WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Відповіді на питання до державного іспиту “Бухоблік” - Реферат

Відповіді на питання до державного іспиту “Бухоблік” - Реферат

покупця тільки при наявності коштів на поточному рахунку і при його письмовій згоді/акцепті/ повністю чи частково оплатити платіжну вимогу - доручення.
Платіжні вимоги без акцепту використовуються при безспірному стягненні коштів у випадках передбачених чинним законодавством.
Чек - документ, що містить розпорядження власника рахунку (чекодавця) установі банку - емітента (банку, що видає чек або чекову книжку), яка веде його рахунок сплатити чекодержателю (отримувачу коштів за чеком) зазначену в чеку певну суму коштів. На суму ліміту придбаної чекової книжки робиться запис по дебету рахнка 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті", субрахунок "Розрахункові чекові книжки і розрахункові чеки" в кореспонденції з кредитом рахунка ЗІ "Рахунки в банках" (при придбанні чекової книжки за рахунок власних коштів) або рахунка 601 "Короткострокові кредити банків у національній валюті" (при придбанні чекової книжки за рахунок кредиту.
На суму виписаних підприємством і оплачених банком розрахункових чеків, пред'явлених до оплати за товари і послуги, роблять запис по Дту 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками", 93 "Витрати на збут" тощо і Кт 313 (субрахунок "Розрахункові чекові книжки розрахункові чеки").
Невикористаний залишок ліміту чекової книжки зараховується на поточний рахунок підприємства або спрямовується на погашення заборгованості по позичці, що відображається записом по Дту 31 "Рахунки в банках" або 601 "Короткострокові кредити банків у національній валюті" і Кту 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті" (субрахунок "Розрахункові чекові книжки і розрахункові чеки").
На підприємстві видані під звіт чекові книжки відображаються записом по Дту 372 "Розрахунки з підзвітними особами" і Кту 685 "Розрахунки з іншими кредиторами". При поданні посадовими собами звіту на суму використаних чеків робиться зворотний запис: Дт 685 і Кт 372. На суму одержаних розрахункових чеків у рахунок оплати за реалізовані товари і послуги роблять запис по Дт 331 "Грошові документи в національній валюті" і Кт 36 "Розрахунки з поупцями і замовниками". При одержанні виписки банку про зарахування на його рахунок грошових коштів по розрахункових чеках робиться запис по Дт ЗІ "Рахунки в банках" і Кт 331 "Грощові документи в національній валюті".
Векселями вважається письмово оформлене зобов'язання векселедавця сплатити, після настання терміну, певну суму грошей власнику векселя (векселедержателю). Розрізняють прості та переказні векселя.
При акредитивній формі розрахунків підприємство-покупець перераховує кошти в установу банку за місцем знаходження постачальника для наступної оплати товарів, що підлягають відвантаженню на адресу покупця на умовах, визначених в акредитивній заяві. Вказані кошти зберігаються на акредитиві до виконання постачальником своїх зобов'язань перед покупцем. Акредитиви можуть відкриватися як за рахунок власних коштів, так і за рахунок кредитів банку і призначені для розрахунків тільки з одним постачальником.
Після закінчення строку акредитив закривається, а невикористаний залишок коштів перераховується на поточний рахунок покупця або спрямовується на погашення банівського кредиту (якщо аредитив було виставлено за рахунок кредиту банку), що оформляються записом по Дту ЗІ "Рахунки в банках" або 601 "Короткострокові кредити банків у національній ваюті" і Кту рахунка 33 "Інші рахунки в банку в національній валюті
№ _40_ Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про дебіторську заборгованість згідно з П(С)БО 10"Дебіторська заборгованість"
Принципи формування та обліку інформації про дебіторську заборгованість та вимоги щодо її розкриття у фінансовій звітності визначено у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість". Усі інші нормативні акти Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку стосовно дебіторської заборгованості діють у частині, яка не суперечить П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість".
Згідно з П(С)БО 10 дебіторська заборгованість - це сума заборгованості дебіторів підприємства на певну дату.
Дебітори - юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або інших активів.
Дебіторська заборгованість виникає, головним чином, у результаті:
- відвантаження товарів, виконання робіт, наданняпослуг:
- перерахування грошових коштів як передоплати або авансу постачальникам чи підрядникам:
- перерахування грошових коштів як передоплати або авансу по інших операціях (наприклад, сплата авансових внесків або переплата по податках та обов'язкових платежах).
У П(С)БО 10 вказано, що дебіторська заборгованість може відноситися до складу активу, якщо існує ймовірність отримання підприємством майбутніх економічних вигод та може бути достовірно визначена її сума. Поточна дебіторська заборгованість визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг та оцінюється за первісною вартістю.
Точніше момент виникнення дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги описується П(С)БО 15 "Дохід". Згідно з цим Стандартом даний вид дебіторської заборгованості є активом, якщо виконуються такі умови:
o покупцеві передані ризики й вигоди, пов'язані з правом власності на продукцію (товар, інший актив);
o підприємство не здійснює надалі управління та контроль за реалізованою продукцією (товарами, іншими активами);
o сума доходу (виручка) може бути достовірно визначена;
o є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигод підприємства, а витрати, пов'язані з цією операцією, можуть бути достовірно визначені.
Відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку дебіторська заборгованість поділяється на довгострокову і поточну.
Довгостроковою дебіторською заборгованістю визнається та, яка не виникає у ході нормального операційного циклу і буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу.
До цього виду дебіторської заборгованості відносять суми заборгованості, утворені через інвестиційну, фінансову діяльність підприємства, а також внаслідок надзвичайних подій. При цьому строк погашення заборгованості повинен становити більше дванадцяти місяців. Якщо ж очікуваний строк погашення менше року, ця заборгованість відноситься до поточної.
Протягом терміну, початком виникнення якого вважається дата відпуску продукції, а кінцем - дата оплати покупцем раніше отриманої продукції на підприємстві постачальнику на суму реалізованої продукції буде існувати дебіторська заборгованість.
№ _41_ Методологічні основи формування в бухгалтерському обліку інформації про зобов"язання згідно з П(С)БО 11 "Зобов"язання"
Зобов'язання - це борги (заборгованість) підприємства, які виникають внаслідок придбання товарів та послуг в кредит, або кредити, які підприємство отримує для свого фінансування.
Методологічні вимоги до формування в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності інформації про

 
 

Цікаве

Загрузка...