WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Удосконалення обліку та аналізу оборотних активів на основі ПЕОМ за програмою “Акцент” (ЗАТ «Буковинка») - Дипломна робота

Удосконалення обліку та аналізу оборотних активів на основі ПЕОМ за програмою “Акцент” (ЗАТ «Буковинка») - Дипломна робота

виготовленої продукцію в розрізі матеріальних витрат. Склад, структура й динаміка на початок та кінець звітного періоду запасів підприємства.
Інша інформація Експертні оцінки Аудиторські висновки правильності визначення та списання простроченої дебіторської заборгованості, фінансового стану підприємства в розрізі ліквідності та платоспроможності.
Дані внутрішньогосподарського управлінського облік Журнали-ордери по рахунках 30,31, 23, 36 тощо, оборотні та шахові відомості для оцінки руху грошових коштів за відповідний період, оцінка матеріальних витрат на виробництво продукції.
Планові джерела Нормативи витрат матеріальних витрат на виробництво продукції для оцінки відхилення фактичних витрат від планових. Нормативи виробничих запасів, що необхідні для безперебійної діяльності підприємства, ступінь правильності їх визначення.
Позаоблікові джерела Рішення арбітражного суду рекламації в розрізі правильності визначення та списання на витрати простроченої дебіторської заборгованості та об'єм рекламації на відвантажену продукцію тощо.
4.2 АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ
Аналізуючи стан активів підприємства, не можна обійти увагою питання ліквідності балансу, яка відображає можливість швидкої мобілізації власних коштів для своєчасної і повної сплати боргів.
Всі кошти за ступенем їх ліквідності слід об'єднати в кілька груп :
1.Швидколіквідні ( грошові кошти в касі та на рахунках у банках, цінні папери підвищеного попиту та векселі надійних підприємств і фінансових установ ).
2.Високої та середньої ліквідності ( дебіторська заборгованість поточного характеру,запаси готовоі продукції на складі й товари покупні ).
3.Малоліквідні ( виробничі запаси ресурсів виробництва, залишки незавершеного виробництва, витрати майбутніх періодів, прострочені суми дебіторської заборгованості ).
4.Неліквідні ( всі основні засоби і довгострокові фінансові вкладення, інші позаоборотні активи ).
З аналізом складу майна за ступенем його ліквідності пов'язані розрахунки коефіцієнтів ліквідності.
1.Коефіцієнт абсолютної або миттєвої ліквідності.
Ка.л. = Грошові кошти і короткочасні вкладення / Короткострокові зобов'язання
Нормативне значення цього коефіцієнта має становити 0.25 - 0.35.
2.Коефіцієнт швидкої ліквідності
К ш.л. = Оборотні кошти - товарно матеріальні запаси / Короткострокові зобов'язання
Нормативне значення коефіцієнта має бути не менше як 1.
3.Коефіцієнт покриття.
К п = Оборотні кошти / Короткострокові зобов'язання
Нормативне значення цього коефіцієнта має становити 2.0 - 2.5.
Аналіз і оцінка оборотних активів підприємства здійснюється за допомогою вертикального і горизонтального аналізу.
При проведенні горизонтального аналізу складають таблицю для вивчення динаміки і структури оборотних активів.
Таблиця______
Динаміка оборотних активів підприємства за складом і структурою "ЗАТ "Буковинка" за 2001 - 2002 роки"
(Тис. грн)
Статті обороту активів
Сума на 2001 р.
Сума на 2002 р.
Відхилення
Абсо-
лютне Віднос-
не
1.Виробничі запаси 7629,2 6355,0 -1274,2 -16,70
2.Незавершене виробництво 192,7 149,3 -43,4 -22,52
3.Готова продукція 871,6 1196,7 371,9 43,49
4.Товари 401,4 118,7 -252,7 -62,95
5.Векселі одержані.Дебіторська заборгованість за товари,роботи, послуги.
76,2
76,2
---
---
6.Чиста реалізаційна вартість. Дебіторська заборгованість за розрахунками.
2609,3
2838,8
229,5
8,79
7.З бюджетом 774,4 126,6 -647,8 -83,65
8.За виданими авансами 76,8 84,5 7,7 10,02
9.Інша поточна Дебіторська заборгованість.Грошові кошти та їх еквіваленти.
1305,7
1252,0
-53,7
-4,11
10.В національній валюті. 221,1 39,2 -181,9 -82,27
11.В іноземній валюті. 72,8 36,4 -36,3 -49,93
12.Інші оборотніактиви. 492,3 315,2 -177,1 -35,97
Всього 14723,4 12618,6 -2104,8 -14,29
Аналізуючи таблицю динаміки і структури оборотних активів за допомогою горизонтального методу ми бачимо, що всього оборотні активи в 2001 році абсолютне відхилення зменшилось на -2104,8 тис. грн, а відносне відхилення склало -14,29 %.За рахунок зменшення виробничих запасів відповідно до років -1274,2 тис. грн. ,або на 16,70 % ; не завершене виробництво зменшилось на -43,4 тис. грн. ,або на -22,52 % ; готова продукція 379,1 тис. грн. ,або на 43,49 % , товари на -252,7 тис. грн. ,або на -62,95 % ; чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості на 229,5 тис.грн. ,або на 8,79 % ; грошові кошти в національній валюті зменшились на 181,9 тис. грн. або на 82,27 % ;відповідно в іноземній валюті на -36,3 тис. грн.або на -49,93 %.Інші оборотні активи на -177,1 тис. грн. або на -35,97 %.
Метод вертикального аналізу оборотних активів.
Таблиця____
Динаміка і структура оборотних активів підприємства ЗАТ "Буковинка" за 01.01.00 р.та за 01.01.01 р.
(Тис. грн.)
Статті оборотних активів Структура за 2001 р. Структура за 2002 р. Відхилення
сума % до підсум-
ку
сума % до підсум-
ку
сума % до підсум-
ку
Запаси :
Виробничі запаси
7629,2
51,8
6355,0
50,4
-1274,2
-1,4
Незавершене виробниц-
тво 192,7 1,30 149,2 1,18 -43,4 -0,12
Готова продукція 871,6 5,91 1196,7 9,48 325,1 3,57
Товари 401,4 2,72 148,7 1,17 -252,7 -1,55
Векселі одердані 76,2 0,52 76,2 0,52 --- ---
Дебіторська заборг. За тов.,роб.чиста реаліз. вартість
2609,3
17,72
2838,8
22,5
229,5
4,78
Дебіт. Заборг.за рах :
З бюджетом
774,4
5,26
126,6
1,00
-647,8
-4,26
За виданими авансами 76,8 0,52 84,5 0,66 7,7 0,14
Інша поточ.дебіт.заборг. 1305,7 8,86 1252,0 9,92 -53,7 1,06
Грошові кошти :
В націонал. валюті 221,1 1,50 39,2 0,31 -181,9 -1,19
В іноземній валюті 72,7 0,49 36,4 0,28 -36,3 -0,21
Інші оборотні активи 492,3 3,34 315,2 2,49 -177,1 -0,85
Всього 14723,4 100 12618,6 100 -2104,8 х
Побудувавши таблицю вертикального аналізу динаміки і структури оборотних активів підприємства ЗАТ "Буковинка", ми можемо зробити наступні висновки. Оборотні активи в 2002 р. Зменшились на -2104,8 тис. грн. порівняно з 2001 р. За рахунок зменшення виробничих запасів на -1274,2 тис. грн. в процентах -1,4 % ,незавершеного виробництва на 43,4 тис. грн., або на 1,55 %, хоч було й збільшення готової продукції на 325,1 тис. грн. ,або на 3,57 %.Дебіторська заборгованість за товари, роботу і послуги : чиста реалізаційна вартість збільшилась на 229,5 тис. грн., або на 4,78 %.
Дебіторська заборгованість за рахунок :
- з бюджетом зменшилась на 647,8 тис. грн. або на 4,26 % ; за виданими авансами було збільшення на 7,7 тис. грн., або на 0,14 % ; інша поточна дебіторська заборгованість зменшилась на 53,7 тис. грн. або на 1,06 %. Грошові кошти : в національній валюті зменшились на 181,9 тис. грн., або на 1,19 % ; в іноземній валюті було зменшення на 36,3 тис. грн., або на 0,21 % ; інші оборотні активи

 
 

Цікаве

Загрузка...