WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оподаткування прибутку підприємств (на прикладі АППБ «АВАЛЬ») - Дипломна робота

Оподаткування прибутку підприємств (на прикладі АППБ «АВАЛЬ») - Дипломна робота

реєстрації Банку є свідоцтво НБУ встановленої форми про його державну реєстрацію.
Банк має у своїй власності відокремлене майно, може від свого імені набувати майнові і особисті немайнові права та нести обов"язки, виступати від свого імені позивачем і відповідачем у суді, арбітражному і третейському судах.
Банк має самостійний консолідований баланс, діє на підставі повного госпрозрахунку і самофінансування, відкриває кореспондентські рахунки у Національному банку України та інших банківських установах, має круглу печатку зі своїм повним офіційним найменуванням та емблемою Банку "Аваль" у вигляді двох широких смуг, розташованих під ухилом вліво.
Банк здійснює свою діяльність на підставі та у відповідності з чинним законодавством України, нормативно-правовими актами НБУ, які регулюють діяльність комерційних банків, цим Статутом та іншими документами Банку, що приймаються та затверджуються у відповідності з Статутом.
По своїх, зобов'язаннях Банк відповідає всім належним йому майном, на яке згідно діючого законодавства України може бути звернене стягнення.
Банк не несе відповідальності по зобов'язаннях акціонерів. Акціонери несуть відповідальність по зобов'язаннях Банку у межах вартості акцій, власниками яких вони є.
Банк не відповідає за зобов'язаннями держави, так само і держава не відповідає за зобов'язаннями Банку. НБУ не відповідає за зобов'язаннями Банку, а Банк не відповідає за зобов'язаннями НБУ, якщо інше не передбачено законом або договором .
Місцезнаходження Банку- Україна, 01011, м. Київ, вул. Лєскова, буд. № 9, код Банку у Єдиному Державному реєстрі підприємств та організацій України - 4305909.
Відповідно до чинного законодавства України, за згодою (дозволом) НБУ, з метою поліпшення обслуговування клієнтів і розширення їх кола, Банк створює як на території України так і за ії межами власні відокремлені структурні підрозділи - філії та представництва.
Філії Банку можуть мати наступні організаційні форми, які визначаються за територіальною ознакою: дирекція, філіал (республіканського, обласного, міського або районного підпорядкування).
За рішенням Правління та за згодою (дозволом) територіального управління НБУ, Банк має право створювати, територіальне відокремлені безбалансові відділення (надалі -ТВБВ).
Філії, представництва та ТВБВ Банку діють на підставі Положень, які затверджуються по філіях та представництвах - рішеннями Спостережної Ради Банку, а по ТВБВ - рішеннями Правління Банку та реєструються згідно чинного законодавства України.
Банк з усіма своїми відокремленими структурними підрозділами складає єдину банківську установу - акціонерний поштово-пенсійний банк "Аваль" (АГГПБ "Аваль"), яка входить до складу банківської системи України.
Банк є універсальним Банком, самостійно визначає напрями своєї діяльності і спеціалізацію за видами операцій.
Предметом діяльності Банку є виконання банківських та інших операцій, згідно з наданими НБУ ліцензіями та дозволами.
Основною ціллю діяльності Банку є одержання прибутку в інтересах Банку та його акціонерів.
З метою забезпечення статутної діяльності акціонерний поштово-пенсійний банк "Аваль" формує статутний капітал, який може змінюватись у процесі діяльності Банку.
Статутний капітал Банку становить 120 000 000 (сто двадцять мільйонів) гривень і сформований за рахунок випуску акцій.
Статутний капітая Банку поділений на 1 200 000 000 (один мільярд двісті мільйонів) простих іменних акцій номінальною вартістю 10 (десять) копійок кожна.
Усі акції Банку є простими та іменними і випущені в документарній формі.
Банк, за рішення Правління Банку, може випускати привілейовані акції. Привілейовані акції' не можуть бути випущені на суму, яка перевищує 10 відсотків статутного капіталу Банку. Права власників привілейованих акцій визначаються умовами випуску таких акцій.
Банк, на підставі банківської ліцензії, здійснює такі банківські операції:
==> приймання вкладів (депозитів) від юридичних і фізичних осіб;
==> відкриття та ведення поточних рахунків клієнтів і банків-кореспондентів, у тому числі переказ грошових коштів з цих рахунків за допомогою платіжних інструментів та зарахування коштів на них;
==> розміщення залучених коштів від свого імені, на власних умовах та на власний ризик.
На умові виконання вимог чинного законодавства України та нормативно-правових актів НБУ банк може здійснювати такі операції та угоди:
ў операції з валютними цінностями;
ў емісію власних пінних паперів;
ў організацію купівлі та продажу пінних паперів за дорученням клієнтів;
ў здійснення операщй на ринку цінних паперів від свого імені (включаючи андеррайтинг);
ў надання гарантій і поручительств та інших зобов'язань від третіх осіб, яю передбачають їх виконання у грошовій формі;.
ў придбання права вимоги на виконання зобов'язань у грошовій формі за поставлені товари чи надані послуги, приймаючи на себе ризик виконання таких вимог та прийом платежів (факторинг);
ў лізинг;
ў послуги з відповідального зберігання та надання в оренду сейфів для зберігання цінностей та документів;
ў випуск, купівлю, продаж і обслуговування чеків, векселів та інших оборотних платіжних інструментів;
ў випуск банківських платіжних карток і здійснення операцій з використанням цих карток;
ў надання консультаційних та інформаційних послуг щодо банківських операцій.
За умови отриманая, письмового дозволу НБУ Банк також має право здійснювати такі операції:
- здійснення інвестицій у статутні фонди та акції інших юридичних осіб,
- здійснення випуску, обігу, погашення (розповсюдження) державної та іншої грошової лотереї;
- перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів,
- операції за дорученням клієнтів або від свого імені: з інструментами грошового ринку; з інструментами, що базуються на обмінних курсах та відсотках; з фінансовими ф'ючерсами та опціонами;
- довірче управління коштами та цінними паперами за договопами з юридичними та фізичними особами;
- депозитарну діяльність і діяльність з ведення реєстрів власників іменних щнних паперів.
Розділ 3. Механізм прибуткового оподаткування банків
3.1. Основні види податків і зборів, що справляють банки
Кожна держава для виконання своїх функцій повинна мати відповідні кошти, які концентруються в державному бюджеті та інших централізованих фондах. Джерелами формування цих коштів можуть бути, по-перше, власні доході держави, які вона одержує від виробничої та інших форм діяльності або у вигляді надходжень платежів за ресурси, що згідно з діючим законодавством належать державі; по-друге, податки, які сплачують юридичні та фізичні особи із своїх доходів.
Співвідношення між цимиджерелами визначається рівнем розвитку державної та приватної власності. За умов, коли домінуюче становище у суспільстві займала державна власність, основу формування доходів бюджету становили доходи державного сектора.
Перехід до ринкових відносин насамперед передбачає зміну форм і відносин

 
 

Цікаве

Загрузка...