WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Впровадження та розвиток системи національних рахунків в Україні - Курсова робота

Впровадження та розвиток системи національних рахунків в Україні - Курсова робота

інформації, необхідної для запровадження повноцінної системи національного рахівництва. Але початок покладено і багато вже зроблено. Одна попереду ще напружена і кропітка робота, яка потребує значних фінансових та висококваліфікованих кадрових ресурсів. [10, 11, 16]
Розділ V
Макроекономічні показники умовноподіляють на три групи: потокові, запасів та економічної кон'юнктури. Потокові показники відображають передачу цінностей одними суб'єктами економічної діяльності іншим. Вони вимірюються за певний проміжок часу (між двома часовими точками). Показники запасів - це економічні змінні які відображають нагромадження та використання цінностей економічними суб'єктами. Вони визначаються на певну дату. Показники економічної кон'юнктури - це змінні, пов'язані з коливанням ділової активності. Описана вища класифікація макроекономічних показників зображено в табл. 4. [7]
Розглянемо найважливіші макроекономічні показники ретельніше.
Валовий випуск - це сумарна вартість всіх товарів та послуг, вироблених економікою за певний проміжок часу. Він вміщує всі товари та послуги, включаючи і ті, що використовуються для виробництва інших товарів і послуг, тобто проміжне споживання.
Обсяг валового випуску, досягнутий в умовах певної зайнятості, називають потенційним або рівнем природного випуску.
Структура валового випуску за секторами економіки
Валовий випуск нефінансового сектору включає:
o реалізовані товари та послуги;
o вироблену продукцію на підприємствах всього сектору та використану ними для основного і допоміжного виробництва;
o продукцію власного виробництва, що надійшла в індивідуальне чи колективне споживання працівниками певного сектору та членами їх сімей;
o продукцію, обмінену за бартерними умовами;
o вартісну оцінку змін у запасах товарів, вироблених цим сектором.
Валовий випуск сектору фінансових корпорацій включає:
o вартість наданих фінансових послуг (комісійні, касове обслуговування, інкасацій ні витрати тощо);
o різницю між одержаними та сплаченими процентами щодо позик і депозитів кредитних установ;
o різницю між страховими платежами та страховим відшкодування, включаючи відрахування у резерви страхування життя страховими компаніями.
Валовий випуск сектору загальнодержавного управління включає:
o продукцію, переважно неринкового характеру, призначену для індивідуального та сумісного споживання домогосподарствами та суспільством у цілому;
o ринкову продукцію державних підприємств у сфері послуг та сфері виробництва товарів.
Валовий випуск сектору домогосподарств включає:
o продукцію домогосподарств, вироблену для продажу;
o продукцію домогосподарств, вироблену для власного споживання;
o умовно обчислені доходи населення від проживання у власних будинках;
o послуги, надані домогосподарствам найманою прислугою.
Валовий випуск сектору некомерційних організацій, що обслуговують домогосподарства, включає:
o послуги соціально-культурних підприємств і організацій;
o послуги житлових підприємств, які надають своїм працівникам за пільговими цінами;
o послуги та товари, призначені для продажу за ринковими цінами.
Недоліком вказаного показника є те, що вміщуючи в собі проміжне споживання, він створює річний обсяг виробництва в бік його зростання на величину повторного рахунка (проміжного споживання). Якщо від валового випуску відняти проміжне споживання, отримаємо валову додану вартість. Показниками, що усувають недолік показника "валовий випуск", є також валовий внутрішній (ВВП) та валовий національний продукт (ВНП). Ці два показники близькі за змістом і кількісним визначенням. Вони відрізняються тим, що ВНП - показник річного обсягу національної економіки, а ВВП - внутрішньої. Іншими словами, ВНП - вартість усіх кінцевих товарів і послуг, вироблених національними факторами виробництва як у межах своєї країни, так і за її межами за певний проміжок часу (як правило за рік). ВВП - вартість кінцевих товарів та послуг, вироблених в межах національної території певної країни за певний період (за рік) як національними, так і іноземними ресурсами (резидентами та нерезидентами). Якщо від ВВП відняти суми доданих вартостей, створених на території певної країни іноземними факторами виробництва, і додати суму доданих вартостей, створених національними ресурсами за кордоном, то отримаємо ВНП. СНР-93 дає змогу використовувати обидва показники (ВВП і ВНП), але перевагу віддає показнику внутрішнього валового продукту (ВВП).
Використовують три способи визначення величини ВВП (ВНП).
1. Виробничий метод визначає ВВП як суму доданих вартостей. Оскільки участь у створенні ВВП бере сектор державного управління, то ВВП дорівнює сумі валових доданих вартостей (ВДВ) плюс чисті податки (Тч). Чисті податки визначають як різницю між податками і субсидіями на продукт та імпорт.
2. Розподільчий метод обчислення ВВП виходить із того, що величина ВВП визначається як сума первинних доходів макроекономічних суб'єктів.
Первинні доходи секторів фінансових та не фінансових корпорацій включають прибуток та прирівнені до нього доходи. Первинні доходи сектору домогосподарюючих суб'єктів набувають форм:
o заробітної плати;
o прибутку і прирівнених до нього доходів від підсобного особистого господарства.
Первинні доходи сектору загальнодержавного управління набувають форм:
o чистого податку на виробництво та імпорт;
o прибутку та прирівняних до нього доходів від власне державних та корпоративних з участю держави підприємств.
Первинний дохід некомерційних організацій, що обслуговують сектор домогосподарюючих суб'єктів, виражається у формі валового прибутку. У спрощеному вигляді за розподільчим методом формула, за допомогою якої обчислюють ВВП, має вигляд:
ВВП = W + P + iч + R + Tнч + A,
де W - заробітна плата; iч - чистий процент;
P - прибуток підприємств і корпорацій; R - рента;
Tнч - непрямий чистий податок на бізнес; A - амортизація основного капіталу.
3. Метод визначення ВВП за потоком витрат (метод кінцевого використання) ґрунтується на передумові, що вартість виробленого суспільного продукту дорівнює вартості реалізованого продукту. І те, що для одних економічних суб'єктів є витратою, для інших - доходом. Наприклад, для фінансового сектору як кредитора позичковий процент - дохід, а для позичальника - витрата. Для підприємницького сектору заробітна плата - витрата, а для домогосподарств - форма доходу і т. ін. СНР-93виходить із того, що весь кінцевий річний продукт купується домогосподарствами, підприємницьким сектором, державою та закордонними споживачами. Тому
ВВП = C + Iв + G + NE,
де C - споживчі витрати домогосподарств;
Iв - валові приватні інвестиційні витрати;
G - витрати держави у формі закупівель продуктів і послуг;
NE - чисті витрати закордону (чистий

 
 

Цікаве

Загрузка...