WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Відповіді на питання до державного іспиту “Бухоблік” - Реферат

Відповіді на питання до державного іспиту “Бухоблік” - Реферат

зобов'язання, а також принципи відображення зобов'язань у фінансовій звітності визначає П(С)БО 11 "Зобов'язання".
3 метою правильного ведення бухгалтерського обліку слід чітко розрізняти зобов'язання, групи яких виділені в П(С)Б011. Найтиповішим видом зобов'язань є кредиторська аборгованість. Кредиторська заборгованість - поточні зобовязання підприємства, що відображають його заборгованість перед господарськими партнерами по комерційних операціях по рахунках, прийнятих до оплати.
Виділяють наступні основні види кредиторської заборгованості підприємства:
- Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги, строк оплати яких не настав;
- Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги, не оплачені в строк;
- Кредиторська заборгованість по векселях виданих;
- Кредиторська заборгованість по авансах одержаних;
- Кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом і з позабюджетних платежів;
- Кредиторська заборгованість зі страхування;
- Кредиторська заборгованість з оплати праці;
- Інші види кредиторської заборгованості;
За строками погашення зобов'язання поділяються на поточні і довгострокові.
Довгострокові зобов'язання - зобов'язання, на яке нараховуються відсотки і яке підлягає погашенню протягом 12 місяців від дати балансу.
Поточне зобов'язання - зобов'язання, яке буде погашено у процесі звичайного операційного циклу підприємства або має бути погашено протягом 12 місяців з дати балансу.
До довгострокових зобов'язань підприємства належать:
- Довгострокові кредити банків;
- Довгострокові фінансові зобов'язання;
- Інші довгострокові зобов'язання;
Поточними зобов'язаннями є :
- Короткострокові кредити банків;
- Короткострокові векселі видані;
- Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги;
- Поточна заборгованість за розрахунками:
а) з одержаних авансів;
б) з бюджетом;
в) з оплати праці;
г) зі страхування;
д) з учасниками;
Інші поточні зобов'язання:
а) розрахунки за нарахованими відсотками;
б) розрахунки з іншими кредиторами.
Основними завданнями організації бухгалтерського обліку зобов'язань є:
ў чітке документування розрахунків;
своєчасна та повна реєстрація даних первинного обліку в Основними завданнями організації бухгалтерського обліку зобов'язань є:
ў чітке документування розрахунків;
ў своєчасна та повна реєстрація даних первинного обліку в регістрах;
ў правдиве відображення інформації щодо зобов'язань в звітності та примітках до неї.
№ _42_ Облік короткотермінових кредитів банку. Умови та форми кредитування.
Підприємства у сучасних умовах господарювання систематично залучають позикові кошти. З цією метою укладається кредитний договір між установою банку і підприємством, в якому визначаються об'єкти кредитування, умови одержання та погашення позик включаючи плановий розмір кредиту, процентні ставки плати за кредит, умови та розміри їх підвищення та зниження, розмір власних обігових коштів, що використовуються підприємством на формування матеріальних запасів і виробничих витрат, зобов'язання підприємства по заставі цінностей, що кредитуються, джерела погашення позики, терміни, на які вони надаються, та інші умови кредитування.
Як правило, кредитний договір укладається на рік, але в окремих випадках він може бути укладений і на більш тривалий термін. Так, за позиками на капіталовкладення та іншими довгостроковими кредитами договір укладається на термін наданого строку, наприклад, будівництва. У рамках договору установи банку і підприємства виступають як рівноправні партнери, котрі слідкують за додержанням умов кредитування. Якщо заборгованість прострочена більше ніж на 30 днів, то надання нових кредитів припиняється: при нестачі обігових коштів на підприємстві його кредитування може бути продовжено під гарантію вищої організації, підприємства-спонсора або ін.
Підприємства при збитковій праці переводяться на особливий режим кредитування і розрахунків, при якому надані позики пред'являються до дострокового стягнення і подальше кредитування підприємства припиняється,
За рахунок кредиту, при відсутності грошових коштів на рахунках в банках, оплачуютьсяматеріальні цінності, що надійшли від постачальників, товари, послуги, відкриваються акредитиви та лімітовані чекові книжки для розрахунків за кредитовані цінності та послуги.
Виплата кредиту здійснюється установою банку шляхом перерахування грошових коштів з рахунків в банках підприємства на рахунок банку.
В Україні в нових умовах господарювання великого поширення набуло комерційне кредитування, при якому здійснюється продаж товарів на умовах розстрочки платежу. Суму оплати можна оформляти векселями, іншими борговими документами по кожному строку платежу або визначати порядок розстрочки платежів, їх погашення по строках у договорах поставки або підряду. Комерційні кредити підприємство покриває за рахунок власних обігових коштів, інших джерел коштів, що є в його розпорядженні, а також за рахунок залученого банківського та комерційного кредитів.
Кредити, що їх можуть отримати підприємства, класифікують за такими ознаками:
o за кредиторами;
o за формами та видами;
o за метою використання;
o за терміном надання;
o за забезпеченням;
o за порядком надання.
Для обліку розрахунків у національній та іноземній валютах за кредитами банків, термін повернення яких не перевищує 12 місяців з дати балансу, і за позиками, термін погашення яких минув, застосовується рахунок 60 "Короткострокові позики". Важливо зазначити, що для підприємств, в яких звичайний операційний цикл більше року, на рахунку 60 також будуть відображатися кредити банків, термін повернення яких перевищуватиме 12 місяців, починаючи з дати балансу, але при цьому такі кредити будуть погашені протягом одного операційного циклу підприємства.
За кредитом рахунку 60 відображаються суми одержаних кредитів (позик) за дебетом - погашення заборгованості за ними та переведення до довгострокових зобов"язань у разі відстрочення кредитів (позик).
Погашено заборгованість за короткостроковими позиками готівкою:
Дт 30 - Кт 60
Погашено заборгованість за короткостроковими позиками за рахунок коштів покупців:
Дт 60 - Кт 36
Переоформлено короткострокову позику на довгострокову:
Дт 60 - Кт 50
Отримано короткострокову позику готівкою:
Дт 30 - Кт 60
Сплачено податки за рахунок короткострокової позики:
Дт 64 - Кт 60
№ _43_ Облік особового складу працюючих підприємства.
Наказом Міністерства статистики України № 253 від 09.10.1995 р. затверджено наступні типові форми з обліку особового складу працівників підприємства:
П-1 "Наказ (розпорядження) про прийом на роботу";
П-2 "Особова картка";
П-3 "Алфавітна картка";
П-4 "Особова картка спеціаліста з вищою освітою, який виконує науково-дослідні, проектно-конструкторські і технологічні роботи";
П-5 "Наказ (розпорядження) про переведення на іншу роботу" ;
П-6 "Наказ (розпорядження) про надання

 
 

Цікаве

Загрузка...