WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік будівничого підприємства. Документальне оформлення руху ТМЦ - Курсова робота

Облік будівничого підприємства. Документальне оформлення руху ТМЦ - Курсова робота

використовує рахунки класу 8
1 Списання вартості використаних матеріалів 80 20, 22
2 Списання матеріальних витрат, що належать до:
2.1 - виконанню будівельно-монтажних робіт 23 80
2.2. - загальвиробничим витратам 91
2.3 - адміністративним витратам 92
2.4 - витратам на збут 93
2.5 - іншим операційним витратам 94
Підприємство використовує лише рахунки класу 9
1 Списано матеріали, використані на:
1.1 - виконання будівельно-монтажних робіт 23 20
22
1.2 - загальвиробничі цілі 91
1.3 - адміністративні цілі 92
1.4 - збутові цілі 93
1.5 - інші цілі, пов'язані з операційною діяльністю 94
Собівартість запасів, переданих у виробництво (на виконання будівельно-монтажних робіт), визначається з використанням одного з методів оцінки собівартості вибулих запасів
У податковому обліку списання матеріалів прямо не відображається, оскільки до складу валових витрат вартість матеріалів відноситься при їх придбанні. Однак до моменту здачі результатів підрядних робіт балансова вартість переданих у виробництво матеріалів бере участь у перерахунку згідно з п. 5.9 Закону про прибуток, унаслідок чого валові витрати виявляються "замороженими".
Списання виробничих запасів може провадитися також на здійснення ремонту власних основних коштів, при цьому в бухгалтерському обліку згідно з П(С)БО 7 "Основні кошти" та Інструкції № 291 здійснюються такі записи (див. табл. 2). Це можуть бути будівельні матеріали, ГСМ, запасні частини тощо.
Таблиця 2
Дебет Кредит Примітки
15 20 Якщо ремонт (поліпшення) об'єкта основних коштів приводить до збільшення майбутніх економічних вигод, спочатку очікуваних від використання об'єкта
10 15 Збільшення первісної вартості основних коштів на суму ремонту (поліпшення) по його закінченні
91, 92, 93, 94 20 Якщо ремонт проводиться з метою підтримки об'єкта основних коштів у робочому стані та одержання спочатку визначеної суми майбутніх економічних вигод від його використання, витрати на його здійснення включаються до складу витрат періоду
При проведенні будівельно-монтажних робіт може виникати необхідність переміщення ТМЦ усередині підприємства, наприклад, з одного складу (об'єкта) на інший. У бухгалтерському і податковому обліку підприємства такі операції не відображаються, але в аналітичному обліку внутрішнє переміщення ТМЦ відображається в розрізі складів (об'єктів) підприємства (підзвітних осіб).
Відпуск будівельною організацією матеріалів на сторону в бухгалтерському і податковому обліку відображається в порядку, передбаченому для продажу ТМЦ. На суму відвантаження в підприємства виникають валові доходи і податкові зобов'язання по ПДВ, при цьому виписується податкова накладна з відображенням її в Книзі продажу товарів (робіт, послуг).
Особливості обліку ГСМ
Списання паливно-мастильних матеріалів (далі - ГСМ) для цілей основної господарської діяльності здійснюється на підставі шляхових аркушів виходячи з норм для конкретного автомобіля (чи обладнання, що споживає ГСМ: тракторів, бульдозерів тощо) і фактичного пробігу. Вартість витраченого пального може бути включена до складу валових витрат * згідно з пп. 5.2.1 Закону про прибуток у момент його придбання з одержанням права на податковий кредит по ПДВ (за наявності податкових накладних). При списанні ГСМ у наступних податкових періодах валові витрати коригуються шляхом ведення обліку приросту (убитку) ТМЦ згідно з п. 5.9 Закону про прибуток.
Норми витрат ГСМ на автомобільному транспорті затверджені наказом № 43. Проте цим наказом затверджені норми витрат для автомобілів країн СНД, а також деяких моделей імпортних автомобілів. Для інших імпортних автомобілів, для спеціальних транспортних засобів, а також для обладнання, що використовує ГСМ, варто використовувати норми витрат пального, наведені в технічній документації цих автомобілів та обладнання.
* ГСМ, використане при експлуатації легкових автомобілів, згідно з пп. 5.4.10 Закону про прибуток, до складу валових витрат включається в розмірі 50% від фактичної витрати.
У бухгалтерському обліку ГСМ відображається по субрахунку 203. Порядок списання фактично використаних ГСМ наводиться в таблиці 1.
Незавершене будівництво
Під незавершеним виробництвом (далі НЗВ) прийнято розуміти продукцію (роботи, послуги), що не пройшла всі стадії виробництва, передбачені технологічним процесом. Будівництво має додаткову особливість - воно не може вважатися завершеним, якщо не прийнято замовником.
Отже, до незавершеного будівництва (далі НЗБ) належать незакінчені і/чи не прийняті замовником об'єкти (будівельно-монтажні роботи), включаючи:
- тимчасово припинені будівельні об'єкти;
- не передане до монтажу обладнання;
- проектно-дослідницькі роботи з незавершеного будівництва;
- незавершений капітальний ремонт будинків, споруд та інших об'єктів.
Для обліку незавершеного будівництва, як і будь-якого іншого виду НЗВ, Планом рахунків та Інструкцією № 291 передбачений рахунок 23 "Виробництво".
По дебету цього рахунка відображаються витрати:
- прямі матеріальні витрати;
- витрати на оплату праці;
- інші прямі витрати;
- розподілені загальновиробничі витрати.
По кредиту відображається вартість завершених будівельно-монтажних робіт, прийнятих замовником.
Аналітичний облік по рахунку 23 "Виробництво" провадиться по об'єктах, на яких виконуються будівельно-монтажні роботи, і статтях витрат на їх виконання.
Перелік статей калькуляції собівартості будівельно-монтажних робіт і порядок відображення витрат на рахунках бухгалтерського обліку були розглянуті нами на попередніх заняттях.
Облік приросту (убутку) запасів у складі НЗБ
Пункт 5.9 Закону про прибуток зобов'язує платників податку на прибуток провадити податковий облік приросту (убутку) балансової вартості ТМЦ. У просторіччі цю процедуру називають - "перерахунок за п. 5.9".
Як зазначено у згаданому п. 5.9, такому перерахунку підлягає балансова вартість товарів, сировини, матеріалів, комплектуючих виробів, напівфабрикатів, малоцінних предметів (далі - запаси) на складах, у незавершеному виробництві та залишках готової продукції, витрати на придбання і покращання (перетворення, зберігання) яких включаються до складу валових витрат.
На сьогоднішній день ведеться дискусія про те, що все-таки підлягає перерахунку: повна виробнича собівартість НЗВ і готової продукції (далі - ГП) чи ж тільки її матеріальна складова (тобто вартість сировини і матеріалів у її складі).
Зрозуміло також, що такий підхід украй не вигідний підрядним організаціям, оскільки будівельно-монтажніроботи мають, як правило, довгостроковий характер.
Отже, спираючись на те, що сам п. 5.9 Закону про прибуток дає підстави перераховувати лише матеріальну складову незавершеного будівництва (НЗБ), опишемо порядок такого перерахунку.
Вартість матеріальних ресурсів у залишках НЗБ на кінець звітного періоду визначається за такою формулою:
Мк = НЗБк х Км, де:

 
 

Цікаве

Загрузка...