WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оборотні кошти підприємства та їх організація - Курсова робота

Оборотні кошти підприємства та їх організація - Курсова робота

спрямовують 10 відсотків балансового прибутку на поповнення власних оборотних коштів. Прибуток, спрямований на цю мету у визначених межах, звільняється від оподаткування".
У зв'язку з цим статті 3 і 4 вважати відповідно статтями 5 і 6.
Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 23 лютого 1996 року
N 68/96-ВР
Додаток В
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
П О Л О Ж Е Н Н Я
N 87 від 31.03.99 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
21 червня 1999 р.
vd990331 vn87 за N 396/3689
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів
України 31.03.99 N 87
( z0391-99 )
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2
"Баланс"
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну
N 131 ( z0359-00 ) від 14.06.2000
N 304 ( z0905-00 ) від 30.11.2000
N 989 ( z0962-02 ) від 25.11.2002
N 363 ( z0462-03 ) від 23.05.2003 )
Загальні положення
1. Цим Положенням (стандартом) визначаються зміст і форма балансу та загальні вимоги до розкриття його статей.
2. Норми цього Положення (стандарту) застосовуються до балансів підприємств, організацій та інших юридичних осіб (далі - підприємства) усіх форм власності (крім банків і бюджетних установ).
3. Особливості складання консолідованого балансу визначаються окремим положенням (стандартом).
4. Терміни, що використовуються в цьому Положенні (стандарті), мають таке значення:
Активи - ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до надходження економічних вигод у майбутньому.
Власний капітал - частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань.
Довгострокові зобов'язання - всі зобов'язання, які не є поточними зобов'язаннями.
Пов'язані сторони - особи, стосунки між якими обумовлюють можливість однієї сторони контролювати іншу або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових і оперативних рішень іншою стороною. ( Абзац п'ятий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 304 ( z0905-00 ) від 30.11.2000 )
Зобов'язання - заборгованість підприємства, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні
вигоди.
Еквіваленти грошових коштів - короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості.
Фінансові інвестиції - активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку (відсотків, дивідендів тощо), зростання вартості капіталу або інших вигод для інвестора.
Поточні зобов'язання - зобов'язання, які будуть погашені протягом операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу.
Необоротні активи - всі активи, що не є оборотними.
Оборотні активи - грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу.
Операційний цикл - проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та отриманням коштів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і послуг.
5. Метою складання балансу є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату.
6. У балансі відображаються активи, зобов'язання та власний капітал підприємства.
7. Згортання статей активів та зобов'язань є неприпустимим, крім випадків, передбачених відповідними положеннями (стандартами).
8. Підсумок активів балансу повинен дорівнювати сумі зобов'язань та власного капіталу.
9. Форма балансу є додатком до цього Положення (стандарту). Для малих підприємств може передбачатися скорочена форма балансу.
Визнання статей балансу
10. Актив відображається в балансі за умови, що оцінка його може бути достовірно визначена і очікується отримання в майбутньому економічних вигод, пов'язаних з його використанням.
11. Витрати на придбання та створення активу, які, відповідно до пункту 10 цього Положення (стандарту), не можуть бути відображені в балансі, включаються до складу витрат звітного періоду у звіті про фінансові результати.
12. Зобов'язання відображається у балансі, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок його погашення.
13. Власний капітал відображається в балансі одночасно з відображенням активів або зобов'язань, які призводять до його зміни.
Зміст статей балансу
14. У статті "Нематеріальні активи" відображається вартість об'єктів, які віднесені до складу нематеріальних активів згідно з відповідними положеннями (стандартами). У цій статті наводяться окремо первісна та залишкова вартість нематеріальних активів, а також нарахована у встановленому порядку сума накопиченої амортизації. Залишкова вартість визначається як різниця між первісною вартістю і сумою накопиченої амортизації, яка наводиться у дужках. ( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Наказами Мінфіну N 304 ( z0905-00 ) від 30.11.2000, N 989 ( z0962-02 ) від 25.11.2002 )
15. У статті "Незавершене будівництво" відображається вартість незавершених капітальних інвестицій у будівництво, створення, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання необоротних активів (включаючи необоротні матеріальні активи, призначені для заміни діючих, і устаткування для монтажу), що здійснюються підприємством, а також авансові платежі для фінансування капітального будівництва. ( Пункт 15 в редакції Наказу Мінфіну N 304 ( z0905-00 ) від 30.11.2000 )
16. У статті "Основні засоби" наводиться вартість власних та отриманих на умовах фінансового лізингу об'єктів і орендованих цілісних майнових комплексів, які віднесені до складу основних засобів згідно з відповідними положеннями (стандартами). У цій статті також наводиться вартість інших необоротних матеріальних активів.
У цій статті наводяться окремо первісна (переоцінена) вартість, сума зносу основних засобів (у дужках) та їх залишкова вартість. До підсумку балансу включається залишкова вартість, яка визначається як різниця між первісною (переоціненою) вартістю основних засобів і сумою їх зносу на дату балансу. ( Абзац другий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 304 ( z0905-00 ) від 30.11.2000 )
17. У статті

 
 

Цікаве

Загрузка...