WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Класифікації господарських засобів. Складання балансу Складання балансу Основна процедура бухгалтерського обліку - Контрольна робота

Класифікації господарських засобів. Складання балансу Складання балансу Основна процедура бухгалтерського обліку - Контрольна робота

матеріали 847600 2. Розрахунки з кредиторами з позабюджетних платежів 3250
8. Розрахунки з іншими дебіторами 390 3. Кредиторська заборгованість за роботу та послуги 202800
9. Заборгованість покупців за відвантажені їм товари 23400 4. Заборгованість перед постачальниками за товари 109200
10. Розрахунки за авансами виданими 9100 5. Розрахунки з іншими кредиторами 5200
11. Готова продукція 54600 6. Зобов'язання за розра-хунками з оплати праці 7800
12. Грошові кошти в національній валюті на поточному рахунку 223600 7. Короткострокові позикові кошти в національній валюті 156000
13. Паливо (вугілля) 1950 Усього за розділом ІV: 485810
14. Грошові документи 195
15. Грошові кошти на поточному рахунку в іноземній валюті 9100
Усього за розділом ІІ: 1242267
ІІІ Витрати майбутніх періодів:
1. Витрати майбутніх періодів 2600
Усього за розділом ІІІ: 2600
Разом: 3307980 Разом: 3307980
Розділ 3
Основна процедура бухгалтерського обліку
Інвентар
Основна процедура бухгалтерського обліку визначає послідовність відображення інформації в бухгалтерському обліку
Відповідно до цієї процедури інформацію в обліку відображають за такими етапами:
1) Інвентар;
2) Початковий баланс;
3) Журнал реєстрації господарських операцій;
4) Головна книга;
5) Оборотна відомість;
6) Кінцевий баланс.
Інвентар - це перелік усіх засобів, які належать даному підприємству, дебіторська заборгованість даному підприємству, також визначається сума власного капіталу.
На підставі даних інвентарю складається початковий баланс. Він відображає стан господарських засобів на момент створення підприємства або на початок звітного періоду.
Журнал реєстрації господарських операцій фіксує всі господарські операції, що відбувались протягом певного часу.
Головна книга - це перелік бухгалтерських рахунків, що відкриваються підприємством для відображення господарських операцій.
В оборотній відомості узагальнюється інформація поточного обліку.
По закінченні складається кінцевий баланс. В ньому відображається стан господарських операцій на кінець певного періоду.

п/п Види господарських засобів та їх джерела Сума, тис. грн.
Необоротні активи
1. Транспортні засоби 328300
2. Машини та обладнання 445000
3. Будівлі та споруди 1157800
Разом: 1931100
Оборотні активи
1. Сировина і матеріали 89400
2. Запасні частини 18600
3. Будівельні матеріали 32700
4. Паливо 8100
5. Незавершене виробництво 78300
6. Готова продукція 97900
7. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 66200
8. Каса 2100
9. Поточний рахунок у банку 104500
Разом: 497800
Разом активів 2428900
Забезпечення наступних витрат і платежів
1. Забезпечення виплат відпусток 28200
2. Цільове фінансування 440000
Разом: 468200
Довгострокові зобов'язання
1. Довгострокові кредити банків 30000
Разом: 30000
Поточні зобов'язання
1. Короткострокові кредити банків 195500
2. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 156000
3. Заборгованість з оплати праці 63700
4. Заборгованість по розрахунках з органами соціального страхування 23600
5. Поточні зобов'язання за розрахунками з бюджетом 34800
Разом: 473600
Разом зобов'язань 971800
Розглянувши інвентар підприємства, можна зробити висновок, що підприємство володіє господарськими засобами на суму 2428900 грн. В інвентарі зазначено і джерела цих засобів у сумі 971800 грн. Оскільки сума господарських засобів повинна дорівнювати сумі джерел, то різниця покривається власними джерелами господарських засобів підприємства. Виходячи з рівняння балансу визначаємо суму власного капіталу:
Активи = Власний капітал + Зобов'язання
ВК = 2428900 - 971800 = 1457100 грн.
Початковий (вступний) баланс на 01.04.2005р.
Актив Сума, грн. Пасив Сума, грн.
І. Необоротні активи: І. Власний капітал:
1.1. Основні засоби 1931100
1.1. Статутний капітал 1457100
Усього за розділом І: 1931100
Усього за розділом І: 1457100
ІІ. Оборотні активи: ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів
2.1. Виробничі запаси 148800 2.1. Забезпечення виплат персоналу 28200
2.2. Незавершене виробництво 78300 2.2. Цільове фінансування 440000
2.3. Готова продукція 97900 Усього за розділом ІІ: 468200
2.4. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 66200 ІІІ. Довгострокові зобов'язання
2.5. Грошові кошти 106600 3.1. Довгострокові кредити банків 30000
Усього за розділом ІІ: 497800
Усього за розділом ІІ: 30000
ІІІ. Витрати майбутніх періодів - ІV. Поточні зобов'язання
4.1. Короткострокові кредити банків 195500
4.2. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 156000
4.3. Поточні зобов'язання за розрахунками:
- з бюджетом 34800
- зі страхуванням 23600
- з оплати праці 63700
Усього за розділом ІV: 473600
V. Доходи майбутніх періодів -
БАЛАНС 2428900 БАЛАНС 2428900
Господарські операції
Журнал реєстрації господарських засобів за квітень 2005р.
№ Дата Зміст господарської операції та посилання на первинний документ Сума, грн. Бух. проводка
Дт Кт
1. Перераховано з поточного рахунку кошти постачальникам у погашення заборгованості (платіжне доручення, виписка банку) 75000 631 311
2. Надійшло від постачальників паливо (рахунок не оплачений) (рахунок-фактура №СС-03 від 14.03.05, прибуткова накладна №44) 10500 203 631
3. Відпущено зі складу матеріали для виробництва продукції (лімітно-забірна картка) 52400 23 201
4. З поточного рахунку погашено заборгованість перед органами соціального страхування: 23600 65 311
5. На поточний рахунок надійшла короткострокова позика банку (виписка банку з особового рахунку до поточного рахунка) 60000 311 601
6. Для потреб виробництва відпущено паливо (лімітно-забірна картка) 8200 23 203
7. На поточний рахунок надійшли кошти від покупців у погашення заборгованості (виписка банку) 61800 311 361
8. Одержано в касу готівку з поточного рахунку (прибутковий касовий ордер) 64000 301 311
9. Виплачено з каси заробітну плату працівникам (платіжна відомість, видатковий касовий ордер) 63700 661 301
10. Видано з каси готівку під звіт економісту (видатковий касовий ордер) 500 372 301
11. Передано готову продукцію з виробництва на склад за виробничою собівартістю (лімітно-забірна картка) 27200 26
281 23
26
12. Частково погашенозаборгованість перед бюджетом з поточного рахунку (виписка банку) 15000 64 311
РАЗОМ 461900
Х Х
Головна книга
Використовуючи попередні дані, відкриємо рахунки бухгалтерського обліку і відобразимо на них господарські операції, записані в журналі реєстрації.
Вступний баланс: рах. 10, 20, 201, 203, 23, 26, 301, 311, 361, 40, 471, 48, 501, 601, 631, 64, 65, 661.
Журнал реєстрації: рах. 281, 372.
10 "Основні засоби" 20 "Виробничі запаси"
Дт Кт Дт Кт
Сп 1931100 Сп 148800
Кт631 10500 Дт23 60600
Од - Ок - Од 10500 Ок 60600
Ск 1931100 Ск 98700
201 "Сировина й матеріали" 203

 
 

Цікаве

Загрузка...