WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Впровадження та розвиток системи національних рахунків в Україні - Курсова робота

Впровадження та розвиток системи національних рахунків в Україні - Курсова робота

продукту.
Системою національних рахунків запозичені в БНГ:
o таблиці БНГ, в яких відображено міжгалузеві зв'язки економіки;
o класифікація кінцевого споживання на колективне та індивідуальне;
o концепція загального споживання тощо.
Ці дві системи статистичного відображення макроекономічних показників спочатку розвивались відносно відособлено. І тільки в другій половині ХХ ст. принципи складання БНГ та їх показники починають безпосередньо координуватись з СНР.
Виділяють два етапи розвитку СНР. Перший етап (до Другої світової війни) характеризується посиленням зацікавленості державних органів управління статистикою національногодоходу у зв'язку щодо боротьби з невикористанням виробничих потужностей, безробіттям, інфляцією.
Другий етап розпочався після Другої світової війни. В цей період перед урядами країн постали нові завдання - відбудова зруйнованої війною економіки, налагодження мирних зовнішньоекономічних зв'язків і т. ін.
Макроекономічні показники умовно поділяють на три групи: потокові, запасів та економічної кон'юнктури.
Із нових макроекономічних показників цікавими для розгляду є індекс людського розвитку (ІЛР), індекс економічної свободи (ІЕС) та рівень глобалізації (РГ).
Список використаної літератури
1. www.bank.gov.ua/Macro/index.htm
2. www.icps.kiev.ua/qp.htm
3. www.referatov.net
4. Артемова Л., Назарова А. Аналіз учета капитала в системе национальных счетов // Экономист. - 1999. - № 2. - с. 82-94.
5. Базидевич В.Д. Макроекономіка: Навч. посіб.- К.: КДТЕУ, 1995. - Розд.1.
6. Базидевич В.Д., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Навч. посіб.- К.: Атака, 2002. - С. 25-38.
7. Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О. Макроекономіка: Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. - К.: Знання, 2004. - Р.3
8. Василик О., Буковинський С., Павлюк К. "Фінансова стабілізація: суть, заходи проблеми". - "Фінанси України", 1996, №3 ст.25
9. Головко В.А. Система національних рахунків України: сучасний стан та напрямки удосконалення // Статистика України. Щорічний науково-інформаційний журнал. - 2001. - № 1 (12). - С. 4-10.
10. Европейская система интегрированных экономических счетов: Пер. с англ. - М.: Экономика, 1992.
11. Економічна теорія: Макро- та мікроекономіка. Навчальний посібник. /За ред. З.Ватаманюка, С.Панчишина.- Львів: Інтереко, 1998.
12. Економічна теорія: У 2-х кн. Кн.1. Макроекономіка: Навч. посібник / За ред. З.Ватаманюка та С.Панчишина.- К.: Заповіт, 1997.- 408 с.
13. Кемпбелл Р. Макконнелл, Стенлі Л. Брю "Макроекономіка". - Львів, "Просвіта", 1997, ч.1 ст.151-181
14. М. Меламед "Методи та проблеми очислення ВВП за категоріями доходу". - "Економіка Україна", 1997, №3 ст.33-47
15. Майкл Бурда "Макроекономіка: Європейський контекст". - Львів, "Просвіта",1997, ст.33-46
16. Моторин Р.М. Міжнародна статистика. - К.: Вища шк.., 1993. - С. 126-132.
17. Моторин Р.М., Моторина Т.М. Система національних рахунків: Навч. посіб. - К.: КНЕУ, 2001.
18. Новиков М.М. Введение в систему национальных счетов: Учеб. Пособие. - Мн.: Высш. Шк.; 1995.
19. Панасюк Б., Литвинов В. "Національний продукт: теоретичні основи обчислення". - "Економіка України", 1992, №8
20. Перехідна економіка: Підручник / В.М.Геєць, Є.Г. Панченко, Е.М. Ліанова та ін.; За ред. В.М. Гейця. - К.: Вища шк., 2003. - Р. 19.
21. Рябушкин Б.Т., Хоменко Т.А. Система национальных счетов. - М.: Финансы и статистика, 1993.
22. С.Будаговська, О.Кілієвич, І.Луніна та ін. Мікроекономіка і макро-економіка: Підручник / За ред. С. Будаговської. - 3-є вид. - К.: Основи, 2003. - 517 с.
23. Система национальных счетов - інструмент макроэкономического анализа: Учеб. пособие / Ю.Н. Иванов, Л.А. Карасева, С.Е. Казаринова и др.; Под ред. Ю.Н. Иванова. - М.: "Финстатинформ", 1996. - 285с.
24. Система национальных счетов1993. - Брюссель / Люксембург; Вашингтон; Нью-Йорк; Париж: Евростат, МВФ, ООН, Всемирный банк, 1998.
Додатки
Таблиця 1. Класифікація видів економічної діяльності в СНР-93 [6]
№ з/п Види економічної діяльності
1 Виробництво товарів для власного споживання, продажу та нагромадження
2 Виробництво не фінансових послуг для реалізації
3 Діяльність фінансових установ (банків, страхових компаній і т. ін.)
4 Діяльність органів державного управління, що надають неринкові послуги (суспільні блага) для сумісного користування та окремим домогосподарствам або їх групам для індивідуального користування
5 Діяльність некомерційних організацій, що обслуговують домогосподарства (партійні, профспілкові та громадські організації)
6 Діяльність домашньої найманої прислуги (наймані няні, кухарі, прачки, садівники, прибиральниці, шофери й т. ін.)
7 Житлові послуги, що надаються домовласниками будинків і квартир для власного споживання
Таблиця 2. Форми первинних доходів та суб'єкти, що їх отримують [12]
№ з/п Отримувачі первинних доходів Форми доходів
1 Підприємства і корпорації Прибуток
2 Власники землі і капіталу Орендна плата, рента, процент
3 Наймані працівники домогоспо-дарств Заробітна плата
4 Органи державного управління Податки на виробництво та ім-порт
Таблиця 5. Характеристика рахунка "Операцій з капіталом" [6]
Рахунок "Операції з капіталом"
Використання Ресурси
1. валове нагромадження основного капіталу.
2. приріст матеріальних оборотних засобів.
3. чисте придбання цінностей.
4. купівля землі та інших невиробничих активів.
5. чисте кредитування (+), чисте запозичення (-) 1. валове національне нагромадження.
2. капітальні трансферти, отримані від інших секторів та іншого світу.
3. капітальні трансферти, передані іншим секторам та іншому світові
Таблиця 3. Порівняльна характеристика СНР і БНГ [9]
Основні характеристики систем національного рахівництва
БНГ СНР
1. Об'єкти дослідження (опису)
Централізована панова економіка Ринкова економіка
2. Методологічні засади побудови
- марксистська концепція звуженого трактування суспільного виробництва, згідно з якою у створенні сукупного суспільного продукту (ССП) та національного доходу бере участь тільки матеріальне виробництво;
- первинними доходами, за марксистською концепцією, є доходи працівників сфери матеріального виробництва. Доходи працівників сфери послуг та доходи держави у вигляді податків - це вторинні доходи, отримані внаслідок перерозподілу;
- результатом виробничої діяльності є не тільки кінцевий продукт, а і проміжне споживання сфери матеріального виробництва; - концепція розширеного трактування суспільного виробництва, згідно з якою у виробництві суспільного річного продукту та національного доходу (ВВП та НД) беруть участь як галузі, що створюють матеріальний продукт, так і ті, що виробляють послуги;
- первинні доходи трактуються значно

 
 

Цікаве

Загрузка...