WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Удосконалення обліку та аналізу оборотних активів на основі ПЕОМ за програмою “Акцент” (ЗАТ «Буковинка») - Дипломна робота

Удосконалення обліку та аналізу оборотних активів на основі ПЕОМ за програмою “Акцент” (ЗАТ «Буковинка») - Дипломна робота

рахунку в банку і касі підприємства.
Оборотні виробничі фонди і фонди обігу знаходяться в постійному русі і забезпечують безперервний кругообіг засобів. При цьому відбувається постійна і закономірна зміна форм авансованої вартості: з грошової вона перетворюється на товарну, потім - на виробничу і знову на товарну і грошову. Тобто, кругообіг оборотного капіталу відбувається за схемою:
Г - Т ... В... - Т1 - Г2,
де Г - грошові кошти, які авансуються господарюючими суб'єктами;
Т - засоби виробництва; В - виробництво; Т, - готова продукція;
Г2 - грошові кошти, одержані від продажу продукції, що включають в себе реалізований прибуток.
Крапки (...) означають, що обіг капіталу перервано, але процес його кругообігу триватиме в сфері виробництва.
Таким чином, виникає об'єктивна необхідність авансування коштів для забезпечення безперервного руху оборотних виробничих фондів і фондів обігу з метою створення необхідних виробничих запасів, незавершеного виробництва, готової продукції і умов для її реалізації.
Рух оборотних виробничих фондів і фондів обігу складають єдиний процес, який забезпечується відповідним оборотним капіталом. Це дає можливість об'єднати оборотні виробничі фонди і фонди обігу в єдине поняття - оборотні активи.
Отже, оборотний капітал (оборотні активи) - це сукупність коштів, авансованих в оборотні виробничі фонди і фонди обігу для забезпечення безперервності процесу виробництва та реалізації продукції.
Оборотні активи, як і інші фінансові категорії, розкривають свою сутність при виконанні відповідних функцій : оборотної і платіжно-розрахункової.
Виробнича функція забезпечує безперервність процесу виробництва при постійному процесі формування на підприємстві запасів матеріальних ресурсів. Платіжно-розрахункова функція оборотних активів передусім впливає на стан тієї частини коштів, яка вилучена до сфери обігу, впливає безпосередньо на стан розрахунків і в цілому на грошовий обіг. Як свідчить вітчизняний досвід, в умовах розвитку ринкових відносин від платіжно-розрахункової дисципліни, своєчасності і повноти платежів, і, відповідно, прояву зазначеної функції оборотних активів залежить загальний платіжний стан підприємства.
Склад оборотних активів - це сукупність окремих елементів оборотних виробничих фондів і фондів обігу.
Структура оборотних активів це питома вага вартості окремих статтей оборотних виробничих фондів І фондів обігу в загальній сумі оборотних активів.
Склад і класифікація оборотних активів наведені на рисунку _____.
На кожному конкретному підприємстві склад і структура оборотних активів є різними і залежать від типу виробництва, складу ви ґрат на виробництво продукції, що виготовляється, матеріально-технічного постачання тощо. Наприклад, в середньому в структурі оборотних активів промисловості окремі їх елементи складають:
виробничі запаси - 60 %;
в т. ч. матеріали і сировина - 40 %;
незавершене виробництво - 21 %;
витрати майбутніх періодів - 4 % тощо.
Стан, склад і структура виробничих запасів, незавершеного виробництва і готової продукції F важливим індикатором комерційної діяльності і підприємства.
Розуміння специфіки структури оборотних активів на підприємстві дозволяє не лише краще управляти ними, але і концентрувати увагу саме на тих ділянках, де повинно бути забезпечено найефективніше їх використання.
1.2. ЕКОНОМІКО - ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ ТА ОГЛЯД СПЕЦІАЛЬНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.
В даній дипломній роботі, були використані наступні нормативні документи,які відносять до чиної нормативної бази : Закон України "Про аудиторську діяльність" ; Постанова правління НБУ "Про ведення касових операцій" ; П(С)Б "Баланс",П(С)БО3 "Звіт про фінансові результати", П(С)БО4 "Звіт про рух грошових коштів";П(С)БО9 "Запаси" ; П(С)БО10 "Дебіторська заборгованість".
Таблиця ______
Економіко - правовий аналіз чинної нормативної бази з обліку, аналізу та аудиту
№ п/п Нормативний документ ( назва, коли і ким затверджений) Короткий зміст Використання в обліку, аналізі, контролі та аудиті
1 2 3 4
1. Про аудиторську діяльність : Закон України від 22.04.93 р №3125 - XII Визначає правові засади здійснення аудиторської діяльності в Україні, і спрямований на створення с-ми незалежного контролю з метою захисту інтересів власника Використано при проведенні аудиту оборотки коштів на підприємстві
2. Про затвердження положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні.Постанова правління НБУ від 19.02.2001 р №72(Витяг) Згідно цього закону визначено про порядок ведення касових операцій у національній валюті в Україні. Використовуються при складані та проведені касових операцій на підприємстві.
3. П(С)БО2 "Баланс" №131 від 14.06.2000 р. Даним стандартом визначено зміст Використовується при
Продовження таблиці
1 2 3 4
і форму балансу та загальної вимоги до розкриття його статтей. при проведенні аналізу та аудиту балансу
4. П(С)БО3 "Звіт про фінансові результати" Затверджений наказом Міністерства Фінансів України від 24.02.2000 р. №131,від 30.11.2000 р.№304 Цим положенням визначено зміст і форму звіту і загальні вимоги до розкриття його статей. Використовується при проведенні аналізу фінансових результатів підприємств та рентабельності.
5.
6. П(С)БО4 "Звіт про рух грошових коштів" Із змінами і доповненнями,внесеними наказами Міністерства фінансів України від 28.01.00 р. №15,від 30.11.00 р. №304
П(С)БО9 "Запаси" Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від
Цим положенням визначено зміст і форму звіту про рух грошових коштів та загальні вимоги до розкриття його статей.
Це положення визначає методологічні засади формування у бухгалтерському обл.
Використовується при проведенні аналізу руху грошових коштів підприємства
Використовується підприємствами при проведені обліку запасів.
Писавши дану дипломну роботу мною була опрацьована слідуюча література :Білуха П.М. Курс аудиту ; Даниченко А.Е. Самоучитель по бухучету на компъютере ; Давидов Г.М. Аудит ; Івахненко В.М. Курс економічного аналізу ; Іващенко В.І., Балюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності ; Кулаковська Л.П. Основи аудиту ; Лахніонова Л.Н. Фінансовий аналіз суб'єктів господарювання ; Савицкая Г.В.Аналіз хозяйственной деятельности предприятия ; Тарасенко Н.В. Економічний аналіз діяльності промислового підприємства ; Шегда А.В. Економіка під-ва.
Таблиця ____
Спеціальна література з питань обліку, аналізу, контролю і аудиту
№ п/п Джерело Короткий зміст Використання для удосконалення обліку, аналізу, контролю і аудиту
1 2 3 4
1. Білуха Т.М. Курс аудиту : Підручник.-К.: Виша школа 1998 р. В книзі вкладено с-му організації і методології аудиторського контролю в Україні з використанням міжнародних і національнихстандартів аудиту, зарубіжного досвіду нових комп'ютерних технологій
В роботі використано такий розділ : "Аудиторський контроль використання оборотних коштів"
2. Голов С.Ф., Костюченко В.М.
"Бухгалтерський облік за міжнародними

 
 

Цікаве

Загрузка...