WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Удосконалення обліку та аналізу оборотних активів на основі ПЕОМ за програмою “Акцент” (ЗАТ «Буковинка») - Дипломна робота

Удосконалення обліку та аналізу оборотних активів на основі ПЕОМ за програмою “Акцент” (ЗАТ «Буковинка») - Дипломна робота

потреб.
Відбиття у фінансовій звітності підсумків діяльності підприємства за основними напрямками ілюструє рис. .
Разом з новими формами фінансової звітності впроваджуються новий План рахунків бухгалтерського обліку та Інструкція про застосування Плану рахунків.
Основна мета Плану рахунків - надати інформацію, необхідну для контролю за діяльністю підприємства, прийняття управлінських рішень і складання фінансової звітності. Структура нового Плану рахунків погоджена зі структурою "Балансу" і "Звіту про фінансові результати" (табл. ).
Аналітичний облік за рахунками запасів, витрат і доходів дає змогу здійснювати калькулювання собівартості продукції, контроль витрат і визначати результати діяльності за центрами відповідальності.
Таким чином, кожний клас рахунків має конкретне призначення і тісно пов'язаний з потребами зовнішніх і внутрішніх користувачів.
Класифікацію користувачів фінансової звітності в Україні наведено на рис. .
За даними фінансової звітності розраховують сукупність аналітичних показників і на їх основі - узагальнюючі показники фінансового стану підприємств.
УПРАВЛІНСЬКІ РІШЕННЯ ЩОДО ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ
Інвестиційна (ІД) Операційна (ОД) Фінансова (ФД)
Рис. . Взаємозв'язок видів діяльності підприємства і форм фінансової звітності.
Рис._____Класифікація корстуваців фінансової звітності.
Таблиця 1
Узгодженість Плану рахунків зі структурою фінансової звітності
ККлас План рахунків Фінансова звітність
Назва класу
1
Позаоборотні активи Б
А
Л
А
Н
С Розд. 1 активу
2
Запаси Розд. 2 активу
3
Кошти, розрахунки та інші активи Розд. 2 і 3 активу
4
Власний капітал і забезпечення Розд. 1 і 2 пасиву
5
Довгострокові зобов'язання Розд. 3 пасиву
6
Поточні зобов'язання Розд.4 і 5 пасиву
7
Доходи і результати діяльності
Звіт про фінансові результати
8
Затрати за елементами
9
Витрати діяльності
Позабалансові рахунки
Примітки до фінансових звітів
Незважаючи на виняткову важливість фінансового аналізу на основі відносних показників (коефіцієнтів), оцінка діяльності за даними фінансової звітності відбиває минулі дані і показує тогочасний стан справ. Екстраполяція тенденцій у майбутнє пов'язана з великими труднощами і потребує високого професіоналізму.
Дані зі стандартних обов'язкових форм державної статистичної звітності, що затверджуються Держкомстатом України, можна використовувати для аналізу фінансового стану підприємств народного господарства, дослідження кількісних залежностей фінансових аналітичних показників на макрорівні.
Так, форма № 1 "Підприємство", яка має назву "Обстеження діяльності підприємства (організації) за рік", містить такі необхідні для фінансового аналізу дані: зміни складу і структури активів підприємства; обсяг виробленої і реалізованої продукції в поточних цінах витрати на виробництво продукції; структура запасів; валові інвестиції в основний капітал (кошти, спрямовані на придбання, створення та відновлення основних фондів та матеріальних активів).
Форма № 1-Б містить дані про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість, форма№1-ПВ - дані про стан заборгованості з виплати заробітної плати.
Форма № 1-п "Річний звіт підприємства (об'єднання) по продукції" містить інформацію про обсяг виробництва продукції (робіт, послуг) у порівнянних і поточних оптових цінах за звітний і попередній роки; про виробництво окремих видів промислової продукції в натуральних одиницях вимірювання та за фактичною вартістю за звітний рік у поточних оптових цінах.
Форма № 22 "Зведена таблиця основних показників, які комплексно характеризують господарську діяльність підприємства (об'єднання)", містить дані про основні фінансові результати діяльності підприємств: балансовий прибуток або збиток, виручку від реалізації і собівартість виробленої продукції, додану вартість у поточних цінах відповідного року, про виручку від реалізації продукції в далекому і близькому зарубіжжі та про придбані сировину і матеріали в далекому і близькому зарубіжжі, про іноземні кредити та інвестиції.
Форма № 5-е "Звіт про витрати на виробництво продукції (робіт, послуг)" додатково до фінансової звітності форми № 2 містить розшифровку матеріальних та інших витрат.
Дані форм № 1-п, 22, 5-с використовують для факторного аналізусобівартості та прибутку від реалізації (див. розд. 5 і 6).
До аналізу майнового стану підприємства залучаються дані з форми № 1 статистичної звітності "Звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос)"; для аналізу структури джерел фінансування майна підприємства використовують дані форми № 2-Б "Звіт про випуск, реалізацію та обіг цінних паперів" за видами цінних паперів про їх наявність та розміщення серед юридичних і фізичних осіб, а також інвесторів інших країн.
Дані внутрішньогосподарського (управлінського) бухгалтерського обліку надаються керівництву підприємства для прийняття відповідних рішень щодо витрат: за видами виробів (послуг, робіт); за місцями виникнення (виробничі підрозділи); за класифікаційними ознаками (постійні та змінні); за калькуляційними статтями; за економічними елементами; за періодами тощо.
Структуру витрат підприємства за економічними елементами - матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизацію, інші витрати - відбивають у розд. II "Звіт про фінансові результати". Ці дані використовують для порівняльного аналізу структури витрат підприємств однієї галузі, а також для аналізу динаміки матеріало- або трудомісткості власного виробництва.
Облік витрат за місцями виникнення дає можливість контролювати формування затрат і відповідальність щодо їх доцільності (перше завдання) та обгрунтовано розподіляти непрямі витрати за носіями витрат (друге завдання).
Дані обліку за носіями витрат (калькулювання собівартості одиниці продукції, роботи чи послуги) використовують для порівняння ціни продажу і собівартості. Облік за носіями тільки прямих витрат (без розподілу постійних витрат) дає змогу визначити маржинальний дохід на виріб як різницю між ціною реалізації та прямими витратами. Розмір маржинального доходу - істотна інформація для керівництва підприємства. Він показує "внесок" виробу в покриття постійних витрат і, отже, у такому самому обсязі - у прибуток підприємства.
Невід'ємною умовою бухгалтерського обліку є документальне оформлення кожної господарської операції.
З метою поглибленого аналізу фінансового стану підприємства вибірково, на запит, можна скористатися даними з первинних документів оборотних відомостей за аналітичними та синтетичними рахунками, наприклад: про часткову або повну інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, коштів і розрахунків; про структуру дебіторської та кредиторської заборгованості за видами, термінами оплати та носіями; про виконання кредитних угод; про непродуктивні видатки та розкрадання

 
 

Цікаве

Загрузка...