WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Удосконалення обліку та аналізу оборотних активів на основі ПЕОМ за програмою “Акцент” (ЗАТ «Буковинка») - Дипломна робота

Удосконалення обліку та аналізу оборотних активів на основі ПЕОМ за програмою “Акцент” (ЗАТ «Буковинка») - Дипломна робота

(оціночні), які одержують у ході аналізу для оцінки результатів та ефективності роботи підприємства.
Усі показники, що використовуються в аналізі, як уже згадувалось, взаємопов'язані і взаємозумовлені. Вони вивчаються в комплексі і це передбачає відповідну їх систематизацію.
Система показників - це впорядкована їх множина, в якій кожен показник дає кількісну чи якісну характеристику певної сторони господарської діяльності, має властивості звідності і подільності, пов'язаний з іншими показниками, але не дублює їх.
Виділяють певну систему показників (див. Рис. ).
У запропонованій системі залежно від об'єкта аналізу всі показники згруповано в десять підсистем.
Рис. І. Система показників комплексного аналізу господарсько-фінансової діяльності підприємства
Показники організаційно-технічного рівня характеризують:
o виробничу структуру підприємства;
o якість продукції;
o рівень концентрації і спеціалізації виробництва;
o тривалість виробничого циклу;
o технічну та енергетичну озброєність праці;
o рівень організації виробництва та управління;
o прогресивність технологічних процесів.
Ці показники впливають на всі інші показники діяльності, зокрема - на обсяг виробництва і реалізації продукції, її якість, рівень використання виробничих ресурсів, собівартість, рентабельність, а також на фінансовий стан підприємства.
За показниками, що включені до другої підсистеми, можна дати оцінку забезпеченості підприємства основними засобами, матеріальними та трудовими ресурсами. Як і попередні показники, вони безпосередньо впливають на випуск продукції, собівартість, фінансові результати діяльності та фінансовий стан підприємства.
До показників виробництва відносять:
o обсяг валової та товарної продукції у вартісному, натуральному та умовно-натуральному вимірах;
o номенклатуру та асортимент продукції;
o якість продукції, її конкурентоспроможність;
o ритмічність виробництва.
Показники збуту включають дані про обсяг відвантаження та реалізації продукції, залишки готової продукції на складах. Вони тісно пов'язані з показниками виробництва та показниками прибутку і рентабельності.
Основними показниками використання засобів виробництва є:
o фондовіддача;
o фондоємність;
o фондоозброєність;
o середньорічна вартість основних засобів;
o середньогодинний виробіток продукції на одиницю устаткування;
o коефіцієнт використання устаткування;
o амортизація.
Показники, що включені до шостої підсистеми, характеризують використання предметів праці. До них, насамперед, відносяться:
матеріалоємність, матеріаловіддача, вартість предметів праці, що використані за аналізований період часу. Вони тісно взаємопов'язані з показниками підсистем 7, 8, 9, 10, оскільки від раціонального використання матеріалів залежать рівень собівартості, прибуток, рентабельність, а значить - і фінансовий стан.
До показників, що характеризують використання трудових ресурсів, відносять:
o забезпеченість підприємства трудовими ресурсами;
o рух робочої сили;
o використання робочого часу;
o продуктивність праці;
o трудомісткість продукції;
o оплата праці.
Показниками собівартості продукції є:
o загальна сума витрат на виробництво товарної продукції;
o витрати на 1 гривню товарної продукції;
o собівартість порівнюваної товарної продукції;
o собівартість найважливіших виробів;
o прямі матеріальні і трудові витрати.
Вони здійснюють безпосередній вплив на результатні показники діяльності підприємства - прибуток і рентабельність.
Підсистема 9 включає показники, що характеризують фінансові результати діяльності підприємства. Це, зокрема:
o прибуток від реалізації товарної продукції;
o прибуток від іншої реалізації;
o позареалізаційний прибуток;
o балансовий прибуток;
o рентабельність виробничої діяльності (окупність витрат);
o рентабельність реалізації продукції;
o рентабельність капіталу (всього або окремих його складових). Зрозуміло, що величина прибутку та рівень рентабельності залежать від показників усіх попередніх підсистем. У свою чергу, прибуток та рентабельність впливають на показники фінансового стану підприємства, до яких відносяться:
o наявність та структура капіталу за складом та джерелами формування;
o інтенсивність та ефективність використання капіталу;
o фінансова стійкість;
o ділова активність;
o платоспроможність;
o кредитоспроможність;
o взаємовідносини з бюджетом та ін.
Показники фінансового стану залежать відпоказників, що включені в усі попередні підсистеми і, у свою чергу, впливають на них.
Таким чином, усі показники господарської фінансової діяльності підприємства перебувають у взаємозв'язку і взаємозалежності, яку необхідно обов'язково враховувати при проведенні комплексного аналізу.
Залежно від змісту і завдань аналізу використовують такі основні інформаційні джерела: фінансову звітність; статистичну звітність; дані внутрішньогосподарського (управлінського) бухгалтерського обліку; дані з первинної облікової документації (вибіркові дані); експертні оцінки.
З 1 січня 2000 р. на підприємствах України незалежно від форм власності (крім банків і бюджетних установ) запроваджені перелічені далі форми фінансової звітності, що відповідають міжнародним стандартам :
o Форма 1 "Баланс" - звіт про фінансовий стан, що відображає активи, зобов'язання і капітал підприємства на встановлену дату.
o Форма 2 "Звіт про фінансові результати", що містить дані про доходи, витрати і фінансові результати діяльності підприємства за звітний та попередній періоди.
o Форма 3 "Звіт про рух грошових коштів, що відображає надходження та витрачання коштів у звітному періоді за операційним, інвестиційним і фінансовим напрямками діяльності підприємства.
o Форма 4 "Звіт про власний капітал", що відбиває зміни у складі власного капіталу протягом звітного періоду.
"Примітки до звітів" - сукупність показників і пояснень, які забезпечують деталізацію та обгрунтованість статей фінансових звітів, розкривають іншу інформацію.
Форми фінансової звітності з вихідними даними для наскрізного прикладу фінансового аналізу наведено дод. 1.
Мета складання фінансової звітності - надати користувачам повну, правдиву та неупереджену інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів підприємства для прийняття рішень.
Фінансова звітність забезпечує такі інформаційні потреби користувачів:
o щодо придбання, продажу цінних паперів та володіння ними;
o участі в капіталі підприємства;
o оцінювання якості управління;
o оцінювання здатності підприємства своєчасно виконувати свої зобов'язання;
o забезпеченості зобов'язань підприємства;
o визначення суми дивідендів, що підлягають розподілу;
o регулювання діяльності підприємства;
o прийняття інших рішень.
Фінансова звітність має задовольняти потреби користувачів, які не можуть вимагати звітів, складених з урахуванням їх конкретних інформаційних

 
 

Цікаве

Загрузка...