WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Удосконалення обліку та аналізу оборотних активів на основі ПЕОМ за програмою “Акцент” (ЗАТ «Буковинка») - Дипломна робота

Удосконалення обліку та аналізу оборотних активів на основі ПЕОМ за програмою “Акцент” (ЗАТ «Буковинка») - Дипломна робота

стандартами :
приклади та коментарі.
Практичний посібник.-К.: Лібра, 2001 р.
В книзі наведено конкретні приклади, оцінки, визнання та відображення на рахунках бухгалтерського обліку та розкриття. В роботі використано такий розділ :
"Система фінансового та управлінського обліку оборотних активів"
3. Даниченко А.Е. Самоучитель по бухучету на компъютере :Донецк ООО "Импакт",2001 р. В книзі вкладено основні принципи ведення бухгалтерського і фінансового аналізу на комп'ютері на основі нових національних стандартів в бух. Обл.
В роботі використано такий розділ : "Облік доходів і грошових засобів"
4. Давидов Г.М. Аудит : Навчальний посібник.- 2- ге видання К.: т- во "Знання",2001 р. У навчальному посібнику на основі чинного законодавства України і аудиторської практики висвітлено сутність аудиту, його предмет і метод, планування, етапи і процедури аудиту Використано розділи : "Аудит використання активів і фінансово- господарських операцій", "Аудит касових операцій", "Аудит розрахунків з начальниками, покупцями,та замовниками, дебіторами", "Аудит товарно - матеріальних цін.
5. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу : Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни К.: КНТЕУ, 2000 р. Посібник підготовлено до програми з нормативної дисципліни "Економічний аналіз",висвітлениі методичні читання аналізу.
Використано розділ : "Аналіз оборотних активів", "Аналіз обертання обігових активів".
6. Іващенко В.І. Болюк М.А. Економічний аналіз господарської діяльності К.: Киів 1999 р. В цій книзі викладені суть,види і роль економічного аналізу історія його встановлення і розвиток,прийоми, методи і задачі аналізу господарської діяльності.
Використано розділи : "Методологія економічного аналізу"
"Метод аналізу"
"Способи і прийоми"
"Інформаційна база економічного аналізу"
7. Кулаковська Л.П. Основи аудиту : Навч. Посібник - К.: "Каравелла", Львів : "Новий світ 2000", 2002 р. Це навчальний посібник ,в якому разом з теоретичними матеріалами подаються для самостійного опрацювання типові
вправи
Використано тему : "Особливості проведення аудиту окремих активів і пасивів"
8. Лахніонова Л.А. Фінансовий аналіз суб'єктів господарювання Монографія, - К.: КНБУ,2001 р. В цій книжці досліджується питання фінансового аналізу суб'єктів господарювання до і після введення в дію національних стандартів бухгалтерського обліку детально розглядається інформаційна база аналізу. При роботі використано розділ : "Аналіз управління оборотними активами на підприємстві"
9. Марочкіна А.М. Бухгалтерський облік за Національними Стандартами: Посібник для студентів вищих навчальних закладів.- Харків : Торсінг, 2002 р. У стислій формі висвітлюється питання організації бухгалтерського обліку підприємств, зважаючи на дію норм Національних Стандартів Використовувався П(С)БО 9 "Запаси"
П(С)БО 3 "Звіт про фінансові результати" П(С)БО 4 "Звіт про рух грошових коштів"
10. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия : 4-е изд., перераб. и доп. - Минск : ООО "Новое знание", 2000 р. В книзі описується методика комплексного аналіза важливих показників діяльності підприємство з обліком новітніх досягнень науки, практики і міжнародних стандартів
Використано розділи : "Организация и информационное обеспечение анализа хозяйственной деятельности предприятий".
11. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства. - Львів : ЛБІ НБУ, 2000 Р. Викладається методика аналізу господарсько - фінансової діяльності промислового, зокрема ринку продукції, виробничої програми, використання виробничих ресурсів, затрат на право фінансових результатів та фінансів.
Використано розділи : "Аналіз оборотного капіталу", "Аналіз складу структури та динаміки оборотного капіталу".
12. Шегда А.В. Економіка підприємства : Навч. посіб./А.В. Шегда, Т.М. Литвиненко, М.П. Нахаба та ін.; За ред. А.В. Шегди - К.: Знання - Прес, 2001р. В основу посібника покладено програму навчальної дисципліни, "Економіка підприємства" ,за якою автори працюють ось уже декілька років. Головна увага приділяється висвітленню фундаментальних та прикладних питань управління підприємством у ринкових умовах. Використано розділи : "Оборотні кошти", "Попиття,склад та джерела формування оборотки коштів", "Нормування оборотних коштів".
РОЗДІЛ ІІ.
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАТ "БУКОВИНКА"
2.1. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО - ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.
Дипломна робота написана на матеріалах Акціонерного Товариства закритого типу Виробничо - торгівельної кондитерської фірми "Буковинка", яке створене відповідно до установчого договору засновників Товариства від 18.10.1993р. Що розташоване в місті Чернівці по вулиці Ковальчука, 13.
Товариство створене з метою найбільш ефективного використання свого майна шляхом спільної діяльності по запровадженню нових технологічних форм організації виробництва і оплати праці, залученню іноземних інвестицій для насичення споживчого ринку та задоволення потреб населення, підприємств, організацій у товарах, продукції, роботах та послугах наданих Товариством.
Основними напрямками діяльності Товариства є:
" виробництво та продаж кондитерських виробів, а також незаборонена Законодавством України підприємницька діяльність по наданню послуг населенню, підприємствам, організаціям та забезпеченню (продажу) продукції, товарів для задоволення їх потреб;
" виконання зобов'язань по прямих договорах (контрактах) із споживачами державними, громадськими, спільними, індивідуальними (приватними) підприємствами та організаціями, іноземними партнерами:
" здійснення експортно - імпортних операцій прямих виробничих та науково - технічних зв'язків, участь у прикордонній торгівлі Товариства відповідно із Законодавством України;
" здійснення видавничої та рекламної діяльності включаючи організацію міжнародних ярмарків та виставок;
- здійснення внутрішніх та міжнародних перевезень товару (продукції) автомобільним транспортом в тому числі по країнах СНД та Балтії.
Товариство має самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші розрахунки в банках, фірмову марку і товарний знак, який затверджений у встановленому порядку, печатки та бланки зі своїм найменуванням.
Майно Товариства складається із основних фондів та оборотних коштів, а також з цінностей вартість яких відображається в балансі Товариства.
Майно Товариства складається із :
" статутного фонду;
" фонду розвитку виробництва;
" резервного (страхового) фонду;
" фонду споживання;
" інших фондів;
Статутний фонд Товариства становить 2800000 тис.грн. Статутний фонд розділенийна 280000 простих і іменних акцій вартістю 10 грн.
Форма випуску акцій документарна на всю суму придбаних акцій покупцю видається один сертифікат.
Товариство має право змінювати, збільшувати (зменшувати) розмір свого статутного фонду.
Резервний (страховий) фонд Товариства створюється у розмірі не менше 25% статутного фонду за рахунок

 
 

Цікаве

Загрузка...