WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Відповіді на питання до державного іспиту “Бухоблік” - Реферат

Відповіді на питання до державного іспиту “Бухоблік” - Реферат

для відображення галузевих особливостей діяльності підприємств. До складу річного бухгалтерського звіту включають також пояснювальну записку і аудиторський висновок, коли відповідно до законодавства бухгалтерська звітність підлягає аудиту.
Бухгалтерська звітність має бути зрозумілою для всіх учасників підприємства. Якісними ознаками звітної інформації, насамперед, є повнота і достовірність (надійність), а також доречність її.
Правдивість даних бухгалтерської звітності підтверджується обліковими регістрами, складеними на підставі первинних документів, які суцільно і безперервно відображають господарські операції підприємства, та даними Головної книги. На підставі останньої складають баланс підприємства (форма №1) і решту звітних форм. Крім того, правдивість звітних даних встановлюється їх відповідністю до Інструкції про порядок заповнення форм річного бухгалтерського звіту підприємства, затвердженої Мінфіном України.
Бухгалтерський баланс є основою бухгалтерської звітності, в якій відображають результати господарської і фінансової діяльності підприємства за певний період (квартал, рік) на конкретну дату. Ділова активна діяльність підприємства характеризується фінансовими результатами, зокрема прибуток, отриманими від підприємницької діяльності, інвестиційної та інших.
Звіт про фінансові результати - це звіт про доходи, витрати і фінансові результати підприємства. Він складається з 3-х розділів:
Перший розділ звіту про фінансові результати надає нам інформацію про доходи і витрати з точки зору власника підприємства. Другий розділ цього звіту надає змогу провести необхідний аналіз структури витрат на виробництво, управління, збут та інших операційних витрат за економічними елементами та використовується для складання звіту про рух грошових коштів (під час коригування суми нерозподіленого прибутку на негрошові статті, зокрема на суму амортизації). Третій розділ звіту про фінансові результати - Розрахунок прибутковості акцій -Це новий розділ, який відповідає вимогам МСБО 33 "Прибуток на акцію".
Звіт про рух грошових коштів містить інформацію про грошові потоки підприємства за звітний період, де відображається в розрізі трьох видів діяльності: операційної, інвестиційної та фінансової. Для складання звіту про рух грошових коштів звичайно використовують показники балансу, звіту про фінансові результати та дані аналітичного бухгалтерського обліку.
Метою складання звіту про власний капітал є розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. Для забезпеченняпорівняльного аналізу інформації підприємства повинні додавати до річного звіту звіт про власний капітал за попередній рік.
Примітки до фінансових звітів - це сукупність показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію і обгрунтованість статей фінансових звітів, а також інша інформація, розкриття якої передбачене відповідними положеннями (стандартами).
Система фінансової звітності, визначена за національними стандартами бухгалтерського обліку, відповідає принципам міжнародних стандартів. Тому забезпечує потреби в інформації внутрішніх і зарубіжних інвесторів, акціонерів, банків, податкових адміністраторів.
№ _68_ Зміст звіту про фінансові результати за П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати", послідовність визначення та оцінка доходів і витрат для його заповнення
Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства.
Інформація, яка надається у фінансових звітах, повинна бути дохідлива і розрахована на однозначне тлумачення її користувачами. Вона повинна містити лише доречну інформацію, яка впливає на прийняття рішень користувачів. Інформація, наведена у фінансовій звітності, є достовірною, якщо вона не містить помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності.
Звіт про фінансові результати розглядає фінансове положення підприємства з інших позицій, відмінних від прийнятих при складанні Балансу (якщо Баланс відбиває стан підприємства на визначений момент часу, то Звіт про фінансові результати відбиває результати виробничої діяльності за визначений проміжок часу). Інвестора або кредитора (а в міжнародної практиці саме їм у першу чергу представляються фінансові звіти, а не контролюючим органам, як це робиться в нас) цікавить, скільки заробило підприємство і яка ціна, яким чином підприємство дістає прибуток, чи можна сподіватися на подальшу прибутковість підприємства.
При заповненні Звіту про фінансовий результатах, першої його частини , необхідно керуватися нормами П(С)БО 15 "Доход", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.99 р. N 290 , а також П(С)БО 16 "Витрати", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. N 318 . В статті "Доход (виторг) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" показується загальна сума отриманого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), включаючи ПДВ (для платників) і акцизний збір. Загальний обсяг доходу (виторгу) визначається по кредитовому обороті рахунка 70 "Доходи від реалізації".
З загального обсягу доходу (виторгу) виключається сума непрямих податків (ПДВ, акцизний збір) і сума інших відрахувань з доходу, що відображається в рядку "Непрямі податки та інші відрахування з доходу".Даний рядок може заповнюватися по формулі: зведений оборот по дебету рахунка 70 "Доходи від реалізації" у кореспонденції з кредитом рахунка 64 "Розрахунки по податках і платежам".
При заповненні рядка "Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)" необхідно керуватися вимогами як П(С)БО 9, так і П(С)БО 16. Загальна сума витрат визначається по дебетовому обороту рахунка 791 "Фінансові результати" у частині, стосовно до собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).
При заповненні інших рядків першої частини Звіту про фінансовий результатах слід пам"ятати, що всі доходи, що враховуються по кредиту рахунків 71 "Інший операційний доход", 72 "Доход від участі в капіталі", 73 "Інші фінансові доходи", 74 "Інші доходи", 75 "Надзвичайні доходи", відображаються без ПДВ): Сума податку на прибуток (для платників єдиного податку - сума єдиного податку відображається по рядку "Податок на прибуток".
Наприкінці першого розділу Звіту про фінансові результати в рядках "Чистий фінансовий результат: прибуток" і "Чистий фінансовий результат: збиток" приводиться сума чистого прибутку або чистого збитку.
Заповнення другого розділу Звіту про фінансові результати для підприємств особливої праці не викликає, так як його рядки цілком відповідають рахункам класу 8.

 
 

Цікаве

Загрузка...