WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Відповіді на питання до державного іспиту “Бухоблік” - Реферат

Відповіді на питання до державного іспиту “Бухоблік” - Реферат

цінностей, які багаторазово беруть участь у процесі його господарської діяльності. У практиці бухгалтерського обліку до них належать господарські засоби з тривалістю використання понад рік.
До складу необоротних (довгострокових) господарських засобів підприємства відносять: основні засоби;нематеріальні активи;капітальні інвестиції;довгострокові фінансові вкладення (інвестиції);довгострокову дебіторську заборгованість;інші довгострокові активи (музейні експонати, бібліотечні фонди, МШП із тривалістю використання понад рік, природні ресурси тощо).
Оборотні (обігові) засоби - це сукупність майнових цінностей підприємства, які обслуговують поточну господарську діяльність підприємства і котрі повністю споживаються протягом одного операційного (виробничо-комерційного) циклу.
В практиці бухгалтерського обліку до оборотних активів належать майнові цінності всіх видів із терміном використання до року. Основними елементами оборотних засобів є товарно-матеріальні цінності, запаси у виробництві, готова продукція, поточна дебіторська заборгованість, грошові кошти на рахунках у банках і в касі.
Оборотні засоби в свою чергу поділяють на нормовані (виробничі) (запаси, паливо, незавершене виробництво), та ненормовані (кошти та дебіторська заборгованість).
Кошти поділяються на:кошти в касі;кошти на поточному рахунку кредитних установ;кошти на валютному рахунку;інші кошти.
Дебітори (боржники) - це і покупці, і підзвітні особи, і дебітори різні.
Важливим завданням підприємства є своєчасне стягнення дебіторської заборгованості, постійне зменшення її величини.
За функціональною роллю у процесі відтворення активи поділяють :
засоби у сфері виробництва;
невиробничі засоби;
засоби у сфері обігу;
вилучені засоби.
До виробничих засобів належать засоби підприємства, які беруть безпосередню участь у процесі виготовлення продукції чи надання послуг. Це виробничі будівлі та споруди, машини та механізми, транспорт, сировина, матеріали, паливо, незавершене виробництво тощо.
До невиробничих засобів підприємства належать засоби, які не беруть безпосередньої участі у виробництві продукції, але їх використовують для створення нормальних умов праці й відпочинку працівників підприємства. До невиробничих засобів підприємств належать житлові будинки, гуртожитки, готелі, дитячі садки, амбулаторії, клуби, бібліотеки з обладнанням та інвентарем у них тощо, які перебувають на балансі підприємства.
До засобів підприємства у сфері обігу належать предмети обігу (готові вироби, призначені для реалізації), грошові кошти, кошти в розрахунках та засоби, які обслуговують сферу обігу.
До засобів, які обслуговують сферу обігу, належать торгово-складські споруди з торгово-складським обладнанням, устаткуванням та інвентарем (торгівельні приміщення, склади готової продукції, вагове господарство тощо).
№ _21_ Ознаки класифікації і характеристика майна підприємства за джерелами утворення і цільовим призначенням
Залежно від обсягу і характеру діяльності кожне підприємство повинно мати відповідні джерела існування.
Джерела утворення майна підприємства поділяються на такі дві великі групи: власні і позичкові (залучені):
До власних включають - статутний капітал, пайовий капітал, додатково вкладений капітал, інший додатковий капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток (непокритий збиток), неоплачений капітал, забезпечення наступних витрат і платежів
Склад власних коштів та величина статутного капіталу визначаються під час створення підприємства і фіксуються в його статуті. Статутний капітал - це сукупність внесків (у грошовому вираженні) учасників / власників у спільне майно під час створення підприємства для забезпечення його діяльності в розмірах, що їх визначено засновницькими документами.
Резервний капітал створюються для покриття непередбачених витрат та збитків, рівномірного включення майбутніх витрат у витрати виробництва чи обігу.
Прибуток (нерозподілений прибуток минулих років, нерозподілений прибуток звітного року) - це частина чистого доходу,
котра після відповідних відрахувань залишилась на підприємстві як джерело його власних коштів.
До залучених джерел утворення майна відносять - позики банку (довго - і короткострокові);- кредиторську заборгованість, зумовлену діючими розрахунковими взаємовідносинами;- розрахунки з розподілу національного доходу.
Позики банку (довгострокові позики банків, довгострокові позичкові кошти) надаються банківськими установами підприємствам, яким тимчасово не вистачає власних оборотних коштів для цілей капітального будівництва, придбання основних засобів, модернізації обладнання та ін. Ці кредити є цільовими, строковими і поворотними. На таких самих умовах надаються короткострокові кредити банків та короткострокові позичкові кошти, коли підприємству бракує власних коштів для розрахунків з постачальниками, погашення кредиторської заборгованості, виплати заробітної плати працівникам.
Кредиторська заборгованість (постачальникам, за векселі видані, за аванси одержані, іншим кредиторам), як і дебіторська, теж має постійний характер, але її абсолютна величина коливається в різні звітні періоди. Головна вимога до обліку - забезпечити достовірність і реальність розрахунків з кредиторами. Розрахунки з кредиторами відображаються кожною стороною у звітності в сумах, що випливають із бухгалтерських записів.
Зобов'язання за розподілом - це тимчасово залучені в оборот підприємства кошти в результаті розподілу національного доходу.Так, наприклад,видачазаробітної плати та перерахування до бюджету здійснюються пізніше (переважно протягом перших п'яти днів наступного за звітним місяця), ці кошти перебувають в обороті підприємства, мають постійний характер і виступають у формі зобов'язань з оплати праці, зобов'язань зі страхування, зобов'язань перед бюджетом, інших зобов'язань.
№ _23_ Узагальнення даних обліку в оборотних відомостях за синтетичними і аналітичними рахунками
Для порівняння оборотів і залишків по всіх рахунках синтетичного обліку в умовах ручного ведення обліку застосовується особливий прийом узагальнення й перевірки записів по рахунках - складання оборотних відомостей. Дані синтетичних та аналітичних рахунків узагальнюються в кінці звітного періоду з метою одержання зведеної інформації, а також перевірки записів суми з рахунків, для чого вони переносяться в загальну таблицю. Остання називається пробним балансом або оборотною відомістю. Оборотна відомість по рахунках синтетичного обліку представляє собою зведення оборотів та залишків по рахунках за певний період. Оборотна відомість включає назву, початкові залишки, обороти по дебету та кредиту за звітний місяць і кінцеві залишки по всіх рахунках.
Шляхом підрахунку всіх стовпчиків одержуються три пари рівних між собою підсумків:
- початкових дебетових і кредитових залишків;
- оборотів по дебету і кредиту;
- кінцевих дебетових і кредитових залишків.
Якщо подвійний запис за весь попередній період здійснювався правильно, то загальна сума дебетових записів буде дорівнювати

 
 

Цікаве

Загрузка...