WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Відповіді на питання до державного іспиту “Бухоблік” - Реферат

Відповіді на питання до державного іспиту “Бухоблік” - Реферат

особливому папері, має стандартні розміри тощо.
Підприємство вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та забезпечує їх належне зберігання протягом встановленого строку.Відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та недостовірність відображених у них да­них несуть особи, які склали та підписали ці документи.
Дані бухгалтерських документів опрацьовуються, узагальнюються і за ними складаються бухгалтерські проводки. На основі вже опрацьованих даних (у поточному обліку) складається бухгалтерський баланс, звітність.
№ _15_ Організація документообігу та коротка характеристика його етапів
Процес від складання документа до його здачі до архіву називається документообігом або документопотоком.
Головний принцип ефективності документообігу: забезпечення проходження документів по найкоротшому шляху та з мінімальними витратами праці на їх обробку та пошук.
Чинниками, що визначають документообіг на підприємстві, є:
· особливості структури підприємства;
· обсяг здійснюваних господарських операцій;
· використання засобів електронно-обчислювальної техніки;
· спосіб передачі даних;
· вимоги до заповнення та зберігання окремих документів.
Інформація про документообіг, а саме про припустимий максимальний і мінімальний документообіг конкретного відділу та середній документообіг на одного бухгалтера є підставою для визначення чисельності бухгалтерів.
Основними етапами документообігу є:
1. Складання документів. Документи, як правило, складаються оперативними працівни­ками підприємства (комірники, рахівники цеху, майстри тощо).
2. Передача документів з місця складання та прийом бухгал­терією із їх перевіркою:
- за формою (заповнення певних реквізитів);
- за суттю (правильність відображення господарської операції та відповідність даному документу);
- законності (законність господарської операції);
- арифметичною (правильність підрахунків).
Таким чином, при прийманні документів здійснюється документальний бухгалтерський контроль за господарськими операціями.
3. Облікова реєстрація даних документів, у процесі якої проводиться:
· Групування (сортування) документів за визначеними озна­ками. Так, документи про видачу матеріалів (вимоги, лімітні кар­ти тощо) групуються за складами, цехами, замовленнями тощо.
· Таксировка документів, яка являє собою математичні дії- мно­ження ціни на кількість, тобто отримання суми або оцінка госпо­дарської операції у грошовому вимірнику;
· Складання зведених документів - накопичувальних (за певний період, як відомість надходжень грошових коштів на розрахунковий рахунок підприємства) та групувальних (за ознаками та місцями здійснення операцій, як відомість руху виробничих запасів на складі) відомостей.
· Складання бухгалтерських проводок на основі бухгалтерських документів безпосередньо або за згрупованими їх даними у зведених документах.
· Систематизація відпрацьованих документів працівниками бухгалтерії у хронологічному порядку.
4. Передача документів до архіву - спочатку до поточного архіву бухгалтерії, де вони зберігаються протягом року, а потім до архіву підприємства відповідно до положення про порядок передачі та зберігання документів в архівах.
В цілому процес документообігу за етапами проходження однаковий за різних умов опрацювання облікової інформа­ції - вручну або ж автоматизованої. Разом з тим автоматизація обліку має свою специфіку щодо реалізації зазначеного процесу (складаються машинозчитувані бухгалтерські документи або зафіксовані інформаційні об'єкти, які можуть сприйматись за допомогою технічних засобів опрацювання облікових даних.
Рух документів (документообіг) найчастіше організо­вується за допомогою:
· схеми (графіку) документообігу;
· складання оперограми документа
· переліку робіт по створенню, обробці і перевірці документа тощо.
№ _16_ Інвентаризація як складова частина облікової політики підприємства, її мета , завдання та види.
Одним із основних методів бухгалтерського обліку є інвентаризація. Вона проводиться з метою забезпечення достовірності бухгалтерського обліку та звітності на підприємствах.
Інвентаризація - це спосіб виявлення фактичної наявності та стану цінностей на певну дату шляхом реєстрації, вимірювання, зважування і т.д. з подальшим порівнянням отриманих даних із даними бухгалтерських записів.
Основними цілями інвентаризації є: виявлення фактичної наявності майна, перевірка повноти відображення в обліку зобов'язань, зіставлення фактичної наявності майна із даними бухгалтерського обліку.
За часом проведення інвентаризації поділяють на періодичні та разові (річні).
Періодичні проводяться, як правило, з ініціативи власника, керівника постійнодіючого інвентаризаційною комісією.
Разові інвентаризації, як правило, є річними і проводяться перед складанням річної звітності в листопаді - грудні поточного року.
За обсягом охоплення інвентаризації поділяють на повні і часткові.
Повні інвентаризації охоплюють все майно підприємства та стан зобов'язань.
Часткові інвентаризації охоплюють окремі види майна або зобов'язань.
Для проведення інвентаризації керівник підприємства наказом призначає інвентаризаційну комісію. В наказі зазначають терміни проведення інвентаризації. Керівництво комісією здійснює сам керівник, або його заступник. До складу інвентаризаційної комісії обов'язково має входити головний бухгалтер або представник бухгалтерії. Проведення інвентаризації є обов'язковим при переданні майна державного підприємства в оренду, при зміні матеріально відповідальних осіб, при встановленні фактів зловживань, крадіжок або псування цінностей, за приписом судово-слідчих органів, у випадках техногеннихаварій, пожежі, стихійного лиха, при переданні підприємства та їх структурних підрозділів, у разі ліквідації підприємства.
До початку інвентаризації комісія повинна отримати від матеріально-відповідальної особи розписку про те, що в бухгалтерію передані усі прибуткові та видаткові документи і що немає жодних неоприбуткованих або не виданих матеріальних цінностей. На момент інвентаризації потрібно зробити усі необхідні записи по рахунках і вивести залишки на дату її проведення. Усі операції, пов'язані з рухом матеріальних цінностей, повинні бути припинені.
Отримані дані під час інвентаризації, вносяться в спеціальні документи - інвентаризаційні описи, в яких зазначають найменування і кількість цінностей. Описи складають окремо по кожній матеріально-відповідальній особі та місцем зберігання і підписуються усіма членами комісії. Після цього, оформлені описи здають до бухгалтерії, де результати інвентаризації зіставляють з обліковими даними у порівняльній відомості.
Унаслідок такого зіставлення може бути виявлено: відповідність фактичних даних і бухгалтерських записів.
Основні засоби, матеріальні цінності, цінні папери, кошти, інше майно, що виявилися у надлишку,

 
 

Цікаве

Загрузка...