WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Платоспроможність підприємства: управління, аналіз, можливості підвищення - Курсова робота

Платоспроможність підприємства: управління, аналіз, можливості підвищення - Курсова робота

зобов'язань підприємства; б) постійний мінімум поточних активів, який утворюється за рахунок власного капіталу.
Дефіцит власного оборотного капіталу приводить до збільшення змінної і зменшення постійної частини поточних активів, що свідчить про посилення фінансової залежності підприємства і нестійкості його положення.
Однак, треба врахувати, що фінансування діяльності підприємства тільки за рахунок власних коштів не завжди вигідно для нього, особливо в тих випадках, коли виробництво має сезонний характер. Якщо в окремі періоди будуть накопичуватися великі кошти на рахунках в банку то в інші періоди коштів буде не достатньо. Крім того треба мати на увазі те що ціни на фінансові ресурси не високі, а підприємство може забезпечити більш високий рівень віддачі на вкладений капітал, ніж платить за кредитні ресурси, то залучаючи займані кошти, воно зможе підвищити рентабельність власного капіталу.
В той же час, якщо кошти підприємства створенні в основному за рахунок короткострокових зобов'язань, то його фінансове положення буде не стійким. Так як з капіталом короткострокового використання необхідна постійна оперативна робота, направлена для контролю за своєчасним поверненням його і залученням в оборот іншим капіталам.
Відповідно від того, наскільки оптимальне співвідношення власного і позичкового капіталів залежить фінансовий стан підприємства. Розробка правильної фінансової стратегії в цьому питанні допоможе підприємству підвищити ефективність своєї діяльності.
Загальна оцінка фінансового стану підприємства базується на цілій системі показників, характеризуючих структуру джерел формування капіталу і його розміщення, рівновагу між активами підприємства і джерелами їх формування, ефективність і інтенсивність використання капіталу, платоспроможність і кредитоспроможність. Проводячи всебічний аналіз вищеназваних показників виявляємо, які резерви має підприємство для покращення фінансового стану та платоспроможності.
Для цього слід більш повно використовувати виробничі потужності підприємства, скоротити простої машин, обладнання, робочої сили, матеріальних фінансових ресурсів, більш ефективно реагувати на кон'єктуру ринку, змінюючи у відповідності з його вимогами асортимент продукції і цільову політику. Прискорити оборотність капіталу за рахунок скорочення понаднормованих запасів і періоду інкасації дебіторської заборгованості. Все це дозволить збільшити прибуток, поповнити власний оборотний капітал і досягти більш стійкої платоспроможності підприємств.
2. АНАЛІЗ СТАНУ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 1999-2000 РОКИ
2.1. Оцінка загального фінансового стану підприємства.
Аналіз фінансового стану підприємства починається із загальної його оцінки за даними бухгалтерського балансу на звітну дату у порівнянні з минулим періодом.
Аналіз проводиться детальним переглядом статей пасиву і активу балансу в їх взаємозв'язку. Методами порівняння, різниць і коефіцієнтів господарюючий суб'єкт вивчає фінансовий стан, дає йому загальну оцінку з урахуванням змін, що відбулися за звітний період.
У процесі аналізу необхідно визначити об'єкти, які потребують поглибленого вивчення з метою розробки конкретної програми дій, а саме:
- оперативного реагування і прийняття управлінських рішень, спрямованих на зміцнення фінансового стану;
- вироблення фінансової стратегії щодо забезпечення фінансової стабільності в наступному періоді і на перспективу.
Основними критеріями оцінки фінансового стану є:
- забезпеченість підприємства власними коштами та ефективність їх розміщення;
- наявність власних оборотних коштів, їх відповідність встановленому нормативу та ефективність використання;
- рентабельність роботи підприємства та ефективність використання прибутку поточного року і за звітний рік;
- економічна виваженість залучення банківського і комерційного кредитів;
- стан розрахункової і платіжної дисципліни;
- ліквідність боргових зобов'язань і балансу в цілому;
- ділова активність підприємства.
Загальну оцінку фінансового стану підприємства на кінець звітного періоду порівняно з минулим періодом можна дати безпосередньо за даними бухгалтерського балансу шляхом перегляду статей пасиву і активу балансу в їх взаємозв'язку беї попереднього складання аналітичних таблиць. Такий аналіз і оцінка фінансового стану проводиться з метою оперативного реагування. Конкретні управлінські рішення можуть прийматися як в ході складання балансу, так і в процесі його аналізу (ліквідація прострочених платежів, списання нереальних до стягнення боргових зобов'язань, нормалізація матеріальних запасів, ефективне використання прибутку тощо).
Однак оцінка фінансового стану з метою визначення фінансової стабільності протягом тривалого часу (2-3 і більше періодів підряд) зобов'язує вести книгу (зошит) аналітичних таблиць з оцінки фінансового стану підприємства, розраховану на 3-5 років. Наявність концентрованого інформаційного забезпечення в динаміці дає мож-ливість фінансовому менеджеру швидко і виважено реагувати на зміни тих чи інших показників, вивчати їх тенденцію, фактори впливу тощо.
Для загальної оцінки фінансового стану доцільно на основі бухгалтерського звіту складати трупову таблицю структури роз-міщення капіталу та ефективності його використання.
В курсові роботі будуть використовуватись данні за 1999-2000 роки Хотинського міського споживчого товариства (надалі - підприємство).
Таблиця 1
Структура розміщення капіталу та ефективність його використання
Статті балансу На початок року
На кінець року
Відхиленні (+.-)
сума, тис.грн В % до
підсумку
сума, тис. гри. В % до
підсумку
в сумі, тис.грн
В %
Актив
І. Основні засоби та інші позаоборотні активи 653 65.0 680 58.0 27 4.1
2. Запаси і затрати 231 23.0 375 32.0 144 62.3
3. Грошові кошти, розрахунки та інші активи 120 12.0 118 10.0 -2 -1,7
3. 1 . Прострочена дебіторська заборгованість 3 0,3 - - -3 -0.3
Баланс 1004 100,0 1173 100,0 169 16.8
Паств
1. Власні та прирівняні
до.них кошті! 673 67,0 751 64,0 78 11,6
2. Довгострокові пасиви - - - - - -
3. Розрахунки та інші ко-роткострокові пасиви 331 33,0 422 36,0 91 27,5
3.1. Кредити банків 50 5,0 106 9,5 56 112,0
3.2. Прострочена заборго-ваність:
- банку
- іншим кредиторам 21 1.3 - - -21 -1.3
Баланс 1004 100,0 1173 100.0 169 16.8
Фактична наявність власних оборотних коштів 20 Х 71 Х 51 255,0
Норматив власних оборотних коштів* 35 Х 50 X 15 42,9
Відхилення від нормативу (+, -) -15 X +21 X X X
Частка власних оборотних коштів:
- в оборотних засобах (у розділах II + ІІІ активу балансу - 5,7 - 14,4 - +8,7 пункта
В запасах і затратах
( у розділі II активу балансу) - 8,7 - 18,9 - +10,2 пункта
Сукупний оборот**, тис. грн.. 1620 - 1984 . 364 22.5
в т ч на 1 грн. активів грн. 1.61 . 1.69 . 0.08
балансовий прибуток, тис. грн. 14 68 54 385,7
В т.ч. на 1 гри. активів коп 1.4 5,8 4.4
На 100 грн. сукупного обороту, грн. 0,86 - 3,43 - 2.56
* Норматив власних оборотних коштів, встановлений підприємством на кінець кварталу (згідно з Методичними рекомендаціями з нормування власних оборотних коштів організацій і підприємств споживчої кооперації, затвердженими постановою правління Укоопспілки від 10.03.95 № 34).
** Сукупний оборот - це виторг від реалізації продукції всіх видів діяльності (торгівлі, громадського харчування, заготівель,

 
 

Цікаве

Загрузка...