WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік руху грошових коштів в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства, його методологічне забезпечен - Реферат

Бухгалтерський облік руху грошових коштів в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства, його методологічне забезпечен - Реферат

подій (вартість витрачених матеріалів, витрати на оплату праці працівників, що зайняті на відповідних роботах, оплата послуг стороннім організаціям тощо).
Схема 3. Формування фінансових результатів від іншої звичайної діяльності
Облік витрат, пов'язаних з надзвичайними подіями, підприємства ведуть на рахунку 99 "Надзвичайні витрати" за субрахунками:
991 "Втрати від стихійного лиха",
992 "Втрати від техногенних катастроф і аварій",
993 "Інші надзвичайні витрати".
По дебету рахунка 99 "Надзвичайні витрати" і його субрахунків відображають суму визнаних надзвичайних витрат, по кредиту - їх списання на дебет рахунка 79 "Фінансові результати".
До надзвичайних доходів відносять суми відшкодованих над-звичайних втрат (страховими організаціями, з бюджету, благодійні внески інших юридичних осіб тощо).
Одержані доходи підприємства відображають на рахунку 75 "Надзвичайні доходи" за субрахунками:
751 "Відшкодування збитків від надзвичайних подій",
752 "Інші надзвичайні доходи".
По кредиту рахунка 75 "Надзвичайні доходи" та його субрахунків відображають суму визнаних доходів, по дебету - їх списання на рахунок фінансових результатів.
Визначення фінансового результату від надзвичайних подій забезпечується за допомогою рахунка 794 "Результат надзвичайних подій", на кредит якого списують суму визнаних надзвичайних витрат (з кредиту рахунка 99 "Надзвичайні витрати").
Фінансовий результат від надзвичайних подій визначають шляхом зіставлення оборотів на рахунку 794 "Результат надзвичайних подій" (тобто зіставленням сум надзвичайних доходів і надзвичайних витрат). Якщо результатом надзвичайних подій є прибуток (перевищення надзвичайних доходів над витратами), то на дебет рахунка 794 "Результат надзвичайних подій" списують також суму нарахованого податку на прибуток з кредиту рахунка 982 "Податок на прибуток від надзвичайних подій".
Визначена суму прибутку (збитку) від надзвичайних подій списується відповідними записами на рахунок 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)".
Таблиця 5
Облік операцій, пов'язаних з надзвичайними подіями
№ п/п
Зміст господарської операції
Сума, грн.
Дебет рахунка
Кредит рахунка
1.
Списано з балансу вартість товарів, знищених внаслідок надзвичайних подій (стихійне лихо, пожежа тощо) 45000
99
"Надзвичайні витрати"
281
"Товари на складі"
2.
Підлягають відшкодуванню страховою організацією втрати від надзвичайних подій 50000
377
"Розрахунки з іншими дебіторами" 75
"Надзвичайні доходи"
3.
Відображено суму податку на прибуток від надзвичайних подій (50000-45000)30:100
1500
982
"Податок на прибуток від надзвичайних подій" 641
"Розрахунки за податками"
4.
Списано в кінці звітного періоду на фінансові результати: - суму надзвичайного доходу 50000
75
"Надзвичайні доходи"
794
"Результат надзвичайних подій"
- суму надзвичайних витрат
45000
794
"Результат надзвичайних подій" 99
"Надзвичайні витрати"
- податок на прибуток від надзвичайних подій
1500
794
"Результат надзвичайних подій" 982
"Податок на прибуток від надзвичайних подій"
5.
Визначено і списано фінансовий результат (прибуток) від надзвичайних подій (50000-45000-1500) 3500
794
"Результат надзвичайних подій"
441 "Прибуток нерозподілений"
Таким чином, на рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" формуються фінансові результати від усіх видів діяльності підприємства за звітний період - основної діяльності фінансових операцій та надзвичайних подій.
Розділ 3. Бухгалтерський і податковий облік руху грошових коштів в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства
Відповідно до податкового законодавства об'єктом оподаткування є прибуток, який визначається шляхом зменшення суми скоригованого валового доходу на суму валових витрат та амортизаційних відрахувань.
При цьому до складу валових витрат включаються суми будь-яких витрат, сплачених (нарахованих) протягом звітного періоду у зв'язку з підготовкою, організацією, веденням виробництва, продажем продукції (робіт, послуг).
До складу валового доходу включаються будь-які доходи, одержані платником податку у звітному періоду в грошовій, матеріальній і нематеріальній формі як на території України, так і за її межами (у тому числі суми безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному періоді, вартість товарів (робіт, послуг), безоплатно наданих платнику податку у звітному періоді тощо). -
Звідси, при підрахунку податку на прибуток можуть виникнути тимчасові різниці міме сумою податку, що підлягає сплаті до бюджету, обчисленого за даними бухгалтерського обліку, і сумою податку, обчисленого з метою оподаткування.
Пояснюється це тим, що бухгалтерський і податковий облік мають різну мету. Метою бухгалтерського обліку є надання користувачам достовірної інформації про результати діяльності підприємства, його фінансовий стан і платоспроможність. Метою податкового обліку є визначення суми зобов'язань підприємства перед бюджетом за податками згідно з діючим податковим законодавством.
Ставки податку на прибуток, об'єкти оподаткування і порядок визначення оподатковуваного доходу (прибутку), порядок обчислення і сплати податку, обов'язки і відповідальність платників регламентуються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 "Податки на прибуток" .
Відповідно до Плану рахунків облік податку на прибуток ведеться на активному рахунку 98 "Податок на прибуток" за субрахунками:
981 "Податок на прибуток від звичайної діяльності".
982 "Податок на прибуток від надзвичайних подій".
На субрахунку 981 "Податок на прибуток від звичайної діяльності" ведуть облік нарахованої суми податку на прибуток від звичайної діяльності, визначеної за встановленою ставкою (30%) від прибутку, відображеного в бухгалтерському обліку (незалежно від суми прибутку для цілей оподаткування).
На субрахунку 982 "Податок на прибуток від надзвичайних подій"відображають суму податку, яка підлягає сплаті з прибутку від надзвичайних подій.
При цьому треба мати на увазі, що у Звіті про фінансові результати чистий прибуток (збиток) обчислюється як алгебраїчна сума прибутку (збитку) від звичайної діяльності і надзвичайного доходу, надзвичайних затрат і податку з надзвичайного прибутку. Збитки від надзвичайних подій відображаються за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від звичайної діяльності.
В бухгалтерському обліку на суму нарахованого податку на прибуток роблять запис:
Д-т рах. 981 "Податок на прибуток від звичайної діяльності" К-т рах. 641 "Розрахунки за податками".
В кінці звітного періоду сума нарахованого податку на прибуток списується на фінансові результати записом:
Д-т рах. 791 "Результат операційної діяльності"
К-т рах. 981 "Податок на прибуток вїд звичайної діяльності".
Після цього запису за даними рахунка 791 "Результат операційної діяльності" визначають чистий фінансовий

 
 

Цікаве

Загрузка...