WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік руху грошових коштів в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства, його методологічне забезпечен - Реферат

Бухгалтерський облік руху грошових коштів в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства, його методологічне забезпечен - Реферат

працівниками, банківськими установами тощо. Як супровідні до звичайної діяльності належать такі операції, як переоцінка активів, списання знецінених запасів, курсові різниці, які виникають по валютних операціях, економічні санкції за порушення договірних зобов'язань або податкового законодавства тощо.
Звичайна діяльність поділяється на:
- операційну;
- іншу (інвестиційну і фінансову).
Під операційною діяльністю розуміють основну діяльність підприємства, а також інші види діяльності, які не належать до інвестиційної або фінансової.
Основна діяльність - це діяльність, пов'язана з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), яка є визначальною метою створення підприємства і забезпечує основну частину його доходу (прибутку). Так, для виробничих підприємств основною діяльністю є придбання виробничих запасів (сировини, матеріалів, палива тощо), виготовлення і реалізація готової продукції; для торгових підприємств - придбання і реалізація товарів з метою одержання прибутку і т. д.
Витрати, пов'язані з основною діяльністю, розрізняються за функціями: виробництво, управління, збут, інші витрати операційної діяльності. Вони відображаються, як відомо, на рахунках: 23 "Виробництво", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності".
Під інвестиційною діяльністю розуміють придбання і реалізацію тих необоротних активів, а також фінансових інвестицій, які не становлять еквівалент грошових коштів (наприклад, інвестиції в асоційовані, дочірні підприємства, сумісна діяльність тощо) .
Під фінансовою діяльністю розуміють діяльність, яка призводить до зміни величини і складу власного і позикового капіталу (дивіденди, відсотки, одержані за акціями, облігаціями чи іншими цінними паперами; витрати, пов'язані з випуском і обігом власних цінних паперів тощо).
Надзвичайна діяльність - це операції і події, які відрізняються від звичайної діяльності і не відбуваються часто або регулярно. До них належать техногенні аварії, стихійне лихо, пожежі тощо. Втрати від таких подій, покриті за рахунок страхових відшкодувань та інших джерел, враховуються при розрахунку фінансових результатів від надзвичайної діяльності. Виходячи з класифікації доходів і витрат за видами діяльності побудована система рахунків бухгалтерського обліку для відображення фінансових результатів в діяльності підприємства і визначення чистого доходу (прибутку) чи збитку звітного періоду та складання Звіту про фінансові результати.
Законодавча та нормативна база, яка регулює облік грошових коштів.
1. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 р. зі змінами і доповненнями. Даний Закон визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.
2. Положення "Про ведення касових операцій в національній валюті в Україні" затверджене постановою правління НБУ від 19.12.2001р. № 72 зі змінами і доповненнями.
Вимоги цього Положення поширюються на юридичних осіб (крім установ банків і поштового зв`язку) незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, їх відокремлені підрозділи, представництва іноземних організацій і фірм, які здійснюють підприємницьку діяльність (далі підприємства), а також не зареєстрованих у встановленому порядку фізичних осіб, які є суб`єктами підприємницької діяльності без створення юридичної особи (далі підприємці), які здійснюють операції з готівкою в національній валюті, та є обов`язковими для виконання ними.
3. Інструкція "Про організацію роботи по готівковому обігу установами банків України" затверджена постановою правління НБУ від 19.02.2001р. № 69 зі змінами і доповненнями.
Вимоги цього Положення поширюються на юридичних осіб (крім установ банків і поштового зв`язку) незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, їх відокремлені підрозділи, представництва іноземних організацій і фірм, які здійснюють підприємницьку діяльність (далі підприємства), а також не зареєстрованих у встановленому порядку фізичних осіб, які є суб`єктами підприємницької діяльності без створення юридичної особи (далі підприємці), які використовують в роботі готівку в національній валюті і має поточні рахунки в установах банків.
4. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань, господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом МФУ №291 від 30.11.1999р. (зі змінами і доповненнями).
Новий план рахунків представляє собою систематизований перелік рахунків бухгалтерського обліку, для всіх підприємств, установ, організацій в Україні, незалежно від форми власності, виду діяльності, і обов`язковий для використання.
5. Інструкція про виконання плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов`язань, господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом МФУ №291 від 30.11.1999р. (зі змінами і доповненнями).
Інструкція регулює використання нового плану рахунків.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 2 "Баланс" зі змінами і доповненнями від 31.03.1999р. № 87. Зареєстроване в Міністерстві Юстиції України 21.06.1999р. під № 396/3689.
Цим Положенням (стандартом) визначається зміст і форма Балансу та загальні вимоги до розкриття його статей. Норми даного Положення (стандарту) застосовується до балансів підприємств, організацій і інших юридичних осіб всіх форм власності (крім банків і бюджетних установ).
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 4 "Про рух грошових коштів" зі змінами і доповненнями від 31.03.1999р. № 87. Зареєстроване в Міністерстві Юстиції України 21.06.1999р. під №398/3691.
Цим положенням (стандартом) визначається зміст і форма звіту про рух грошових коштів і загальні вимоги до розкриття його статей. Норми даного Положення (стандарту) стосуються звітів про рух грошових коштів підприємств, організацій і інших юридичних осіб всіх форм власності (крім банків і бюджетних установ).
Розділ 2. Організація бухгалтерського обліку руху грошових коштів в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства
Згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 15 "Дохід" дохід від звичайної діяльності визнається тоді, коли в результаті господарської операції збільшуються активи або зменшуються зобов'язання, внаслідок чого відбувається зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена. Отже, критеріями визнання доходу є:
" операція призводить до збільшення активів або зменшення зобов'язань, в результаті чого відбувається збільшення власного капіталу;
" оцінка доходу може бути достовірно визначена. Тобто для визнання доходу необхідно не тільки збільшення активів або зменшеннязобов'язань, але і визнання результатів цих подій.
З метою визнання доходи групуються за джерелами їх надходження:
" дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); інший операційний дохід

 
 

Цікаве

Загрузка...