WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Удосконалення обліку та аналізу оборотних активів на основі ПЕОМ за програмою “Акцент” (ЗАТ «Буковинка») - Дипломна робота

Удосконалення обліку та аналізу оборотних активів на основі ПЕОМ за програмою “Акцент” (ЗАТ «Буковинка») - Дипломна робота

функціонування ринку цей метод повинен набути подальшого розвитку: з одного боку, необхідно буде визначити найвигідніші канали збуту, з іншого - забезпечити ринкові пропозиції найнадійнішими постачальниками.
Математична теорія ігор досліджує ситуації у вигляді гри кількох аналітиків, кожен з яких домагається максимізації своєї мети за рахунок інших. Наприклад, вартість виробничих запасів: сировини, матеріалів, палива. Тут протистоятимуть дві тенденції: збільшення запасів для безперебійної роботи і можлива страховка від інфляції, створення мінімальних запасів для прискорення оборотності обігових коштів. Слід врахувати витрати на доставку, збереження матеріальних цінностей, можливий дефіцит окремих видів сировини, матеріалів.
Як і попередній метод, математичній теорії ігор належить майбутнє з огляду на високу ефективність застосування в умовах конкуренції.
Для розв'язку задач знаходження крайніх значень функцій змінних величин застосовують математичне програмування. Наприклад, для дослідження шляхів мінімізації витрат і максимізації прибутку. Лінійне програмування, зокрема, базується на вирішенні системи лінійних рівнянь. Складають математичну модель, яку розв'язують на ЕОМ, одержують показники оптимального плану.
В основу евристичних методів покладено евристику (науку про творче мислення). Застосування цих методів часто призводить до абсолютно нових рішень, у тому числі винаходів, відкриттів.
У практиці економічного аналізу використовують такі евристичні прийоми.
Прийом аналогії передбачає використання аналогічного відомого рішення. Для того, щоб оволодіти цим прийомом, необхідно виробити в собі такі якості, як спостережливість, "далекоглядність" у пошуку вирішення завдання, здатність до перенесення досвіду.
Прийом інверсії полягає в застосуванні системи "навпаки". Цей прийом привчає до гнучкості мислення, відмови від традиційних рішень, дозволяє переборювати психологічну інерцію.
Прийом "мозкової атаки" - метод інтенсивного генерування ідей шляхом творчої співпраці групи спеціалістів. Становлячи ніби єдиний мозок, група "штурмує" труднощі задачі, перепони, що виникають на шляху до її вирішення. Завдання керівника групи - сприяти активізації творчого мислення всіх учасників групи, висуненню найбільшого числа варіантів.
Після цього ідеї детально обговорюють, даючи їм економічну оцінку. З великої кількості ідей відбирають найкращі.
Різновидністю цього методу є "мозковий штурм", суть якого в тому, що одна група експертів висуває ідеї, а інша їх аналізує.
Прийом синектики заснований на обговоренні різнобічних елементів. При використанні синектики шляхи вирішення проблеми шукає група спеціалістів різних професій. В основу синектики покладено пошук потрібного рішення через подолання психологічної інерції, яка полягає в намаганні вирішити проблему традиційним шляхом.
Прийом контрольних запитань дозволяє підійти до вирішення проблеми за допомогою навідних питань.
Метод "Дельфи" передбачає анонімне опитування спеціально дібраної групи експертів за раніше підготовленими анкетами з подальшим статистичним опрацюванням даних. Після узагальнення результатів опитування запитується думка експертів щодо спірних питань. У результаті забезпечується перехід від інтуїтивних форм мислення до дискусійних.
Прийом колективного блокнота дозволяє поєднувати незалежне висування ідей кожним членом групи з колективною їх оцінкою і процесом вироблення рішень. Суть цього прийому в тому, що кожен з членів групи одержує блокнот, в який протягом визначеного час записує ідеї, що виникають при дослідженні проблеми, оцінює, які з них можуть забезпечити найкраще вирішення завдання. Для систематизації матеріалів блокноти здають керівникові групи, який організує творче обговорення матеріалу всіма членами групи. До психологічних прийомів аналізу відносять також:
Окрему групу прийомів аналізу становлять:
o спосіб експертних оцінок;
o розрахунково-конструктивні способи;
o економічна діагностика.
Рис.____ Інші психологічніприйоми
У тому разі, коли для вивчення будь-якого явища, процесу та для виявлення факторів, які викликали відхилення, не вистачає інформації, можна використовувати спосіб експертних оцінок. Експертизу досліджуваного явища чи процесу проводять кваліфіковані спеціалісти. Іноді до такої експертизи залучають зарубіжних учених. В окремих випадках для експертних оцінок застосовують анкетування. Інформація, одержана в ході анкетування, є базою для оцінки фактичного стану явищ і прогнозування на майбутнє.
Як доповнення до традиційних прийомів в економічному аналізі можна застосовувати прийоми розрахунково-конструктивного типу (екстраполяції, варіантних розрахунків). Їх застосовують у разі, коли необхідно провести аналіз певного господарського явища або процесу, дати об'єктивну оцінку підсумкам роботи, виробити перспективу подальшого розвитку.
Для того, щоб виявити можливі порушення економічних та господарських процесів, з'ясувати характер цих порушень, в аналізі застосовують спосіб економічної діагностики.
Економічна діагностика - це спосіб з'ясування характеру порушень нормального ходу господарського процесу за типовими ознаками цих порушень.
Інформаційна база аналізу оборотних активів та її аналітичні можливості.
Інформаційне джерело Форма Анадіїйчйі можливості
Публічна фінансова ЗВІТНІСТЬ
Баланс, Ф. №1 Оцінка динаміки оборотних активів в цілому та в розрізі і'х складових груп. Визначення середньої вартості оборотних активів при визначенні показників оборотності та рентабельності.
Звіт про фінансові результати, Ф.№2 Використання показників чистого, валового, операційного прибутку та чистої виручки від реалізованої продукції при розрахунку показників рентабельності та ділової активності в розрізі оцінки ефективності використання оборотних активів.
Звіт про рух грошових коштів, Ф.№3 Оцінка руху грошових коштів (оборотних активів, фінансових інвестицій) в процесі операційної та інвестиційної діяльності.
Примітки до форм річних фінансових звітів, Ф. №5 Використано розділи VI "Грошові кошти", УШ "Запаси", IX "Дебіторська заборгованість" для оцінки складу та структури грошових коштів, запасів, дебіторської заборгованості, а останньої, крім того, за строками испогашення
Статистична звітність
Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість, Ф. №1-Б Визначення складу та структури дебіторської заборгованості, в тому числі за строками непогашення. Фінансові результати (чистий прибуток) при оцінці рентабельності оборотних активів. Дебиттжвка абврптніспьа-ксишшімяі
Зведена таблиця основних показників, які комплексно характеризують господарську діяльність підприємства (об'єднання), Ф. №22 Система основних показників фінансових результатів (операційний, валовий чистий прибуток, собівартість реалізованої продукції тощо) за 2 періоди в системі визначення рентабельності оборотних активів.
Річний звіт підприємства (об'єднання) по продукції, Ф. №1-п Склад операційних витрат

 
 

Цікаве

Загрузка...