WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Платоспроможність підприємства: управління, аналіз, можливості підвищення - Курсова робота

Платоспроможність підприємства: управління, аналіз, можливості підвищення - Курсова робота

відношення поточних ліквідних активів (ПЛА) до загальної суми боргових зобов'язань (БЗ) (II + III розділи пасиву балансу) за формулою:
Кзлб = ПЛА : БЗ
Якщо підприємство працює рентабельно, коефіцієнт маневрування > 0,4, коефіцієнт покриття короткострокових зобов'язань > 1,5 і коефіцієнт покриття всіх боргових зобов'язань > 1, то воно здатне в процесі господарської діяльності своєчасно сплатити боргові зобов'язання і є платоспроможним. Платоспроможними можуть вважатися і підприємства з дещо нижчим коефіцієнтом маневрування при умові нарощування (а не зниження) обсягів діяльності і прибутку.
Так, в даному підприємстві коефіцієнт маневрування на кінець звітного періоду становив всього 0,09, а коефіцієнт поточної і загальної ліквідності 1,17 (Табл. 7). Водночас підприємство у звітному році значно покращило свою фінансово-господарську діяльність: сукупний оборот порівняно з попереднім роком складає 122,5 %, а прибуток 488,7 % (табл. 1), тобто підприємство знаходиться на стадії піднесення. Тому таке підприємство не слід вважати неплатоспроможним.
Зовнішніми ознаками платоспроможності підприємства є дотримання ним розрахунково-платіжної дисципліни і відсутність прострочених платежів за борговими зобов'язаннями банку та іншим кредиторам (постачальникам, бюджету, позабюджетним цільовим фондам держави, з оплати праці тощо), що проглядається за даними II і III розділів пасиву балансу і конкретизується в даних аналітичного обліку по юридичних і фізичних особах. За показниками балансу визначеного нами підприємства, простроченої кредиторської заборгованості на кінець звітного періоду немає.
Неплатоспроможність підприємства є наслідком:
- вилучення власних коштів з обороту в основні фонди та позаоборотні активи;
- накопичення наднормативних запасів оборотних засобів за рахунок залучених коштів і сповільнення їх оборотності;
- наявність простроченої дебіторської заборгованості і неліквідних активів;
- збиткова робота і "проїдання" власного капіталу.
В підприємстві, робота якого аналізується, частка власних оборотних коштів на кінець звітного року зросла, ліквідована прострочена дебіторська заборгованість, значно збільшилася рентабельність. Але поглибленого аналізу вимагає ефективність вико-ристання оборотних коштів, оскільки матеріальні запаси СІЇ розділ активу балансу) на кінець звітного року порівняно з залишками на початок року збільшилися на 144 тис.грн., або на 62,3 відсотка, тоді як сукупний оборот зріс всього на 22.5 відсотка (табл. 1), що не може не насторожувати.
Ефективність використання оборотних коштів оцінюється з допомогою наступних показників, які показані в табл.№6.
Таблиця 6
Показники ефективності використання оборотних коштів підприємства
Назва показників
За минулий рік За звітний рік Відхилення
(+,-)
І. Коефіцієнт фондовіддачі 5,51 4,29 -1,22
2. Коефіцієнт оборотності 5.5 4,3 -1,2
3. Оборотність оборотних засобів у днях 65 84 +19
4. Коефіцієнт завантаженості сукупного обороту 0,18 0,23 +0,05
5. Рентабельність оборотних засобів (коштів) 4,76 14,72 +9,96
6. Середньорічна сума оборот них засобів, тис. гри. 294 462 +168
З даних табл.6 видно, що ефективність використання оборотних коштів на підприємстві в звітному році погіршилася. Ріст середньорічної суми оборотних засобів на 168 тис. грн. спричинив до зниження фондовіддачі (на 22 %), сповільнення оборотності оборотних коштів і процесу оновлення оборотних засобів (на 19 днів). Це призве-ло до росту частки залученого капіталу з 33 відсотків на початок року до 36 відсотків - на кінець року (табл.1) і тільки завдяки випереджаючим темпам приросту власних оборотних коштів (255,0) над темпами приросту залучених коштів (27,5) коефіцієнт поточної ліквідності короткострокової заборгованості не знизився (1,05 і 1,17 відповідно).
Зростання залишків оборотних засобів, сповільнення їх оборотності вимагає окремого обстеження: вивчення складу, структури, конкурентоспроможності за цінами і якістю матеріальних запасів, ліквідності дебіторської заборгованості тощо та вжиття заходів для нормалізації запасів оборотних засобів. Якщо зростання матеріальних запасів обумовлене зростанням середньоринкових цін і при цьому не знижена їх конкурентоспроможність, то в ційчастині при аналізі необхідно скорегувати матеріальні запаси і заборгованість на середній індекс цін.
З вищенаведеного видно, що підприємство, роботу якого аналізуємо, за звітний рік наростило власні кошти, збільшило їх частку в обороті, підвищило ліквідність боргових зобов'язань, немає простроченої кредиторської заборгованості, нарощує обсяги діяльності, працює рентабельно, є платоспроможним.
2.3.Аналіз фінансових коефіцієнтів
Для повнішої оцінки фінансового стану підприємства доцільно використати метол коефіцієнтів. Він ґрунтується як на абсолютних величинах моментного ряду, так і на середніх величинах, забезпечує можливість порівнювати показники в динаміці, прослідковувати їх тенденції тощо.
Примірник перелік коефіцієнтів і методика їх обчислення дані в табл.7. Цей перелік не є вичерпним. Він може бути доповненим залежно від поставленої мети аналізу. Однак важливо із безлічі коефіцієнтів вибрати ті, які характеризують фінансову стійкість, рентабельність, платоспроможність, кредитоспроможність, ліквідність і ділову активність підприємства.
У процесі аналізу треба враховувати те, що коефіцієнти не є абсолютним критерієм. Це відносні величини, з допомогою яких визначають зміни і виявляють тенденції.
Аналіз методом коефіцієнтів дає можливість оцінити фінансовий стан за ряд періодів у минулому, визначити фінансову стабільність, проаналізувати окремі показники в динаміці, встановити їх зміни і тенденції та визначити об'єкти, які потребують поглибленого факторного аналізу. З урахуванням даних поглибленого аналізу методом екстрополяції тенденцій та врахування можливих змін у кон'юнктурі ринку підприємство прогнозує фінансовий стан на майбутнє.
Таблиця 7
Коефіцієнти, які характеризують загальний фінансовий стан торговельного підприємства
Показники Методика визначення абсолютне значення показника
доцільно
фактично за
минулий рік Звітний рік
1 Коефіцієнт забезпе-ченості власними коштами (автономії) Власні кошти (І розділ пасиву балансу) >05
0,67
0,64
Валюта балансу (підсумок балансу)
2 Коефіцієнт інвесту-вання Власну кошти (1 розділ пасиву балансу) > 1 1.03 1.10
Постійні активи (І розділ активу балансу)
3 Коефіцієнт маневрування Власні оборотні кошти 0,4 - 0,6 0,03 0,09
Власні кошти (1 розділ пасиву балансу)
4 Коефіцієнт забезпе-ченості поточних ма-теріальних запасів і затрат власними оборотними коштами
Власні оборотні кошти >0.5 0.09 0.19
Матеріальні запаси і затрати (II розділ активу балансу)
5 Коефіцієнт заборгованості Боргові зобов'язання (ІІ і III розділи пасиву балансу) 0,5 - 1,0 0.49 0,56
Власні кошти (І розділ пасиву балансу)
6 Коефіцієнт поточної ліквідності Поточні ліквідні активи (ІІ + III розділи активу балансу - неліквідні поточні активи) >1 1,06 1,17
Короткострокові боргові зобов'язання
(ІІІ розділ пасиву балансу)
7 Коефіцієнт загальної
ліквідності Поточні ліквідні активи >1 1,06 1,17
Боргові зобов'язання (II + III розділи пасиву балансу)
8 Коефіцієнт ліквідності балансу Ліквідні активи (І+ІІ+Ш розділи активу балансу - неліквідні активи) >1 3,03 2,78
Боргові зобов'язання (ІІ+ІІІ розділи пасиву

 
 

Цікаве

Загрузка...