WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оподаткування прибутку підприємств (на прикладі АППБ «АВАЛЬ») - Дипломна робота

Оподаткування прибутку підприємств (на прикладі АППБ «АВАЛЬ») - Дипломна робота

організацій" інструкції,
затвердженої наказом Головної державної податкової інспекції України від 26.04.94 №31.
3.3. Використання ПК при оподаткуванні банків
Зміни в господарському механізмі актуалізують проблему підвищення ефективності діяльності суб єктів господарювання. Відповідно зростає роль контрольно - аналітичних функцій обліку.
Витрати обігу - найважливіший показник діяльності підприємства, який використовується і в макроекономічних балансових розрахунках. Їх розмір впливає на рівень рентабельності і на прибуток підприємства. З метою забезпечення єдиного інформаційного простору, інтеграції та об єднання
звітних даних окремих підприємств, створення рівних умов для використання законодавства про оподаткування прибутку підприємств, необхідне загальне визначення і порядок використання витрат оббігу. На державному рівні це було визначено Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств". Головне в ньому - забезпечення єдиних засад формування собівартості незалежно від форм власності, вилучення із собівартості витрат, які носять податковий характер.
Згідно із законодавством про оподаткування прибутку підприємства передбачена чітка система ставок податку, порядку його очислення, внесення змін і доповнень до складу витрат виробництва (обігу). Це забезпечує більш чітке їх використання, що особливо важливе в умовах застосування обчислювальної техніки.
Одним із важливих моментів в організації комплексного підходу до автоматизації бухгалтерського обліку як процесу є включення до єдиного інформаційного процесу виконання завдань внутрішнього аудиту, тобто контролю та аналізу. В умовах ароматизованої обробки облікових даних внутрішній аудит (контроль і аналіз) передбачає незалежну оцінку всередині підприємства для перевірки і визначення ефективності його діяльності. мета внутрішнього аудиту - допомоги управлінському апарату ефективніше виконувати свої обов язки завдяки таким заходам: автоматизації даних досліджень, аналізу, оцінюванню, поданню рекомендацій, порад та інформації по об єктах, що перевіряються.
Протягом останніх 10-15 років за рубежем набула визнання й значного поширення концепція децентралізованої обробки облікової інформації та створення локальних баз даних. В Україні концепція децентралізованої обробки облікової інформації знайшла своє відображення в широкому і масовому створенні АРМ бухгалтера (ПАРМБ).
АРМ бухгалтера є засобом автоматизації праці зайнятого обліком, контролем та аналізом персоналу і являє собою функціональну спеціалізовану людинно - машинну систему, що включає програмно - технічний комплекс, інформаційне, додаткове інструктивно - методичне та організаційно - технічне забезпечення. Ця система призначена для автоматизованого виконання конкретної стадії облікового, контрольного та аналітичного процесів. І хоча при цьому зберігається поділ обов язків між персоналом бухгалтерії за функціональною ознакою, завдяки застосуванню ресурсів АРМБ істотно підвищується продуктивність праці облікових працівників. АРМБ є структурною одиницею автоматизованих систем управління, персональним засобом облікового працівника для планування, управління, обробки даних, підготовки для прийняття управлінських рішень. Це елемент автоматизації бухгалтерського обліку, усі підсистеми якої мають бути погоджені між собою.
Створення АРМБ має грунтуватися на принципах персоніфікації обчислень і самоосвіти облікових працівників, автоматизації професійних знань, нових функцій, безпаперової технології, раціонального поєднання розподіленої, децентралізованої і централізованої обробки облікової інформації, а також з урахуванням модульності, системності та ергономічності. Безпаперова технологія функціонування систем дає змогу використовувати АРМБ з іншими елементами інформаційної системи управління підприємства або діючими системами з мінімальними витратами і без переривання функціонування. Принцип ергономічності потребує створення АРМБ, які забезпечують комфортні умови праці.
Інформаційні системи обліку, контролю та аналізу розробляють відповідно до основних функцій облікових працівників на підприємствах, тобто впроваджують три категорії АРМБ (АРМ бухгалтера категорії І - ІІІ), які використовують різні персональні комп ютери (ПК) з відповідними технічними характеристиками. У разі автоматизованого вирішення облікових завдань управлінський персонал здебільшого виконує роботи, безпосередньо пов язані зі здійсненням облікових, контрольних і аналітичних функцій, складанням у встановленому порядку бухгалтерської звітності, а також зі збором, реєстрацією, підготовкою на машинному носії первинної інформації з використанням ПК, передаванням підготовленої інформації системі обробки даних.
При цьому управлінські служби (цехи, відділи) несуть повну відповідальність за підготовку й передавання відповідної інформації, оформленої у вигляді документів або виконаного розрахунку на місці виникнення даних, а бухгалтерія, крім того, несе загальну відповідальність за організацію і ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.
Основним завданням комплексу автоматизованого обліку прибутку є забезпечення:
- обліку та аналізу витрат як по окремих статтях, так і в цілому по підприємству;
- правильності віднесення доходів і витрат до відповідних звітних періодів;
- обліку витрат і результатів діяльності по структурних підрозділах;
- обчислення показників, які характеризують раціональне використання та втрати всіх видів ресурсів;
- автоматизованого розрахунку витрат обігу на залишок та реалізовані товари за звітний місяць згідно з відповідним алгоритмом;
- одержання на ЕОМ розрахунку реалізованих торговельних націнок;
- формування та розподіл прибутків по підприємству та структурних підрозділах;
- ретроспективного аналізу за допомогою імітаційних та оптимізаційних моделей;
- накопичення даних для відображення їх у машинних регістрах синтетичного обліку, деклараціях по податку на прибуток, бухгалтерській звітності.
Інформація із зазначених завдань формується у різних масивах, якістворюються за документами, що відображають переміщення товарно - матеріальних цінностей, засобів, коштів, розрахунків, фондів. Тобто інформаційно ці завдання пов язані між собою, а також із завданнями інших комплексів системи автоматизації бухгалтерського обліку.
Комплекси завдань "Облік готової продукції, товарів та витрат обігу" , "Облік фінансових результатів та використання прибутку" передбачають використання планових показників з товарообігу, даних виробничих програм та їх виконання з витрат і прибутків, показники довідкових та нормативних масивів.
Тому вирішення комплексу завдань, що розглядаються, передбачає зв язок із завданнями інших комплексів, які виділяються згідно з методичними матеріалами щодо створення підсистеми "Бухгалтерський облік" у складі АСУ підприємств споживчої кооперації: "Облік грошових коштів", "Облік розрахунків", "Облік кредитів банку та фінансування", "Облік заробітної плати та розрахунків з оплати праці",

 
 

Цікаве

Загрузка...