WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Основні форми бухгалтерської звітності - Контрольна робота

Основні форми бухгалтерської звітності - Контрольна робота


Контрольна робота
з дисципліни
"Бухгалтерський облік підприємства"
на тему:
"Основні форми бухгалтерської звітності"
Становлення ринкової економіки в Україні, поява нових господарських структур різних форм власності, розвиток міжнародних економічних зв'язків зумовлюють необхідність удосконалення обліку і контролю як складових частин економічної інформації, необхідної для управління на всіх рівнях.
Управління будь-яким підприємством вимагає систематичної інформації про здійснювані господарські процеси, їх характер і обсяг, про наявність матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, їх використання, про фінансові результати діяльності. Основними джерелами такої інформації є дані поточного бухгалтерського обліку, які систематизуються у звітність. Така звітність має велике значення, оскільки використовується не тільки для економічного аналізу діяльності окремого підприємства з метою одержання інформації, а й для узагальнення результатів в масштабі галузей і народного господарства в цілому.
Розвиток господарських зв'язків в умовах ринку значно розширює кількість користувачів обліковою і звітною інформацією. Ними є не тільки працівники управління, безпосередньо пов'язані з підприємством, а й зовнішні користувачі інформацією, які мають прямий фінансовий інтерес:
банки - при вирішенні питання про надання кредитів;
постачальники - при укладанні договорів на поставку товарно-матеріальних цінностей;
інвестори, засновники, акціонери, яких цікавить рентабельність вкладеного капіталу і можливість одержання доходів (дивідендів).
Значний інтерес облікова інформація має також для працівників податкових і фінансових служб, органів державної статистики й управління. При цьому критерієм наукового рівня обліку є його дієвість, тобто здатність своєчасно надавати вичерпну інформацію, необхідну для управління, контролю й аналізу.
За своїм змістом бухгалтерський облік тісно пов'язаний з планування, економічним аналізом, аудитом, ревізією, правом. Так, за даними бухгалтерського обліку здійснюється контроль за виконанням планових завдань за звітний період і забезпечується інформація для планування і прогнозування розвитку господарства. Економічний аналіз ґрунтується на показниках плану і бухгалтерського обліку, вивчає причини відхилення від плану, виявляє резерви підвищення ефективності господарської діяльності. Відображаючи господарські процеси, бухгалтерський облік контролює дотримання законодавчих актів, юридичних норм, що регулюють господарські взаємовідносини. Для контролю за розвитком економіки країни показники обліку широко використовуються для статистичних узагальнень.
Види господарського обліку. Бухгалтерський облік.
Для відображення різнобічної діяльності підприємств і організацій з метою одержання інформації, необхідної для управління і контролю, використовують три види господарського обліку:
" оперативний;
" бухгалтерський;
" статистичний.
Кожен з них має своє завдання, об'єкти обліку, способи одержання та опрацювання інформації і виконує свою роль у здійсненні функцій, покладених на господарський облік у суспільстві.
Оперативний (оперативно-технічний) облік використовується для спостереження і контролю за окремими операціями і процесами на найважливіших ділянках господарської діяльності з метою керівництва ними в міру їх здійснення.
Бухгалтерський облік є системою безперервного, суцільного, документального, обґрунтованого і взаємопов'язаного відображення господарських засобів, їхніх джерел, господарських процесів і результатів діяльності в грошовому вираженні для забезпечення інформації, необхідної для управління і контролю.
Статистичний облік вивчає і контролює масові суспільно-економічні та окремі типові явища і процеси.
Усі три види обліку - оперативний, бухгалтерський і статистичний - тісно взаємопов'язані, доповнюють один одного і утворюють єдину систему народногосподарського обліку. Їхній взаємозв'язок забезпечується також державним регулюванням питань обліку та звітності в Україні. Таке регулювання здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує План рахунків бухгалтерського обліку, національні Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання звітності. Державне керівництво обліком забезпечує єдність документації, форм обліку і звітності; єдину методику визначення облікових показників і оцінки господарських засобів, що забезпечує достовірність і повноту облікової інформації, одержаної за допомогою окремих видів обліку.
Історія появи різних форм бухгалтерського обліку.
Однією з важливих передумов раціональної організації обліку є застосування найбільш ефективної форми бухгалтерського обліку, його оснащеності.
Під формою бухгалтерського обліку розуміють певну систему взаємопов'язаних між собою облікових регістрів встановленої форми і змісту, що зумовлюють послідовність і способи облікових записів.
За час існування бухгалтерського обліку застосовувалися різні його форми. На самому ранньому ступені розвитку облік вівся самими власником господарства для організації спостереження і контролю за збереженням його майна і розміром одержуваного доходу. Відомо, що самою ранньою була стара італійська форма, описана італійським вченим-математиком Лукою Пачолі в його роботі "Трактат про рахунки і записи", виданий в 1494 р. у Венеції. В ній він писав, що для зручності і легкості потрібні три книги: Меморіал (Пам'ятна книга), Журнал і Головна книга. Операції описувались із слів власника або з його Пам'ятної книги (вона замінювала собою документи) в хронологічний регістр-Журнал (де зазначалися кореспондуючі рахунки), а потім в систематичний регістр - Головну книгу. Рахунки в Головній книзі велися як індивідуальні, їх відкривали на кожний об'єкт обліку (наприклад, рахунок Коштів, рахунок Зерна, рахунок купця Мозиря тощо). За даними Головної книги складався баланс.
Таким чином наприкінці ХІV ст. вперше була описана книжкова форма обліку. Вона задовольняла потреби купців і дрібних ремісників. Проте із зростанням обсягу діяльності, збільшенням кількості господарських операцій виникла потреба в узагальнених (синтетичних) показниках. Тоді Головна книга перетворилась в регістр синтетичного обліку, паралельно якому став вестися аналітичний облік в окремих допоміжних книгах. Так наприкінці ХІV ст. з'явилась нова італійська форма бухгалтерського обліку.
У другій половині ХVІІІ ст. стали застосовувати меморіально-касову або німецьку форму обліку, при якій суворо розмежовувались касові й некасові операції. Для цього Журнал було поділено на кілька хронологічних регістрів - Касовий журнал, Меморіал тощо. Ця форма з середини ХІХ ст. застосовувалась і в Росії.
Розвиток виробництва, торгового капіталу, банківських операцій потребував подальшого розподілу праці облікових працівників. Для цього була розроблена багатожурнальна або французька форма бухгалтерськогообліку, при якій хронологічні записи здійснювались в декількох журналах (касовому журналі, журналах обліку товарів, продажу, купівлі тощо). Від щоденних записів у Головну книгу перейшли до записів у неї місячними підсумками, для підготовки яких було введено зведений журнал (що складався шляхом вибірок зі щоденних журналів). Поступово для обґрунтування записів в регістри почали використовувати документи.
Наприкінці ХІХ ст. велике поширення набула одножурнальна або американська форма обліку, при якій в одній книзі (комбінованому регістрі) поєднувались хронологічний (Журнал) і систематичний (Головна книга) записи. Ця форма відповідала вимогам невеликих капіталістичних підприємств. Проте на початку ХХ ст. в

 
 

Цікаве

Загрузка...