WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Відповіді на питання до державного іспиту “Бухоблік” - Реферат

Відповіді на питання до державного іспиту “Бухоблік” - Реферат

благ.
Інформація про господарську діяльність підприємства цікавить не лише його власників і керівників, а й широке коло інших користувачів, які приймають рішення щодо стосунків із цим підприємством, дотримання ним укладених угод, установлених норм і правил. До таких користувачів належать потенційні інвестори, працівники, кредитори, покупці, податкові органи тощо.
Об'єктами бухгалтерського обліку щодо діяльності підприємства є доходи й витрати, що можуть бути доповнені об'єктом, який похідний від двох попередніх тобто фінансовий результат (прибуток чи збиток).
Доходами є збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, що приводить до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власників).
Витрати визначаються як зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілену між власниками).
В основі відображення доходів і витрат як об'єктів бухгалтерського обліку щодо діяльності підприємств лежить групування діяльності за видами.
Діяльність підприємств поділяється на звичайну і надзвичайну. У процесі звичайної діяльності підприємство може здійснювати операційну діяльність та іншу, тобто, неопераційну, діяльність.
Операційна діяльність підприємства включає основну та іншу операційну діяльність.
Що стосується доходів та витрат основної операційної діяльності, то вони виникають за функціями цієї діяльності - виробничою, управлінською та збутовою. Точніше, за усіма згаданими функціями основної діяльності мають місце витрати, в той час, як доходи є наслідком виконання виробничої функції.
Інша операційна діяльність - це діяльність, що не належить до основної, інвестиційної чи фінансової і пов'язана , як правило, з реалізацією інших оборотних активів, іноземної валюти, з операційною орендою активів тощо.
Інша (неопераційна) діяльність, поділяється у свою чергу на інвестиційну та фінансову.
Надзвичайна діяльність включає події або операції, які відрізняються від звичайної діяльності підприємства, і не очікується, що вони будуть повторюватися періодично або в кожному подальшому звітному періоді.
Бухгалтерський облік охоплює всі сторони діяльності підприємства, об,єктами бухгалтерського обліку , господарські операції. Діяльність підприємства пов'язана з постійним кругообігом капіталу. Фінансові результати цієї діяльності значною мірою визначаються тим, наскільки точно обчислені, зареєстровані і виміряні всі виробничі ресурси, всі операції, всі елементи виробничого циклу, всі стадії кругообігу капіталу. Це найважливіше завдання і виконує бухгалтерський облік. В залежності від користувачів
№ _10_ Бухгалтерський баланс як форма фінансової звітності: зміст, структура, призначення.
Бухгалтерський баланс є способом економічного групування і узагальненого відображення у грощовій оцінці стану господарських засобів за складом і розміщенням та за джерелами їх утворення і цільовим призначенням на певну дату.
У Балансі представлені кінцеві результати усіх фінансових рішень, прийнятих підприємством - як воно сформувало майно підприємства, за рахунок яких джерел
Основа Балансу - це класичне рівняння бухгалтерського обліку: Актив = Зобов'язання + Капітал.
Як правило, баланс складають на перше число місяця.
Для роздільного відображення господарських засобів та інших джерел формування баланс будується у вигляді двохсторонньої таблиці. У лівій частині балансу, що називається активом, показують склад і розміщення господарських засобів, а в правій, що називається пасивом - джерела утворення засобів; їх цільове призначення.
До активу балансу входять кошти, кошти у розрахунках, вилучені кошти; до пасиву - статті, що відображають джерела власних і залучених засобів - фонди, резерви, бюджетне фінансування, прибуток, кредити банків, зобов'язання по розрахунках з постачальниками, бюджетом робітниками і службовцями по оплаті праці та іншими кредитами.
Метою складання балансу є надання користувачам повної правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату. У балансі відображається активи, зобов'язання та власний капітал підприємства. Актив балансу складається з таких розділів: 1. Необоротні активи; 2.Оборотні активи; 3.Витрати майбутніх періодів. Бухгалтерський баланс - це звіт про фінансовий стан підприємтсва, який відображає на певну вагу його активи, зобов'язання та власний капітал.
Бухгалтерський баланс будується у вигляді двосторонньої таблиці. У лівій частині балансу, що називається активом, показують склад і розміщення майна підприємства, а в правій, що називається, пасивом, - джерела утворення майна та його цільове призначення.
Загальні підсумки активу і пасиву балансу повинні бути рівні між собою. Це обов'язкова умова правильності його складання. Кожен вид майна підприємства, розміщеного в активі, має відповідати джерело його утворення, відображене в пасиві балансу.
Зміст і форма балансу визначаються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 "Баланс". Отже, групування статей активу і пасиву балансу дає змогу порівнювати розміщення господарських засобів (майна) з відповідними джерелами їх покриття.
Актив і пасив балансу складається з окремих статей, кожна з яких відображає величину певного економічного однорідного типу майна або його джерел.
Отже. стаття балансу - це складова частина балансу (активу або пасиву), шо характеризує групу економічно однорідного майна або джерел його утворення. До активу балансу входять статті, що відображають: нематеріальні активи, довгострокові фінансові інвестиції, виробничі запаси, готову продукцію, товари, грошові кошти; до пасиву - статті, що відображають власний капітал, зокрема статутний капітал, додатковий вкладений капітал.
Особливістю групування статей у розділи балансу за П(С)БО 2 "Баланс" є їх зв'язок з Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і організацій. В бухгалтерському обліку групування інформації про дебуторську заборгованість за товари, роботи, послуги призначений рахунок 36 (А).
Тому за дебетомрахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" відображають вартість відвантажених продукції, товарів, виконаних робіт чи наданих послуг за відповідними цінами, включаючи податок на додану вартість, незалежно, здійснена оплата за них чи ні. За кредитом цього рахунку відображають надходження коштів від покупців і замовників у оплату за товари, продукцію, роботи чи послуги. Аналітичні рахунки відкривають окремо на кожного покупця чи замовника.
Оскільки тут ведуть облік розрахунків за реалізовану продукцію, роботи і послуги, первинні документи і реєстри тут ті ж самі, що і за рахунком 70 "Доходи від реалізації". Це товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, приймальні квитанції, акти на виконані роботи, на основі яких проводять запси за дебетом рахунку в коресподенції з кредитом рахунку 70

 
 

Цікаве

Загрузка...