WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Відповіді на питання до державного іспиту “Бухоблік” - Реферат

Відповіді на питання до державного іспиту “Бухоблік” - Реферат

субрахунку;
- на резервному рахунку 29 "Заготівля та придбання матеріальних цінностей" з виділенням субрахунків за окремими видами матеріальних цінностей;
- збираються загальною сумою на рахунку 20 "Виробничі запаси" чи 29 "Заготівля та придбання матеріальних цінностей".
Стандартом бухгалтерського обліку 9 "Запаси" передбачено отримані з різних джерел матеріальні цінності (від постачальників, прийняті без оплати, виявлені при інвентаризації, від ліквідації необоротних активів і малоцінних та швидкозношуваних предметів, виготовлені в своєму виробництві, подаровані тощо) оцінювати за первинною вартістю. Синтетичний облік транспортно-заготівельних витрат (за кредитом рахунків 20 чи 29) доцільно відображати у журналі 5 або 5А, а дані аналітичного обліку - у відомості 5.1.
Завданням процесу постачання повинно стати правило: мати більше постачальників, компонентів для виробництва з метою попередження можливих збоїв та розробити систему поставок мінімальними партіями і в строк.
Процес постачання є дуже динамічним, оскільки реагує на зміну потреб виробничого процесу. Необхідно стежити за обсягами виробництва й тривалістю його процесу, щоби точно визначити кількість, якість і періодичність поставок. Раціональне використання матеріалів, мінімальний розмір витрат на їх зберігання, операційний контроль за рухом і залишками матеріальних цінностей великою мірою залежить від організації складського господарства.
Процес постачання завершується не тоді, коли оприбутковано матеріальні ресурси від постачальників, а лише після визначення собівартості заготовлених цінностей, порівняння кошторисної вартості придбаних матеріалів з їх фактичною собівартістю і знаходження відхилень (економія, перевитрати). На основі бухгалтерських даних та кошторису витрат на придбання матеріалів можна зробити аналіз роботи та виявити резерви процесу постачання. В обліку оприбутковуються матеріали, що надійшли від постачальника записом:
Д 20, 21, 22, 23 (матеріальні витрати);
К 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками".
№ _25_ Форми бухгалтерського обліку, їх відмінні ознаки та історичний розвиток.
Законом України від "Про бухгалтерський облік і фінансової звітності в Україні" визначено першорядну задачу бухгалтерського обліку: формування повної, правдивої і неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності і руху грошових коштів підприємства.
Одним із засобів виконання цієї задачі є вибір форми бухгалтерського обліку, під якою розуміється визначена система регістрів обліку, порядок і спосіб реєстрації й узагальнення інформації у них з дотриманням єдиних принципів, установлених Законом, і з урахуванням особливостей діяльності підприємства та технології обробки облікових даних.
Згідно Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансової звітності в Україні" підприємство самостійно обирає форму бухгалтерського обліку, при цьому розробляє систему регістрів бухгалтерського обліку, затверджує порядок і спосіб реєстрації, а також узагальнення інформації в них. Міністерством фінансів України розроблені і затверджені "Методичні рекомендації про застосування регістрів бухгалтерського обліку", в яких наведено форми облікових регістрів, призначення кожного з них, порядок ведення, терміни складання, порядок виправлення помилок тощо.
Форма бухгалтерського обліку за змістом, уявляє собою технологію переробки і представлення облікової інформації
Для того, щоб створити форму бухгалтерського обліку необхідно визначити:
- макет первинних документів та процедуру їх заповнення і затвердження;
- склад і структуру облікових регістрів,о призначені для групування даних в необхідних аспектах;
- задати послідовність етапів відображення (починаючи від первинних реєстрації) кожної господарської операції, т.т. відтворити динаміку перетворень облікових регістрів;
- сформувати склад, структуру та процедуру формування звітності.
З розвитком рахівництва змінювалась сама уява про форму обліку.
Огляд відомих облікових шкіл дозволяє стверджувати, що італійська облікова думка досить тривалий час розвивалася у юридичному напрямку, французька - в економічному, німецька - у процедурному. Відомий російський історик бухгалтерського обліку проф. Я.Соколов дає ще й характеристику англо-американської школи обліку, розглядаючи у ний психологічно- поведінкові аспекти, пов'язуючи їх з управлінською спрямованістю.
Аналіз визначення форми бухгалтерського обліку доводить, що з використанням обчислювальної техніки змінюється ї її зміст. Якщо раніше (у 30-х роках ХХ століття) під формою розуміли сукупність і поєднання різних видів облікових регістрів, послідовностей і способів проведення записів, то з 80-х років ХХ століття форму розуміють як сукупність методів облікових процедур.
В бухгалтерському обліку в Україні застосовуються наступні форми обліку: меморіально-ордерна; журнально-ордерна(журнальна); спрощена форма обліку; автоматизована(комп"ютерна).
Між собою форми обліку мають принципові відмінності, але й мають спільні моменти. Кожна з них містить:
- аналітичний і синтетичний облік;
- хронологічний і системний запис.
Цей запис може здійснюватися окремо й одночасно; аналітичний та синтетичний облік може вестися за хронологічними чисистемними записами, а також синхронно, якщо систематичний та хронологічний запис поєднується; аналітичний та синтетичний облік може вестися окремо чи спільно; передувати одне одному чи вестися одночасно. Особливу увагу слід приділити обліковим регістрам, як основі форми бухгалтерського обліку.
№ _26_ Загальна характеристика звітності, її сутність, значення та організація в Україні
Звітність підприємства (господарюючого суб'єкта ) - це система взаємозв'язаних економічних показників, що характеризують діяльність підприємства за певний звітний період (місяць, квартал, рік) та його фінансовий і майновий стан на конкретну дату.
Фінансова звітність - це сукупність форм звітності, складених на основі даних бухгалтерського обліку з метою надання користувачам узагальненої інформації про фінансовий стан і результати діяльності підприємства, а також змін грошових коштів за звітний період.
Фінансова звітність підприємства (крім бюджетних установ, представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності і суб'єктів малого підприємництва) містить:
" квартальна - Баланс та Звіт про фінансові результати;
" річна - Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал і примітки до звітів .
Відповідно до Національних стандартів, окрім вищеназваних форм розрізняють фінансову звітність: консолідовану, зведену та фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва. За видами звітність поділяють на бухгалтерську (фінансову), внутрігосподарську (управлінську), статистичну і податкову. Складається звітність за даними первинної документації, облікових регістрів, вибіркових і суцільних спостережень та інших джерел інформації.
Загальні вимоги до фінансової

 
 

Цікаве

Загрузка...