WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Платоспроможність підприємства: управління, аналіз, можливості підвищення - Курсова робота

Платоспроможність підприємства: управління, аналіз, можливості підвищення - Курсова робота


Курсова робота
Платоспроможність підприємства: управління, аналіз, можливості підвищення.
ЗМІСТ
ВСТУП........................................................................................................ 2
1. Напрямки політики управління платоспроможності
підприємств...................................................................................... 5
2. Аналіз стану платоспроможності підприємства
за 1999-2000 роки............................................................................. 8
2.1. Оцінка загального фінансового стану підприємства.................. 8
2.2. Аналіз платоспроможності підприємства..................................... 20
2.3. Аналіз фінансових коефіцієнтів...................................................... 26
3. Можливості підвищення платоспроможності
підприємства в наступному періоді............................................ 30
ВИСНОВКИ.............................................................................................. 33
ЛІТЕРАТУРА............................................................................................ 34
ВСТУП
Перехід до ринкової економіки жадає від підприємств фінансової стабільності, що є важливою передумовою успішного ведення госпо-дарської діяльності Вона досягається налагодженням ритмічної і ефективної роботи підприємств, вмілого управління виробничими фондами і джерелами їх формування Цьому сприяють розробка економічно обґрунтованих бізнес-планів і нормативів ресурсна збалансованість бізнес-плану, раціональне розміщення і ефективне використання власного і залученого капіталу, оптимальність управлінських рішень; всебічний аналіз і об'єктивна оцінка фінансового стану за даними обліку і звітності, вжиття конкретних заходів для стабілізації фінансово-господарської діяльності
В умовах ринку фінансова стабільність формує імідж господарюючого суб'єкта, с його візитною карткою Тому організаціям і підприємствам необхідно постійно дбати про фінансову стабільність, вживати заходів для її зміщення.
Характерними ознаками фінансової стабільності організацій і підприємств є ритмічне виконання планових завдань з обсягів діяльності при одночасному забезпеченні протягом тривалого часу (2-3 і більше років підряд) фінансової стійкості рентабельності, платоспроможності, ліквідності і ділової активності в цілому.
Фінансова стійкість характеризується таким станом фінансових ресурсів (їх наявністю, розміщенням і використанням), при якому підприємство забезпечує процес відтворення за рахунок зростання прибутку і накопичення власного капіталу, зберігаючи при цьому платоспроможність і кредитоспроможність.
Рентабельність характеризує кінцевий результат господарсько-фінансової діяльності організацій і підприємств, їх ділову активність. Вона створює передумови фінансової стійкості, а ефективне використання прибутку (на виробничий соціальний розвиток) є передумовою фінансової стабільності.
Платоспроможність характеризує здатність організацій і підприємств своєчасно розраховуватися за своїми зобов'язаннями. Фінансове стійке підприємство, яке працює рентабельно, має реальну можливість бути платоспроможним, оскільки забезпечує в процесі кругообігу виробничих фондів перевищення грошових надходжень над їх видатками, тобто сплачує борги і накопичує власний капітал.
Кредитоспроможність характеризує наявність в організацій і підприємств передумов для отримання кредиту, передбачених нормативними документами з кредитування, їх спроможність своєчасно повернути позичку і сплатити відсотки за користування нею Кредитоспроможність значною мірою залежить від забезпеченості господарюючих суб'єктів власними коштами (їх наявності, ефективності розміщення і використання) і рентабельності.
Ліквідність характеризує спроможність організацій її підприємств виконувати свої грошові зобов'язання, передусім сплачувати борги Вона забезпечується наявністю ліквідних засобів (активів), які можуть бути використані на погашення боргових зобов'язань До поточних ліквідних активів відносяться запаси і затрати (II розділ активу балансу), грошові кошти, розрахунки та інші активи (III розділ активу балансу) за виключенням неліквідних матеріальних запасів і зобов'язань Господарюючі суб'єкти здатні погасити свої боргові зобов'язання тоді, коли сума наявних поточних ліквідних активів є не меншою від короткострокових грошових зобов'язань (ІІІ розділ пасиву балансу) Забезпечується ліквідність наявністю власних оборотних коштів та діловою активністю
Ділова активність організацій і підприємств характеризується ефективністю господарської діяльності, прибутковістю Інвестицій Вона оцінюється динамікою обсягів діяльності і рівнем рентабельності Рентабельність обчислюється як відношення прибутку до сукупного обороту, основних фондів, оборотних засобів, загальної суми активів власного і залученого капіталу.
Таким чином, фінансова стабільність характеризується низкою самостійних і водночас тісно взаємопов'язаних економічних категорій, які доповнюють одна одну. У бізнесі вони використовуються як комплексно, так і окремо, їх використовують зовнішні і внутрішні інвестори, кредитори, ділові партнери.
Тому в умовах ринку важливо, щоб господарюючі суб'єкти систематично аналізували фінансовий стан, оперативно реагували на відхилення від критичної межі задовільної оцінки за вище названими ознаками фінансової стабільності, вживали заходів для підвищення ефективності господарсько-фінансової діяльності.
1. НАПРЯМКИ ПОЛІТИКИ УПРАВЛІННЯ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Фінансовий стан підприємства - це економічна категорія, яка відображає стан капіталу в процесі його кругообігу.
В процесі постачальницької, виробничої, фінансової діяльності проходить безперервний процес кругообігу капіталу, змінюється структура засобів і джерел їх формування, наявність і потреба в фінансових ресурсах, і як наслідок фінансового стану підприємства зовнішнім проявом його виступає платоспроможність.
Фінансовий стан може бути стійким, не стійким і кризисним.
Здібність підприємства своєчасно проводити платежі, фінансувати свою діяльність на розширеній основі, переносити непередбачені потрясіння і підтримувати свою платоспроможність свідчить про стійкий фінансовий стан.
Для забезпечення фінансової стійкості підприємство повинно володіти міцною структурою капіталу, уміти організовувати його рух таким чином, щоб забезпечити перевищення доходів над затратами з метою збереження платоспроможності і створенню належних умов для виробництва.
Головна мета фінансової діяльності зводиться до одного стратегічного завдання - збільшення активів підприємства. Для цього воно повинно постійно підтримувати платоспроможність і рентабельність, а також оптимальну структуру активу і пасиву балансу.
Між статтями активу і пасиву балансу існує тісний взаємозв'язок. Кожна стаття активу балансу має свої джерела фінансування. Джерелом фінансуваннядовгострокових активів, як правило, являються власні кошти і довгострокові займані засоби.
Оборотні активи утворюються, як за рахунок власних коштів, так і за рахунок короткострокових позичок банку. Бажано, щоб вони були сформовані наполовину за рахунок власних коштів, а наполовину - за рахунок позичкового капіталу. Тоді буде гарантія погашення зовнішнього боргу.
В залежності від джерел формування загальної суми поточних активів їх прийнято ділити на 2 частини: а) зміна, яка створена за рахунок короткострокових

 
 

Цікаве

Загрузка...