WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Основні форми бухгалтерської звітності - Контрольна робота

Основні форми бухгалтерської звітності - Контрольна робота

умовах розвитку великих капіталістичних монополій вимоги до обліку набагато виросли. На зміну книжковим формам прийшли карткові і копіювальні, в яких почали широко використовувати карткові і вільні листки. Це забезпечило можливість групування регістрів і копіювання, усунуло необхідність багаторазового переписування облікових даних, сприяло полегшенню праці облікових працівників і створило умови для використання в обліку машинної техніки.
Отже, удосконалення форм бухгалтерського обліку йшло шляхом розчленування спершу хронологічного, а потім системного запису, відокремлення синтетичного обліку від аналітичного, переходом від щоденних записів синтетичного обліку до щомісячного, використання в нових формах обліку всіх позитивних моментів старих форм.
Однією з перших форм обліку, створених після революції в СРСР, була картково-ордерна форма (1925-1927 рр.). Основним регістром були картки-ордери (або картки-рахунки), які виписувались на кожну господарську операцію з копіюванням у трьох примірниках.
Перший примірник ордера підшивався в регістратор хронологічного обліку, другий і третій примірники розкладались відповідно в картотеки аналітичного обліку рахунків, що дебетуються і кредитуються. Записи в Головну книгу робилися на підставі зведеного журналу.
Проте ця форма не знайшла широкого застосування у зв'язку з її громіздкістю, трудомісткістю і недостатнім унаочненням. Це примусило шукати нові шляхи раціоналізації обліку. а основі картково-ордерної форми була створена картково-копіювальна форма обліку, яка вперше була застосована в торгівельних підприємствах (1927 р.). Суть її полягала в одноразовому регістрі синтетичного обліку і в систематичному регістрі синтетичного обліку. Записи робились безпосередньо з документів, без складання ордерів. Цим досягався точніший збіг облікових даних з документами. Шифри кореспондуючих рахунків ставилися у відтиску спеціального штампу на документах. Головна книга була замінена щоденною контрольною відомістю, яка забезпечувала групування записів в середині кожного рахунку за кореспондуючими з ним рахунками. По закінченню кожного дня записи в Контрольній відомості звірялися з записами в журналах, що зменшувало час на відшукання помилок, прискорювало складання звітності. Для перевірки синтетичного й аналітичного обліку складалися групувальні листки, в яких групувалися обороти з однаковою кореспонденцією рахунків.
На зміну картково-копіювальній прийшла комбінована форма обліку - контрольно-шахова, в якій поєднувались елементи карткових і книжних форм обліку. В 30-ті роки вона вважалась найраціональнішою.
Форми бухгалтерського обліку.
Форми бухгалтерського обліку постійно удосконалювались. Це зумовлено загальним розвитком господарства, ускладненням економічних відносин, зростанням обсягу інформації, що підлягає обліку, удосконаленням практики самого обліку, а також впровадженням високопродуктивної обчислювальної техніки для механізації і автоматизації обчислювальних робіт. Прогресивною вважається така форма обліку, яка на основі впровадження обчислювальної техніки забезпечує своєчасне одержання якісної інформації, необхідної для управління, а також систем звітності - при мінімальних затратах праці і засобів на ведення обліку.
Основними відмітними ознаками, що визначають особливості окремих форм бухгалтерського обліку, є:
зовнішній вигляд;
будова облікових регістрів;
взаємозв'язок регістрів синтетичного й аналітичного обліку;
послідовність і техніка облікової реєстрації.
Сучасними формами бухгалтерського обліку, що застосовуються на підприємствах і в організаціях України, є:
ў меморіально-ордерна (контрольно-шахова) форма обліку;
ў Журнал-головна форма обліку;
ў журнально-ордерна форма обліку;
ў автоматизована (комп'ютерна) форма обліку;
ў спрощена форма обліку.
Меморіально-ордерна (контрольно-шахова) форма бухгалтерського обліку.
Матеріально-ордерна форма бухгалтерського обліку характеризується застосуванням книг для ведення синтетичного обліку і карток - для аналітичного. Порядок облікової реєстрації при даній формі реєстрації такий. На підставі оформлених і перевірених документів (первинних або згрупованих) складають меморіальні ордери. В них роблять посилання на документ, що служить підставою для записів (або коротко викладають зміст запису), його номер і дата складання, вказуються кореспондуючі рахунки по даній операції і суми. Це допомагає упорядкуванню облікових записів. Меморіальний ордер має таку форму:
Меморіальний ордер
за ____________200_ р.
Підстава (посилання на документ
або зміст запису)
На дебет
рахунка
На кредит
рахунка
Сума,
грн.
Платіжна відомість №12
на виплату заробітної плати
661
30
82000
Бухгалтер _____________________
________________ 200_ р.
(підпис) (дата)
Меморіальні ордери складаються на окремих бланках або на самому документі, якщо на ньому відтворена (друкарським або іншим способом) форма ордеру. Меморіальні ордери реєструються у хронологічному регістрі синтетичного обліку - Реєстраційному журналі. Нумерацію меморіальних ордерів щомісяця починають з першого номера.
Реєстраційний журнал призначений для забезпечення збереження меморіальних ордерів, а також для наступної перевірки повноти і правильності записів господарських операцій в системі рахунків. Цю перевірку здійснюють шляхом звірки місячних підсумків реєстраційного журналу з підсумками оборотів по дебету і кредиту синтетичних рахунків в оборотній відомості.
Після реєстрації дані меморіальних ордерів записуються у Головну книгу, яка є системним регістром синтетичного обліку. Рахунки у Головній книзі будують за шаховим принципом у вигляді двосторонніх багатогранних таблиць, окремі графи яких призначені для запису операцій у розрізі кореспондуючих рахунків. Така будова Головної книги полегшує контроль кореспондуючих рахунків, дає змогу аналізувати обороти за даними рахунків синтетичного обліку. Тому Головну книгу часто називають контрольною відомістю, а саму форму бухгалтерського обліку - контрольно-шаховою.
Форма бухгалтерського обліку
Журнал-головна.
Журнал-головна форма бухгалтерського обліку є спрощеним варіантоммеморіально-ордерної форми і застосовується на невеликих за обсягом діяльності підприємствах і в організаціях, план рахунків яких передбачає незначну кількість рахунків синтетичного обліку (малі підприємства, бюджетні установи та ін.).
Свою назву ця форма одержала від основного її регістру синтетичного обліку - книги Журнал-головна.
Особливість форми бухгалтерського обліку Журнал-головна є суміщення хронологічного і синтетичного обліку по синтетичних рахунках в одному комбінованому обліковому регістрі - книзі Журнал-головна, яка поєднує у собі реєстраційний журнал і головну книгу. У лівій частині книги (перші чотири графи) ведуть хронологічну реєстрацію здійснених господарських операцій, оформлених відповідними документами. В них записують дату, номер, зміст операції, суму. Ця частина книги замінює реєстраційний журнал. Права частина книги поділена на кілька граф і призначена для систематизації зареєстрованих господарських операцій по дебету і кредиту відповідних синтетичних рахунків. Ця частина книги замінює головну книгу.
Кожну господарську операцію (або кілька однорідних згрупованих операцій) на підставі виправданих документів або меморіальних ордерів записують у книгу Журнал-головна, при чому суму записують в одному рядку тричі: у графі оборотів, на дебет одного рахунка і кредит іншого. Якщо запис складний, то суму дебетового або кредитового обороту записують на кількох рахунках, але загальна сума дебетових

 
 

Цікаве

Загрузка...