WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Удосконалення обліку та аналізу оборотних активів на основі ПЕОМ за програмою “Акцент” (ЗАТ «Буковинка») - Дипломна робота

Удосконалення обліку та аналізу оборотних активів на основі ПЕОМ за програмою “Акцент” (ЗАТ «Буковинка») - Дипломна робота

щорічних відрахувань від чистого прибутку у розмірі 5%. Резервний фонд призначений на списання безнадійних боргів, збитків, зниження вартості цінних паперів, сплату процентів для забезпечення майбутніх платежів, виплат дивідендів у випадку, якщо поточного прибутку не вистачає. Товариство може використати кошти резервного ( страхового) фонду на додаткові затрати по розробці і впровадженню нових перспективних програм на поновлення власних оборотних засобів, на покриття витрат від переоцінки продукції, позапланові витрати. Кошти фонду зараховують на спеціальні рахунки банку.
Товариство здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, веде статистичну звітність. Форми та порядок подачі звітності визначаються нормативними документами державних органів.
Списання з балансу Товариства безнадійну заборгованість та стягнення нестач та збитків матеріальних цінностей, морально - застарілого зношеного та непридатного для подальшого використання обладнання, а також витрат по нездійсненим капітальних роботах проведених з дозволу правління Товариства.
Відповідальність за стан обліку, своєчасне представлення бухгалтерської та іншої звітності покладається на головного бухгалтера, компетенція якого визначена діючим Законодавством України.
Операційний рік встановлюється з1.01. до 31.12. включно.
Товариство самостійно здійснює зовнішньо - економічну діяльність у відповідності до Закону "Про зовнішньо - економічну діяльність ", та інших законодавчих актів України.
Товариство зазначає форму розрахунків по зовнішньо - економічних операціях, які не протирічить Законам України і відповідають міжнародним правилам.
Припинення діяльності Товариства здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) , або ліквідації.
Реорганізація Товариства відбувається за рішенням загальних зборів акціонерів.
2.2. ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА
Формування ринкової економіки, наявність різних форм власності, розширення міжнародних економічних зв'язків українських підприємців основою для впровадження в організацію бухгалтерського обліку облікової політики, яку підприємство визначає самостійно.
Облікова політика - це сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності, тобто це вибір самим підприємством певних і конкретних методик, форми і техніки ведення бухгалтерського обліку, виходячи з діючих нормативних актів і особливостей діяльності підприємства.
Існування різних видів обліку покликано максимально задовольнити інтереси різних груп користувачів облікової інформації, що, в свою чергу, визначає особливості облікової політики (див рис. ). Крім того, суттєвим фактором визнаються не тільки інтереси користувачів звітності, але й тих, хто її складав.
Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку на підприємствах та забезпечення фіксування фактів здійснення усіх Господарських операцій в первинних документах, регістрах і звітності протягом встановленого терміну несе власник або уповноважений ним орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством. Дотримання законодавства при виконанні господарських операцій несуть їх власники.
Рис. . Економічні інтереси користувачів інформації та облікова політика
Формування облікової політики підприємства здійснюється головним бухгалтером і затверджується наказом або розпорядженням керівника.
Облікова політика, як складова частина фінансової звітності повинна розроблятися кожним підприємством, що зареєстроване у встановленому законодавством порядку. Основна мета облікової політики - забезпечити одержання достовірної інформації про майновий і фінансовий стан підприємства, результати його діяльності, необхідні для всіх користувачів фінансової звітності з метою прийняття відповідних рішень.
Підприємство самостійно визначає свою облікову політику і вибирає форму ведення бухгалтерського обліку з дотриманням принципів, встановлених законодавством.
Ступінь свободи підприємства у формуванні облікової політики обмежений державною регламентацією бухгалтерського обліку, яка надана переліком методик і облікових процедур, серед яких однак припустимі альтернативні варіанти. Вона визначається можливістю вибору конкретних способів оцінки, калькуляції, переліку бухгалтерських рахунків тощо. Отже, облікова політика підприємства - це не просто сукупність способів ведення обліку, обраних відповідно до умов господарювання, але й вибір методики обліку, яка надає можливість використовувати різні варіанти відображення фактів господарського життя в обліку (залежно від поставлених цілей). Іншими словами, облікову політику в широкому розумінні можна визначити як управління обліком, а у вузькому - як сукупність способів ведення обліку (вибір підприємством конкретних методик ведення обліку).
На вибір облікової політики підприємства впливають наступні фактори (рис. ).
Облікову політику підприємства повинні знати:
керівник підприємства, який несе відповідальність за її формування;
бухгалтер підприємства, за участю якого можна грамотно та всебічно обгрунтувати зміст облікової політики;
аудитор, оскільки облікова політика є одним з об'єктів дослідження, з вивчення яких розпочинається процес аудиторської перевірки;
податковий інспектор, адже від багатьох принципів облікової політики залежить порядок формування того чи іншого об'єкту оподаткування.
При веденні бухгалтерського обліку необхідно забезпечити:
незмінність протягом поточного року прийнятої методології відображення окремих господарських операцій та оцінки майна. Зміна методології обліку на наступний рік повинна передбачатись у примітках до річної фінансової звітності;
повноту відображення в обліку за звітний період (місяць, квартал, рік) всіх господарських операцій, що були проведені за цей час, та результатів інвентаризації майна і зобов'язань;
правильність віднесення доходів та витрат до відповідних звітних періодів, незалежно від часу надходження доходів та оплати витрат, якщо інше не встановлено чинним законодавством;
розмежування в обліку поточних витрат на виробництво та капітальних інвестицій;
тотожність даних аналітичного обліку оборотам та залишкам синтетичного обліку на перше число кожного місяця.
Рис. Фактори, що впливають на вибір облікової політики підприємства.
Облікова політика підприємства висвітлюється в Наказі про облікову політику.
Наказ про облікову політику містить перелік всіх пунктів прийнятої на
звітний рік облікової політики. Бажано за кожним пунктом внаказі наводити його нормативне обгрунтування (зазначати, на підставі якого нормативного документа прийняте те чи інше положення про облікову політику).
У широкому розумінні облікова політика підприємства оформлюється системою внутрішньої документації за різними ділянками облікової роботи, її зміст частково розкривається і в установчих документах підприємства.
Складовою частиною організації обліку на підприємстві є перелік документів, що

 
 

Цікаве

Загрузка...