WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Cудово-бухгалтерська експертиза - Реферат

Cудово-бухгалтерська експертиза - Реферат

бухгалтерського обліку, адекватність їх за якістю супровідним документам, аналізуються ціни придбання матеріальних ресурсів тощо.
o стан збереження матеріальних цінностей - досліджується відповідність стану складського господарствоосновним вимогам збереження матеріальних ресурсів (наявність вимірювальних приладів, зокрема вагових, з необхідним клеймуванням, обладнання складів стелажами, полицями, контейнерами та іншими засобами розмежування різнотипних матеріальних цінностей, дієвість протипожежного устаткування, наявність сигналізації, надійність замків, дотримання техніки безпеки тощо.);
o закріплення матеріальної відповідальності - перевіряється фактичне закріплення матеріальної відповідальності за даними договорів про матеріальну відповідальність, складеними між адміністрацією підприємства і конкретними працівниками:
o дотримання норм витрат матеріалів на виробництво - в процесі експертного дослідження перевіряється обґрунтованість затверджених норм витрат на матеріальних цінностей на виробництво продукції та аналізується рівень дотримання;
o псування матеріальних цінностей - досліджується об'єктивні та суб'єктивні причини, що зумовили дане негативне явище, встановлюються особи, відповідальні за завдані збитки;
o первинна документація з обліку матеріальних цінностей - досліджується достовірність та повнота відображення господарських, пов'язаних із придбанням, внутрішнім переміщенням та використання товарно-матеріальних цінностей;
o регістри аналітичного і синтетичного обліку матеріальних цінностей - досліджуються питання повноти, об'єктивності відображення та взаємозв'язку здійсненних господарських операцій;
o нестачі матеріальних цінностей та збитки, виявлені ревізією, їх обґрунтування і відповідальність конкретних посадових осіб - експертизою узагальнюється всі об'єкти експертного дослідження, в межах яких ревізією виявленні зловживання, нестачі та збитки, уточнюються розміри цих збитків, їх відповідність даним бухгалтерського обліку, матеріалам правоохоронних органів, обґрунтовується достовірність встановлення достовірність встановлення матеріальної відповідальності конкретних працівників і посадових осіб підприємства, уточнюється розмір відшкодування завданих збитків в розрізі винних осіб.
3. Джерела інформації для проведення судово-бухгалтерської експертизи операцій з товарно-матеріальними цінностями. Джерелами інформаційного забезпечення судово-бухгалтерської експертизи операцій з матеріальними цінностями є нормативно-довідкова та фактографічна інформація.
Розпочинаючи експертне дослідження операцій з товарно-матеріальними цінностями, експерт-бухгалтер повинен, на сам перед, підібрати необхідні законодавчі, нормативно-правові, інструктивні та довідкові інформаційні джерела, що стосуються даного питання:
o Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. № 996-XIV;
o Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси";
o План розрахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом МФУ від 30.11.1999 року № 291;
o Інструкція про застосування Плану розрахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженому наказом МФУ ві30.11.1999 року № 291:
o Інструкцію з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарио-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу, затверджену наказом МФУ від 30.10.1998 року № 90;
o Інструкцію з бухгалтерського обліку податку на додану вартість затверджену наказом МФУ від 01.07.1997 року № 141;
o Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестач, знищення (псування) матеріальних цінностей, затверджений постановою КМУ від 22.01.1996 року № 116;
o Інструкцію про порядок реєстрації виданих, повернутих та використаних довіреностей на одержання матеріальних цінностей, затверджену наказом МФУ від 16.05.1996 року № 99;
Фактологічна інформація для проведення судово-бухгалтерської експертизи міститься, переважно, у документах, які додаються до акта ревізії. Це зокрема:
o порівняльні відомості результатів інвентаризації;
o контракти на постанову матеріальних цінностей ;
o договори про матеріальну відповідальність;
o первинні документи з надходження матеріальних цінностей:
- товарно-транспортні накладні;
- акти на оприбуткування товарно-матеріальних цінностей;
- комерційні акти;
- щоденники реєстри, путівки, на вивезення продукції з поля;
o документація про витрати товарно-матеріальних цінностей:
- акти на списання добрив, отрутохімікатів і гербіцидів;
- акти на списання будівельних матеріалів;
- акти на сортування і сушіння продукції рослинництва;
- акти на списання сировини і матеріалів.
Важливим джерелом фактографічної інформації для проведення судово-бухгалтерської експертизи операцій з матеріальними цінностями є реєстри аналітичного і синтетичного обліку за рахунками:
20 "Виробничі запаси";
22 "Малоцінні і швидкозношувані предмети" ;
26 "Готова продукція";
28 "Товари".
Джерелом фактографічної інформації для експертного дослідження операцій з матеріальними цінностями виступає також звітність підприємства про надходження та витрачання товарно-матеріальних цінностей.
Фактографічної ін формація для проведення судово-бухгатерської експертизи операції з товарно-матеріальних цінностями міститься також в актах ревізій та перевірок, складення відповідними контролюючими органами, висновки інших експертиз (біологічної, хімічної, товарознавчої, екологічної , технологічної) та матеріалах правоохоронних органів щодо розслідування справи.
З метою здійснення повноцінного експертного дослідження операція з матеріальними цінностями експерт-бухгалтер повинен вивчати загальну схему обліку запасів підприємств.
4. Методичні прийоми експертного дослідження матеріалів інвентаризацій операцій з товарно-матеріальними цінностями .
Використовуючи комплекс джерел нормативно-довідкової та фактографічної інформації, експерт-бухгалтер за допомогою певних методичних прийомів експертного дослідження здійснює судово-бухгалтерську експертизу конкретних операцій з матеріальними цінностями.
В процесі експертного дослідження операцій з матеріальними цінностями вивчається перед усім, стан збереження матеріальних ресурсів, зокрема, наявність договорів про матеріальну відповідальність працівників, зберігання товаро-матеріальних цінностей, справність сигналізації, надійність охорони об'єкта, пошкодження замків тощо.

 
 

Цікаве

Загрузка...