WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оборотні кошти підприємства та їх організація - Курсова робота

Оборотні кошти підприємства та їх організація - Курсова робота

також зазначити, що підприємство повинне підтримувати оптимальне співвідношення власних і позикових оборотних коштів, тому що від цього прямо залежить його фінансова стабільність і незалежність, можливість одержання нових кредитів.
У сучасних умовах украй важливо правильновизначати потреба в оборотних коштах. Оборотні кошти підприємства повинні бути розподілені по всіх стадіях кругообігу у відповідній формі й у мінімальному, але достатньому обсязі. Наднормативні запаси відволікають з обігу грошові кошти, свідчать про недоліки матеріально-технічного забезпечення, неритмічності процесів виробництва і реалізації продукції. Усе це приводить до омертвіння ресурсів, їхньому неефективному використанню.
Як відомо, критерієм ефективності керування оборотними коштами служить фактор часу. Чим довше оборотні кошти перебувають в одній і тій же формі (грошовій або товарній), тим за інших рівних умов нижче ефективність їхнього використання, і навпаки.
Список використаної літератури:
1. ЗУ Про внесення змін і доповнень до Декрету Кабінету Міністрів України "Про порядок використання прибутку державних підприємств, установ і організацій"- internet www.rada.gov.ua
2. МІНФІН УКРАЇНИ Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2"Баланс"- internet www.rada.gov.ua
3. В.П. Грузинов, В.Д.Грибов.М. "Экономика предприятия"- "ЮНИТИ", 2002г.- 310 с.
4. Економічний словник-довідник / За ред. док.екон.наук, проф. С.В.Мочерного. - К.: Феміна, 2003. - 368 с.
5. В.М. Семёнов. "Экономика предприятия" В.М. М. .: Филинъ, 2001. - 272 с.
6. Бригхем Е.Ф. Основи фінансового менеджменту. - К.: "Молодь", 2000.-323с.
7. Золоторев А.И. Эфективное использование оборотных средств. - Экономика Украины, 1999.280 c.
8. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2002. - 460 с., іл.
9. Кондратьев О.В. Оцінка фінансової стійкості підприємств та її показники. - Фінанси України, № 11, 2003.-245 с.
10. Экономика и статистика фирм. Адамов В.Е., Ильенкова С.Д., Сиротина Т.П., Смирнов С.А.- М.: Финансы и статистика, 2002.415 c.
11. Проф. В.М.Попов. Финансовый бизнес-план: Учеб.пособие /- М.: Финансы и статистика, 2000. 250 с.
12. Под ред. Проф. В.Я. Горфинкеля, проф. Е.М.Куприянова. Экономика предприятия /- М.: "Банки и биржи", "ЮНИТИ", 2001.278 c.
13. Под ред. Проф. О.И.Волкова. Экономика предприятия / - М.: ИНФРА-М, 2001. 312 с.
14. Кубай Н.Є. Теорія життєвого циклу фірми: стиль і стратегія управління. // Анатомія малого бізнесу / Під ред. С.К. Реверчука. - анал.-інформ. посібник. - Львів: "Діалог", 1999. - С. 300.
Додатки:
Додаток А
Розрахунок загальної потреби в оборотних коштах Приклад АТ "Фармація"
Розрахунок виробляється на основі прогнозу обсягу виробництва і продажів з використанням даних про плановану оборотність поточних активів
Для приклада приведемо розрахунок потреби в оборотних коштах на квартал, необхідних підприємству для виробництва пеніциліну.
Прогноз обсягу продажів на квартал 33 997 500 тис. руб.
Період обороту в попередньому кварталі 67,7 днів
Коефіцієнт оборотності 1,33 рази в квартал
Таб. 1
Розрахункова величина необхідних оборотних коштів дорівнює 33 997 500/1,33 = 25 562 030 тис. руб.
Облік оборотних коштів, що маються на підприємстві
Приклад АТ "Фармація"
Планові дані Липень Август Вересень Разом за III квартал
Реалізація, тис. фл. 12 547 13 700 13 750 39 997
Ціна, тис. руб./ тис. фл. 850 850 850
Реалізація, тис. руб. 10665000 11645000 11687500 33997500
Витрати, тис. Руб. 11933944 10727123 10800496 33461563
Рентабельність продажів, % -11.9 7.9 7.6 1.6
Таб. 2
Рис. 1
Дані фінансових служб показують, що підприємство має недолік у власних оборотних коштах для реалізації планової програми виробництва пеніциліну; причому збільшити кредиторську заборгованість підприємство не може.
За наближеними оцінками, АТ "Фармація" зможе направляти на виробництво пеніциліну в III кварталі приблизно 3 млрд. руб. щомісяця за рахунок погашення виниклої раніше дебіторської заборгованості й існуючих запасів товарно-матеріальних цінностей.
Щоб оцінити обсяг засобів, що будуть надходити від продажу пеніциліну в ході реалізації планової програми, необхідно зробити прогноз усіх надходжень, у тому числі, потоку коштів.
Грошовий потік і дефіцит оборотних коштів.
Потік коштів визначається як різниця між надходженням засобів у грошовій формі і виплат, які необхідно здійснити в грошовій формі (заробітна плата і відрахування в позабюджетні фонди, сплата податків і оплата частини товарно-матеріальних цінностей)
Потік грошових коштів по місяців и наростаючим ітогом за квартал
У перший місяць реалізації виробничої програми дефіцит засобів складає понад 3 млрд. руб. В інші місяці кварталу підприємство вже здатне покривати свої потреби в засобах
Помітимо, що при низької рентабельності (1,6%) і перевищенні витрат над надходженнями АТ "Фармація" усе-таки нарахує прибуток за квартал у розмірі 370,1 млн. руб., але буде мати негативний грошовий потік понад 1 млрд. Руб.
Розрахунок потреби в оборотних коштах, прибутку і грошового потоку для нового плану
Прогноз обсягу реалізації на квартал 42 230 000 тис. руб.
Період обороту в попередньому кварталі 60 днів
Коефіцієнт оборотності 1,5 рази в квартал
Таб.3
Розрахункова величина необхідних оборотних коштів 42 230 000/ 1,5 = 28 153 333 тис. руб.
У перший місяць підприємству потрібний кредит у 1,5 млрд. руб., оскільки додатково воно може залучити 3 млрд. руб. власних засобів.
Додаток Б
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін і доповнень до Декрету Кабінету Міністрів України "Про порядок використання прибутку державних підприємств, установ і організацій"
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1996, N 11, ст. 54 )
( Вводиться в дію Постановою ВР
N 69/96-ВР від 23.02.96, ВВР, 1996, N 11, ст. 55 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести до Декрету Кабінету Міністрів України від 10 травня1993 року N 48-93 "Про порядок використання прибутку державних підприємств, установ і організацій" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 27, ст.290) такі зміни і доповнення:
1. Статтю 1 після слів "і нового будівництва" доповнити словами "та на поповнення власних оборотних коштів".
2. Доповнити Декрет новими статтями 3 і 4 такого змісту:
"3. Нормативи відрахувань від прибутку державних підприємств, установ і організацій, які спрямовуються на поповнення власних оборотних коштів, до 1 січня 1997 року повинні становити не менше 10 відсотків суми прибутку, що залишається у розпорядженні державних підприємств, установ і організацій після сплати ними обов'язкових платежів.
4. Установити, що державні підприємства до 1 січня 1997 року в першочерговому порядку

 
 

Цікаве

Загрузка...