WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Відповіді на питання до державного іспиту “Бухоблік” - Реферат

Відповіді на питання до державного іспиту “Бухоблік” - Реферат

звітності викладені в положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 1 (далі - П(С)БО 1), затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 №87. Дане положення встановлює:
o мету фінансових звітів;
o їх склад;
o звітний період;
o якісні характеристики та принципи, якими слід керуватися під час складання фінансових звітів;
o вимоги до розкриття інформації у фінансових звітах.
Зміст і форма звітів визначаються та регламентуються відповідними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
Перед початком складання звітності підприємства виконують велику підготовчу роботу:
перевіряють повноту відображення в поточному обліку господарських операцій, оформлюють їх відповідними документами;
уточнюють розподіл витрат і доходів між суміжними звітними періодами;
перевіряють стан розрахунків і списують в установленому порядку нереальну дебіторську заборгованість, а також кредиторську заборгованість, за якою минули строки позовної давності;
розподіляють витрати на обслуговування виробництва й управління;
визначають та списують фінансовий результат;
перевіряють правильність облікових записів, взаємно звіряють дані синтетичного та аналітичного обліків;
перед складанням річного звіту здійснюють повну інвентаризацію.
(можна доповнити питанням № 67)
№ _27_ Облікове і документальне оформлення операцій
по надходженню основних засобів
Основні заоби можуть надходити на підприємство внаслідок: купівлі у інших підприємств, внеску до статутного капіталу засновників підприємства, обміну на інший актив, безоплатного одержання.
Надходження на підприємство основних засобів оформляється такими первинними документами:
o актом прийому-передачі внутрішнього переміщення основних засобів;форма 03-1)
Даний акт застосовується для оформлення операцій по зарахуванню об'єктів до складу основних засобів і для обліку введення їх в експлуатацію. Його заповнюють також у випадках передачі основних засобів іншим підприємствам. Оформляється він в одному примірнику, підписується керівником та головним бухгалтером і разом з технічною документацією передається в бухгалтерію.
o актом здачі вілдремонтованих, реконструйованих та модернізованих об'єктів (форма 03-2), підписується відповідним представником відділу чи організації, що проводила ремонт та передається в бухгалтерію.
У бухгалтерії на кожен об'єкт основних засобів відкривається "інвентарна картка обліку основних засобів" (форма 03-6) - регістр аналітичного обліку, яка заповнюється на пфідставі форми 03-1, технічної та іншої документації. В інвентаризаційній картці записуються якісні і кількісні характеристики основних засобів 9назва підприємства, місце знаходження об'єкту основних засобів, рахунок, субрахунок, код аналітичного рахунку, первісна вартість, норма амортизації, рік випуску, сума зносу, номер технічного паспорту, дата виготовлення) і записи про всі зміни, що відбулися з об'єктом основних засобів за час експлуатації.
Всі інветаризаційні картки повинні бути зареєстровані у описі інвентаризаційних карток (форма 03-7).
Для пооб'єктного зарахування на баланс підприємства 03 зараховуються за первісною вартістю і відображаються по дебету рахунка 10. Якщо даний об'єкт основних засобів не потребує монтажу і водиться в експлуатацію відразу ж після надходження на підприємство в даному випадку Дт 10 Кт 63.
Якщо об'єкт основних засобів не відповідає вимогам тоді на обліку надходження основних засобів використовують рахунок 15 "Капітальні інвестиції".Практично в усіх випадках витрати на придбання або виготовлення основних засобів накопичуються по Дт 15 рахунка і при введенні даного об'єкта в експлуатацію,капітальні інвестиції списуються на Дт рахунка 15 тобто Дт10 Кт 15.
Внески основних засобів до статутного капіталу: відображаються по Дт 46 Кт40, Дт10 Кт46.
№ _28_ Амортизація (знос) основних засобів: сутність та методи нарахування.
Амортизацію (знос) основних засобів обліковують відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 7 "Основні засоби". Амортизація - це систематичний розподіл амортизованої суми активу протягом терміну його корисної експлуатації. У податковому обліку амортизація основних засобів - поступове віднесення витрат на їх придбання, виготовлення або поліпшення на зменшення скоригованого прибутку платника податку.
За економічним змістом амортизація - резервування коштів, необхідних для заміни основних засобів, які вибувають внаслідок їхнього зносу. Таке резервування відбувається шляхом щомісячного включення у витрати виробництва частини вартості основних засобів, яку вони переносять на новостворений продукт.
Знос - це втрата основними засобами своїх початкових властивостей внаслідок експлуатації чи зберігання, у результаті чого вони руйнуються і стають непридатними для подальшоговикористання. В той же час основні засоби старіють морально. Оскільки науково-технічний прогрес зумовлює випуск більш досконалих машин і механізмів, інших об'єктів основних засобів. Тому, поряд із фізичним, розрізняють також моральний знос основних засобів. Але, оскільки їх визначити у сумарному виразі важко, у бухгалтерському обліку вважають суму зносу(фізичного і морального) рівною нарахованій амортизації.
П(с)БО 7 "Основні засоби" визначає п"ять методів, які дозволяється використовувати при нарахуванні амортизації:
1. Прямолінійний
2. Зменшення залишкової вартості
3. Прискореного зменшення залишкової вартості
4. Кумулятивний
5. Виробничий
Прямолінійний метод.
Згідно з цим методом, річна норма амортизації залежить тільки від терміну служби об"єкта, а сума амортизації з року в рік не змінюється.
Цей метод полягає в тому, що річна сума амортизаці визначається діленням вартості, що амортизується на очікуваний період часу використання об"єкта основних засобів.
Метод зменшення залишкової вартості.
Це метод, за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об"єкта основних засобів на початок звітного періоду, або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації, та річної норми амортизації.
Річна норма амортизації (%) обчислюється як різниця між одиницею та результату кореня ступеня кількості років корисного використання об"єкта, з результату відділення ліквідаційної вартості об"єкта на його первісну вартість.
Метод прискореного зменшення залишкової вартості.
Це метод, за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об"єкта на початок звітного року, або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації, та річної норми амортизації, яка обчислюється, виходячи із строку корисного використання об"єкта, і подвоюється.
Кумулятивний метод.
Це метод, за яким річна сума амортизації визначається як добуток вартості, яка амортизується та кумулятивного коефіцієнта. Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що залишаються до кінця очікуваного строку використання об"єкта основних засобів, на суму кількості років його корисного

 
 

Цікаве

Загрузка...