WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Класифікації господарських засобів. Складання балансу Складання балансу Основна процедура бухгалтерського обліку - Контрольна робота

Класифікації господарських засобів. Складання балансу Складання балансу Основна процедура бухгалтерського обліку - Контрольна робота


Контрольна робота
по курсу: "Бухгалтерський облік"
Класифікації господарських засобів. Складання балансу Складання балансу Основна процедура бухгалтерського обліку
Зміст:
1. Класифікації господарських засобів. Складання балансу 3
2. Складання балансу 6
3. Основна процедура бухгалтерського обліку 8
4. Облік процесу заготівлі та придбання матеріальних цінностей 16
5. Облік процесу виробництва продукції 23
6. Облік процесу реалізації продукції 27
7. Інвентаризація 31
8. Список літератури 37
Розділ 1
Класифікації господарських засобів.
Складання балансу
Предметом бухгалтерського обліку є господарча діяльність підприємства, яка складається з окремих господарчих операцій, що змінюють майно підприємства та його джерела чи стан, та використання майна підприємства.
Сутність предмета бухгалтерського обліку розкривається через об'єкти. Об'єктами є господарчі засоби, джерела господарчих засобів та господарчі процеси.
Бухгалтерський облік відбиває увесь процес виробництва, кошти підприємства, дає можливість прослідкувати за змінами, які потерпають його майнові засоби. Враховуючи сукупність затрат, підприємець визначає собівартість виробництва чи мінімум того; що він повинен виручити, якщо не бажає нести збитки. Для цього він постійно порівнює собівартість своєї продукції, робіт та послуг з ринковими цінами. Таким чином підприємець контролює продуктивність і прибутковість свого підприємства.
Бухгалтерський облік є, так би мовити, літописом діяльності будь-якого господарства, дає йому змогу поновити кожен господарський факт з усіма подробицями. Бухгалтерська інформація надає суцільну, без будь-яких пропусків, картину бізнесу і має найбільшу повноту. Така повнота інформації забезпечує підприємцям достатню свободу в прийнятті управлінських рішень.
В умовах переходу до ринкових відносин головною та основною задачею бухгалтерського обліку визнано отримання точної та достовірної інформації про господарчі процеси і результати діяльності підприємства, необхідної як для оперативного управління підприємством, так і для використання інвесторами, кредиторами, податковими, фінансовими та банківськими органами, а також іншими зацікавленими юридичними і фізичними особами.
Активи - ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних вигод у майбутньому. Активи господарства поділяють на нематеріальні та матеріальні.
Пасиви - це капітал - визначене у вартості (грошах) боргове зобов'язання підприємства або громадянина.
Господарська операція - дія або подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, власному капіталі підприємства.
Вихідні дані для класифікації господарських засобів
та складання балансу
Види Джерела Код рядка балансу Види господарських засобів та джерела їх утворення Суми, грн.
2 120 1. Незавершене виробництво 41600
2 150 2. Короткострокові векселі одержані в національній валюті 19500
1 032 3. Знос основних засобів (-) 842712
2 230 4. Каса в національні валюті 182
2 100 5. Запасні частини 3250
2 100 6. Паливо 6240
1 040 7. Капітальні інвестиції 587600
1 320 8. Додатковий капітал 1114100
1 031 9. Основні засоби (первісна вартість) 2277600
1 300 10. Статутний капітал 1726270
1 350 11. Непокриті збитки минулих років (-) 15600
1 011 12. Необоротні малоцінні матеріальні активи (первісна вартість) 15600
4 550 13. Зобов'язання за розрахунками з бюджетом 1560
2 230 14. Гроші в лімітованих чекових книжках 1560
4 560 15. Розрахунки з кредиторами з позабюджетних платежів 3250
4 530 16. Кредиторська заборгованість за роботу та послуги 202800
2 100 17. Сировина та матеріали 847600
4 530 18. Заборгованість перед постачальниками за товари 109200
2 210 19. Розрахунки з іншими дебіторами 390
1 011 20. Права користування інтелектуальною власністю (первісна вартість) 3250
4 610 21. Розрахунки з іншими кредиторами 5200
2 160 22. Заборгованість покупців за відвантажені їм товари 23400
2 180 23. Розрахунки за авансами виданими 9100
1 011 24. Права користування землею
(первісна вартість) 78000
4 580 25. Зобов'язання за розрахунками з оплати праці 7800
1 012 26. Знос нематеріальних активів (-) 40625
1 350 27. Непокриті збитки звітного року (-) 2600
2 130 28. Готова продукція 54600
4 500 29. Короткострокові позикові кошти в національній валюті 156000
2 230 30. Грошові кошти в національній валюті на поточному рахунку 223600
2 100 31. Паливо (вугілля) 1950
2 250 32. Грошові документи 195
3 270 33. Витрати майбутніх періодів 2600
1 012 34. Знос малоцінних необоротних матеріальних активів (-) 15600
2 240 35. Грошові кошти на поточному рахунку в іноземній валюті 9100
Визначаємо господарських засобів за видами, за окремими підгрупами:
1) Необоротні активи:
-842712+587600+2277600+15600+3250+78000-40625-15600=2063113 грн.
2) Оборотні активи:
41600+19500+182+3250+6240+1560+847600+390+23400+9100+54600+
+223600+1950+195+9100=1242267 грн.
3) Витрати майбутніх періодів:
2600 грн.
Разом: 3307980 грн.
Визначаємо джерел утворення господарських засобів за окремими підгрупами:
1) Власний капітал:
1114100+1726270-15600-2600=2822170 грн.
4) Поточні зобов'язання:
1560+3250+202800+109200+5200+7800+156000=485810 грн.
Разом: 3307980 грн.
Розділ 2
Складання балансу
Баланс - це таблиця, яка має дві сторони: ліва називається актив, а права - пасив.
В балансі показані кошти підприємства (і в активі, і в пасиві всі кошти, якими володіє це підприємство), але в пасиві вони класифіковані за джерелами формування, а в активі ці ж самі кошти, але згруповані за їх використанням, викладенням. В балансі актив завжди дорівнює пасиву, адже мова йде про те саме - про господарські кошти, якими володіє підприємство.
Актив Пасив
І Необоротні активи: Сума, грн. І Власний капітал: Сума, грн.
1. Знос основних засобів (-) 842712 1. Додатковий капітал 1114100
2. Капітальні інвестиції 587600 2. Статутний капітал 1726270
3. Основні засоби (первісна вартість) 2277600 3. Непокриті збитки минулих років (-) 15600
4. Необоротні малоцінні матеріальні активи (первісна вартість) 15600 4. Непокриті збитки звітного року (-) 2600
5. Права користування інтелектуальною власністю (первісна вартість) 3250
6. Права користування землею (первісна вартість) 78000
7. Знос нематеріальних активів (-) 40625
8. Знос малоцінних необоротних матеріальних активів (-) 15600
Усього за розділом І: 2063113 Усього за розділом І: 2822170
ІІ Оборотні активи: ІІ Забезпечення наступних витрат і платежів:
1. Незавершене виробництво 41600
2.Короткострокові векселі одержані в національній валюті 19500
3. Каса в національні валюті 182 ІІІ Довгострокові зобов'язання:
4. Запасні частини 3250
5. Паливо 6240 ІV Поточні зобов'язання:
6. Гроші в лімітованих чекових книжках 1560 1. Зобов'язання за розрахунками з бюджетом 1560
7. Сировина та

 
 

Цікаве

Загрузка...