WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Відповіді на питання до державного іспиту “Бухоблік” - Реферат

Відповіді на питання до державного іспиту “Бухоблік” - Реферат

в Наказі про облікову політику.
Наказ про облікову політику містить перелік всіх пунктів прийнятої на звітний рік облікової політики. Бажано за кожним пунктом в наказі наводити його нормативне обгрунтування (зазначати, на підставі якого нормативного документа прийняте те чи інше положення про облікову політику).
Положення облікової політики фіксуються в наказі керівника підприємства, що передбачає наступні розділи:
1. Методологічні принципи та порядок ведення бухгалтерського обліку.
2. Організація роботи облікового апарату.
3. Технічна організація обліку.
4. Організація бухгалтерського обліку.
В першому розділі наказу "Методологічні принципи та порядок ведення бухгалтерського обліку" визначаються способи ведення бухгалтерського обліку, які суттєво впливають на оцінку і прийняття рішень користувачами бухгалтерської звітності. До них відносять:
" оцінку запасів, товарів, незавершеного виробництва і готової продукції;
" методи амортизації основних засобів;
" методи амортизації нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів;
" інші способи, що відповідають вимогам суттєвості;
" визнання доходів та витрат від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг;
" варіанти ведення обліку витрат виробництва.
Облік витрат на виробництво можна здійснювати:
- за елементами витрат (витрати на оплату праці, матеріали, амортизація тощо);
- за видами продукції (робіт, послуг);
- в розрізі виробничих або інших підрозділів;
- з використанням рахунків класу 8 чи без їх використання.
Кількість і дати проведення інвентаризацій.
Другий розділ наказу присвячується організації бухгалтерського обліку.
В ньому визначаються:
- форма організації бухгалтерського обліку;
- форма ведення бухгалтерського обліку;
- розробка системи і форм управлінського (внутрішньогосподарського) обліку, звітності і контролю;
- затвердження правил документообігу і технології обробки облікової інформації, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку;
- обов'язки головного бухгалтера.
Відповідно до принципу послідовності підприємство повинно постійно (з року в рік) застосовувати обрану облікову політику.
Дотримуватись єдиної облікової політики мають і групи об'єднаних підприємств (після об'єднання), а також ті підприємства, які складають консолідовану фінансову звітність.
Зміна облікової політики можлива тільки у випадках, передбачених П(С)БО і повинна бути обґрунтована і розкрита в Примітках до фінансової звітності.
№ _8_ Метод бухгалтерського обліку та його складові
Методом бухгалтерського обліку в практичному аспекті є використання сукупності специфічних прийомів (способів, елементів) щодо послідовності процедур виявлення, виміру, реєстрації, нагромадження, узагальнення, зберігання і передачі інформації про діяльність підприємства.
Метод - це спосіб, порядок, дослідження чогось у певному порядку за певними правилами, з допомогою певних засобів.
Більшість методичних засобів бухгалтерського обліку реалізується для здійснення фахівцями бухгалтерського обліку його контрольної функції.
Бухгалтерський облік використовує ряд специфічних, характерних тільки для нього способів відображення явищ і процесів, які відбуваються на підприємстві. У сукупності вони створюють метод бухгалтерського обліку. Цей метод включає в себе ряд елементів, які виходять із змісту господарського обліку. Вони можуть умовно поділятися на 4 розділи:
а) елементи, пов'язані з організацією бухгалтерського спостереження. У бухобліку для реєстрації первинних даних використовуються документація та інвентаризація. Документи - це початок обліку, в них безпосередньо фіксуються всі операції, які здійснені на підприємстві. Однак дані обліку можуть мати розбіжності з дійсним станом майнових коштів
підприємства. Для усунення цих розбіжностей проводиться інвентаризація, тобто перепис майнових коштів. Інвентаризація використовується також для одержання первинних даних. Систематичні інвентаризації забезпечують реальність облікових даних;
б) елементи, пов'язані з організацією бухгалтерського вимірювання. В первинних даних фіксуються натуральні або трудові вимірювачі. Для забезпечення узагальненого відображення всіх суб'єктів бухгалтерського обліку необхідно їх відобразити в грошовому вимірі. Для цього використовуються оцінка і калькуляція. Оцінка - це спосіб грошового вимірювання господарських коштів та їхніх джерел. В окремих господарських процесах присутні різні види затрат. На основі їх підсумовування, групування і спеціальних розрахунків визначаються затрати по кожному з них. Калькуляція - це спосіб визначення в грошовій формі собівартості одиниці окремих господарських процесів;
в) елементи, пов'язані з групуванням об'єктів бухобліку. Зафіксовані первинні дані, відображені в грошовій оцінці, необхідно в поточному порядку систематизувати, згрупувати за їхнім економічним змістом. У бухобліку для цього використовуються рахунки і подвійний запис.
Рахунки бухобліку відкриваються за принципом економічної однорідності, за ними
проходить систематизація господарських операцій.
Рахунки бухобліку - це спосіб групування та поточного відображення змін окремих об'єктів бухобліку.
Господарська діяльність являє собою складний взаємопов'язаний процес. Кожна господарська операція пов'язує між собою два економічних явища. Для відображення господарських операцій на рахунках необхідно встановити і відобразити взаємозв'язок між економічними явищами, які викликані' цими операціями. Подвійний запис - це спосіб, який дозволяє встановити взаємозв'язок між економічними явищами, відображеними на рахунках. Безперервне відображення на рахунках об'єктів бухгалтерського обліку через подвійний запис являє собою поточний бухоблік господарських операцій;
г) елементи, пов'язані з узагальненням даних обліку. Разом з поточним обліком виникає необхідність в одержанні кінцевих даних про всю господарську діяльність. Для цього використовуються баланс і звітність.
Баланс - це засіб узагальненого відображення і групування господарських коштів підприємства та його зобов'язань (джерел їх утворення) в грошовій оцінці на певну дату. Для аналізу роботи підприємства необхідні також дані про господарські процеси за певний період. Ці дані надаються в звітності, яка складається на основі записів на рахунках післядодаткової обробки. Звітність - це засіб одержання кінцевих даних про господарську діяльність підприємства за певний період.
№ _9_ Групування господарської діяльності для відображення в бухгалтерському обліку доходів і витрат
Як відомо, у широкому сенсі поняття "облік" означає спостереження, вимірювання та реєстрацію певних природних або суспільних явищ. Для людства важливим є облік усіх явищ, що впливають на членів суспільства, але об'єктом особливої уваги є господарська діяльність, основу якої становить виробництво матеріальних благ.
Господарська діяльність - це будь-яка діяльність, що пов'язана з виробництвом, обміном і споживанням матеріальних та нематеріальних

 
 

Цікаве

Загрузка...