WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аудиторський ризик - Реферат

Аудиторський ризик - Реферат


РЕФЕРАТ
з дисципліни "Аудит"
на тему: "Аудиторський ризик"
План
1. Поняття ризику.
2. Поняття аудиторського ризику:
2.1. Властивий ризик.
2.2. Ризик, пов'язаний з невідповідністю функціонування внутрішнього контролю.
2.3. Ризик невиявлення помилок та перекручень.
Ризик виникає лише тоді, коли має місце невизначеність, відсутність вичерпної інформації щодо умов прийняття рішень. Якщо все відомо - ризик відсутній. Тільки за умов багатоваріантності майбутнього, наявності елементів непередбаченості можна говорити про наявність ризику.
Під невизначеністю, як правило, розуміють наявність неповної інформації про умови прийняття рішень, а не її відсутність взагалі. Невизначеність - досить широке поняття, яке відображає об'єктивну неможливість отримання абсолютного знання про внутрішні і зовнішні умови функціонування соціально-економічних систем, неоднозначність їх параметрів. Невизначеність характеризується множиною значень параметрів, таких як множина станів, випадків, альтернатив, елементарних подій, елементарних випадків, зона невизначеності.
Чинники невизначеності різноманітні:
випадковий характер науково-технічного прогресу;
випадкові помилки при прогнозуванні;
динамічні зміни внутрішніх і зовнішніх умов розвитку економіки;
ймовірний характер важливих економічних параметрів (врожайність сільськогосподарських культур, запаси корисних копалин);
розвиток та розширення творчої активності працездатного населення;
Сучасні економісти стверджують про наявність ризику як певної ознаки зрілості економіки, її розвиненості. Ризик може існувати лише за умови можливості активного керування, управління, прийняття рішень. Ризик відсутній також у разі, коли немає зацікавленості у результатах прийняття рішень.
Ризик виникає лише тоді, коли приймаються рішення в умовах невизначеності, а особа, яка приймає рішення, зацікавлена в результатах прийнятого рішення.
Об'єктом ризику називають керовану систему, стосовно якої приймаються рішення, ефективність і функціонування якої заздалегідь точно невідомі.
Під суб'єктом ризику розуміють особу (індивід чи колектив), яка зацікавлена в результатах керування об'єктом ризику і має компетенцію приймати рішення щодо об'єкта ризику.
Проведення аудиту завжди супроводжується певним ризиком. Немає практичного способу звести аудиторський ризик до нуля. Аудитор завжди намагається, щоб ризик неправильної думки був незначним. Тому він повинен спланувати аудит так, щоб ризик неправильного вирішення був достатньо малим. Для цього аудиторові необхідно досягти такої обізнаності про системи обліку і внутрішнього контролю, яка дала б йому змогу правильно спланувати аудит і розробити ефективний підхід до його проведення. Крім того, аудиторові слід використовувати професійні знання для оцінювання ризику аудиту і підготовки аудиторських процедур, необхідних для зменшення ризику до сприятливого рівня.
У фінансовому словнику подано таке визначення ризику: "Економічний ризик - ймовірність того чи іншого результату (отримання прибутку чи зазнавання втрат) від реалізації певного господарського проекту чи здійснення певної дії. Кількісна величина ризику може виражатися в абсолютних та відносних показниках. В абсолютному вираженні ризик являє собою величину можливих втрат від здійснення певної операції. Відносний показник ризику обчислюють шляхом віднесення абсолютної величини ризику до якогось певного показника, що характеризує господарську діяльність".
Аудиторський ризик являє собою ризик того, що аудитор може позитивно оцінити баланс та інші форми фінансової звітності тоді, коли вони приховують у собі істотно непевну інформацію, яка не відповідає реальності.
Ризик в аудиті можна охарактеризувати як імовірність того, що аудитор зробить помилку. Оскільки основна мета аудиту полягає в підтвердженні чи непідтвердженні фінансової звітності клієнта, основні помилки аудитора можна умовно поділити таким чином:
1. підтвердження достовірності звітності, в якій насправді містяться суттєві викривлення;
2. визнання недостовірною звітності, в якій насправді суттєвих викривлень немає.
Аудиторський ризик - це небезпека того, що аудитор зробить неправильний висновок щодо фінансової звітності після виконання ним аудиторських процедур, тобто за неправильно складеною фінансовою звітністю буде представлений аудиторський висновок без застережень, і навпаки. Аудитор має поставити перед собою завдання, які полягають у визначенні і використанні процедур аудиторської перевірки, які дають змогу звести до мінімуму ризик аудиторської перевірки.
Аудиторський ризик складається з трьох компонентів:
1. властивий ризик;
2. ризик, пов'язаний з невідповідністю функціонування внутрішнього контролю;
3. ризик невиявлення помилок та перекручень.
З математичної точки зору аудиторський ризик дорівнює добутку трьох вищезгаданих компонентів. Ризик, який існує при проведенні аудиторської перевірки, поділяється на два види:
1. фінансові документи містять викривлення;
2. що аудитор не зможе їх виявити.
Перший вид ризику не підлягає контролю з боку аудитора. Він лише оцінює його, але не може змінити. Другий вид ризику, який називається ризиком невиявлення викривлень, може контролюватись аудитором шляхом вибору і проведення відповідних перевірок, спрямованих на одержання конкретних висновків щодо фінансової звітності. Оцінка аудитором ризику викривлень у фінансових документах визначає рівень прийнятності ризику невиявлення таких викривлень.
Під властивим ризиком розуміють ймовірність, що суб'єктивно визначається аудитором, суттєвих викривлень за певним бухгалтерським рахунком, статтею балансу, певною категорією господарських операцій, звітністю економічного суб'єкта у цілому до того, як такі викривлення будуть виявлені засобами системи внутрішнього контролю чи за умови допущення відсутності таких засобів. Існування внутрішнього ризику зумовлюється характеристиками підприємства-клієнта і умовами навколишнього середовища його діяльності. Дослідження середовища включають в себе вивчення процесів у сферах економіки, політики, екології, технології, а також соціальних процесів з тим, щоб визначити умови і тенденції, в яких знаходиться галузь підприємства-клієнта.
Величина внутрішнього ризику коливається залежно від галузі, до якої

 
 

Цікаве

Загрузка...