WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік руху грошових коштів в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства, його методологічне забезпечен - Реферат

Бухгалтерський облік руху грошових коштів в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства, його методологічне забезпечен - Реферат

(від реалізації інших оборотних активів, операційної оренди активів, операційної курсової різниці та ін.);
" дохід від фінансових операцій (дохід від участі в капіталі, інші фінансові доходи);
" доходи від іншої звичайної діяльності (від реалізації фінансових інвестицій, основних засобів, нематеріальних активів, від безоплатно одержаних активів тощо);
" доходи від надзвичайних подій.
По кожному виду діяльності дохід визнається як збільшення економічних вигод, які отримані або піддягають до отримання в результаті реалізації продукції (товарів, робіт, послуг, інших активів), а також в результаті використання активів підприємства іншими юридичними особами (отриманих дивідендів, відсотків тощо) .
Для відображення в обліку отриманих підприємством доходів Планом рахунків передбачені рахунки класу 7 "Доходи і результати діяльності" (70 "Дохід від реалізації", 71 "Інший операційний дохід", 72 "Дохід від участі в капіталі", 73 "Інші фінансові доходи", 74 "Інші доходи", 75 "Надзвичайні доходи"). По кредиту цих рахунків відображається сума одержаних доходів, по дебету - суми непрямих податків. Сума чистого доходу, визначена за даними цих рахунків, списується на рахунок 79 "Фінансові результати".
Не визнаються доходами звітного періоду:
" сума податку на додану вартість, акцизів, інших податків і обов'язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету та позабюджетних фондів;
" суми надходжень за договором комісії, агентськими та іншими договорами на користь комітента, принципала тощо;
" сума попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг);
" сума завдатку під заставу або в погашення позики, якщо це передбачено відповідним договором;
" інші надходження, що належать іншим юридичним особам.
Зазначені надходження збільшують активи підприємства, але не призводять до збільшення власного капіталу, а тому не визнаються доходами звітного періоду.
Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" витрати звітного періоду визнаються тоді, коли результаті господарської операції зменшуються активи або збільшуються зобов'язання, що призводять до зменшення власного капіталу (крім зменшення власного капіталу внаслідок його вилучення або розподілу між власниками), за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.
Отже, критеріями визнання витрат є:
" операція призводить до зменшення активів або збільшення зобов'язань, що призводить до зменшення власного капіталу підприємства;
" оцінка витрат може бути достовірно визначена.
Витрати визнаються витратами певного періоду одночасно визнанням доходу, для отримання якого вони буди здійснені (що відповідає принципу відповідності витрат доходам). Витрати, які неможливо пов'язати з доходами певного періоду, відображаються в складі витрат того періоду, в якому вони були і здійснені.
Якщо актив забезпечує отримання економічних вигод протягом кількох звітних періодів, то витрати визнаються шляхом систематичного розподілу його вартості (наприклад, у вигляді амортизації) між відповідними звітними періодами.
Залежно від видів діяльності витрати підприємств поділяються на: витрати, які виникають в процесі звичайної діяльності; витрати, які виникають в процесі надзвичайних подій. Витрати звичайної діяльності, в свою чергу, поділяються на витрати:
- операційної діяльності (основної та іншої);
- інвестиційної діяльності;
- фінансової діяльності;
- іншої діяльності.
Для обліку зазначених витрат діяльності Планом рахунків передбачені рахунки класу 9 "Витрати діяльності", 90 "Собівартість реалізації", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності",- 95 "Фінансові витрати", 96 "Втрати від участі в капіталі", 97 "Інші витрати", 98 "Податки на прибуток", 99 "Надзвичайні витрати".
По дебету зазначених рахунків протягом звітного періоду відображаються відповідні витрати, які в кінці звітного періоду списують з кредиту цих рахунків на фінансові результати (дебет рахунка 79 "Фінансові результати").
Якщо підприємство здійснює облік витрат діяльності за елементами, то використовує рахунки класу 8 "Витрати за елементами".
Не визнаються витратами звітного періоду:
" платежі за договорами комісії, агентськими угодами та іншими аналогічними договорами на користь комітента, принципала тощо;
" попередня (авансова) оплата запасів, робіт, послуг;
" погашення одержаних позик;
" інші зменшення активів або збільшення зобов'язань, що не призводять до зменшення власного капіталу.
До витрат операційної діяльності торгових підприємств належать витрати по управлінню діяльністю (адміністративні витрати), по зберіганню і реалізації товарів (витрати на збут), інші витрати операційної діяльності . Для обліку зазначених витрат Планом рахунків передбачено такі рахунки:
92 "Адміністративні витрати",
93 "Витрати на збут",
94 "Інші витрати операційної діяльності".
Зазначені витрати не включаються до собівартості продукції (товарів, робіт, послуг), а списуються на фінансові результати (дебет рахунка 791 "Результат операційної діяльності"),
Крім операційної діяльності (основної діяльності підприємства та інших видів діяльності), торгові підприємства можуть здійснювати іншу звичайну діяльність - фінансову, інвестиційну та іншу
Під фінансовою діяльністю розуміють діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного і позикового капіталу підприємства. В результаті такої діяльності виникають фінансові витрати - відсотки (за користування кредитами, за облігаціями випущеними, за фінансовою орендою тощо) та інші витрати, пов'язані з залученням позикового капіталу.
Для обліку зазначених витрат призначений рахунок 95 "Фінансові витрати", який ведеться за субрахунками:
951 "Відсотки за кредит",
952 "Інші фінансові витрати".
По дебету рахунка 95 "Фінансові витрати" відображаються суми визнаних витрат; по кредиту - списання на дебет рахунка 79 "Фінансові результати".
На субрахунку 951 "Відсотки за кредит" ведеться облік витрат, пов'язаних з нарахуванням та сплатою відсотків за користування кредитами.
На субрахунку 952 "Інші фінансові витрати" відображають витрати, пов'язані з залученням позикового капіталу, зокрема витрат, пов'язаних з випуском, утриманням і обігом власних цінних паперів; нарахуванням відсотків за договорами кредитування (крім банківських кредитів), фінансового лізингу тощо.
Під фінансовими інвестиціями розуміють сукупність операцій по придбанню і продажу довгострокових (необоротних) активів, а також короткострокових (поточних) фінансових інвестицій, які не є еквівалентом грошових коштів (наприклад, оплата вартості основних засобів і нематеріальних активів, надходженнякоштів від продажу необоротних активів, надання позик іншим юридичним особам, надходження коштів від фінансових інвестицій - дивіденди, відсотки тощо).
В ході здійснення інвестиційної діяльності підприємство може зазнавати втрат від зміни вартості інвестицій, облік яких ведеться за методом обліку участі в капіталі.
Метод

 
 

Цікаве

Загрузка...