсотка.
Разом з тим необхідно зазначити, що статутний фонд не бере участі у формуванні оборотних засобів. Він навіть не покриває в повному обсязі основні засоби (640 і 665 тис. грн. відповідно). Тому при розподілі прибутку за звітний рік слід передбачити поповнення статутного фонду в сумі, не менше 25 тис. грн. (665-640). Доцільно також поповнити резервний фонд, поступово доводячи його до 10, 15 і 25 відсотків статутного фонду з тим, щоб коштів резервного фонду було достатньо для покриття непередбачених витрат, а статутний фонд залишався б стабільним і мав тенденцію до зростання.
При оцінці складу і структури власних коштів треба звертати увагу на динаміку пайового фонд)' і постійно дбати, щоб пайовий фонд мав тенденцію до збільшення, а його частка у власних оборотних коштах становила не менше 30 відсотків (в сумі, що по рядку 10,4. гр. 2 і гр. 4 табл.2).
Зростання залишків коштів спеціальних фондів на 31 тис. грн. (табл.2) відбулося за рахунок фонду фінансування будівництва і придбання основних засобів (звіт форми № 3 або дані аналітичного обліку). Його залишок на кінець року дорівнює 36 тис. грн. З них 15 тис. грн. використано

 
 

Цікаве

Загрузка...