WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Відповіді на питання до державного іспиту “Бухоблік” - Реферат

Відповіді на питання до державного іспиту “Бухоблік” - Реферат

процесі вивчення всієї системи прийняття рішень з метою її удосконалення.
Аналітична функція в умовах розвитку ринкових відносин дозволяє: вивчити перспективи розвитку даного господарюючого суб'єкта, виявити недоліки, знайти шляхи удосконалення всіх напрямків господарської діяльності.
Планова функція передбачає процес формування порядку дій, який включає постановку цілей, пошук шляхів їх досягнення і вибір найкращої альтернативи. Для перспективного планування важлива інформація про майбутній прибуток і потреби в грошових коштах.
Бухгалтерський облік потрібно розглядати і з точки зору бухгалтера , і з точки зору користувача облікової інформації .
Основним завданням бухгалтера є складання бухгалтерських звітів для користувачів інформації про діяльність підприємства .
По відношенню до підприємства всіх користувачів облікової інформації можна умовно поділити на дві групи: зовнішні та внутрішні.
Основним внутрішнім користувачем бухгалтерської інформації є управлінська служба підприємства , головними умовами ефективності діяльності якої є наявність інформації та вміння її аналізувати .Щоб робити відповідні висновки та здійснювати аналіз , необхідно оперувати необхідними даними , вивчати та аналізувати сукупність інформацій.
До складу зовнішніх користувачів бухгалтерської інформації належать :
" комерційні партнери , включаючи постачальників товарів в кредит і клєнтів , які купують товари або послуги ;
" інвестори і кредитори підприємства . До них відносяться банки , які надають підприємству кредит або здійснюють довгострокове фінансування , надаючи позику;
" податкові служби ;
" працівники , які здійснюють роботу за наймом;
" фінансові аналітики і радники потребують іформацію для своїх клієнтів або громадськості .
Податкові органи зацікавлені в тому, щоб кожне підприємство було якомога більше прибутковим, так як в цьому випадку збільшуються надходження до бюджету .
Для того ,щоб інформація була корисною та надійною , вона повинна мати такі якісні характеристики:--зрозумілість ;--суттєвість ;--достовірність ;--об"єктивність ;--своєчасність.
№ _4_ Система нормативного регулювання бухгалтерського обліку в Україні
Домінуючу роль в інформаційній системі підприємства відіграє саме бухгалтерський облік. Бухгалтерський облік - це взаємообумовлене, чітко документоване кількісне відображення господарської діяльності підприємства у тісному зв'язку з її якісною стороною. Він здійснюється в узагальнюючому грошовому вимірнику з використанням інших вимірників (натуральних, умовно-натуральних, трудових та ін.).
Регулювання обліку в Україні здійснюється за допомогою нормативних документів КМУ, міністерства фінансів, Держкомстатистики, головної державної податкової служби, Національного банку та інших державних органів. Нормативні органи регламентують як об'єкти обліку, так і схему кореспонденції рахунків.
Система нормативного регулювання бухгалтерського обліку в Україні представлена чотирма рівнями, кожен з яких охоплює наступні документи
Перший рівень- Документи, що регулюють порядок ведення бухгалтерського обліку, складання і подання бухгалтерської звітності юридичними особами.
Другий рівень-Плани рахунків бухгалтерського обліку і положення (стандарти) бухгалтерського обліку, що встановлюють правила і способи ведення обліку господарських операцій, складання та подання бухгалтерської звітності$
Третій рівень- Нормативні акти і методичні вказівки (інструкції, листи, рекомендації) з питань бухгалтерського обліку, що розробляються Міністерством фінансів України та іншими органами.
Четвертий рівень- Робочі документи, що формулюють облікову політику підприємства (робочий план рахунків бухгалтерського обліку, графік документообороту тощо).
З 01.01.2000 р. основними документами, які регламентують систему бухгалтерського обліку в Україні, є:
1. Закону України від 16.07.99 р. №996-ХІV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні";
2. Національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку (далі - П(С)БО).
3. Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. №419.
4. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств і організацій та розроблена до нього Інструкція із застосування, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. №291.
Безпосереднє регулювання обліку на Україні може мати методологічні і правові аспекти.
Методологічне регулювання здійснює, як правило, Міністерство фінансів, яке розробляє:
o план рахунків бухгалтерського обліку;
o положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку;
o обсяг, форми і порядок складання річної (квартальної) бухгалтерської звітності;
o порядок ведення облікових регістрів різними підприємствами;
o інші нормативні документи, що регулюють облік в цілому та окремі його ділянки (операції в іноземній валюті, товарні операції, грошові кошти, розрахунки, працю та її оплату, основні засоби, доходи і витрати тощо).
Накази та листи Міністерства фінансів є обов'язковими для виконання всіма підприємствами (крім банків).
Основними завданнями бухгалтерського обліку визнані:
" формування повної і достовірної інформації про діяльність організації та її майновий стан, необхідної внутрішнім користувачам бухгалтерської звітності (керівникам, засновникам, учасникам і власникам майна підприємства), а також зовнішнім (інвесторам, кредиторам) та іншим користувачам бухгалтерської звітності;
" попередження негативних результатів в господарській діяльності організації і виявлення внутрішньогосподарських резервів забезпечення її фінансової стійкості;
" контроль за наявністю і рухом майна, за раціональним і цільовим використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;
" формування науково обґрунтованої системи показників, що характеризують результати діяльності підприємства, його окремих підрозділів і служб;
" дотримання державної дисципліни і законності при вирішенні господарських питань.
№ _5_ Стандарти бухгалтерського обліку, їх призначення та структура
Стандарт перекладається з англійської мови як норма, зразок. Стосовно нормативної документації з бухгалтерського обліку стандарт означає комплекс документально оформлених правил ведення обліку. Кожне з цих правил визначає термінологію, методи, способи, суть обліку при відображенні того чи іншого явища.
Стандарти обліку поділяються на два види: міжнародні та внутрішні (національні). Міжнародні стандарти бухгалтерськогообліку(МСБО) - стандарти, які розроблюються Комітетом міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (КМСБО) і рекомендовані до застосування. Внутрішні (національні) стандарти - нормативи з бухгалтерського обліку, які видаються для внутрішнього користування окремою країною.
МСБО покликані забезпечувати єдність принципів бухгалтерського обліку в різних країнах, співставлення показників фінансових звітів, поліпшення

 
 

Цікаве

Загрузка...