WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аудит та аналіз продукції власного виробництва - Дипломна робота

Облік, аудит та аналіз продукції власного виробництва - Дипломна робота

свого Статуту.
Підприємство веде самостійний баланс, має поточний, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням та власною символікою, фірмовий бланк, товарний знак.
Статутний фонд підприємства складає 69 741 000 (шістдесят дев'ять мільйонів сімсот сорок одна тисяча) гривень і включає основні фонди та оборотні кошти, а також цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі підприємства. Зміна статутного фонду підприємства відображається в балансі підприємства.
Майно підприємства є державною власністю і закріплюється за ним на праві повного господарського відання. Здійснюючи право повного господарського відання, підприємство володіє, користується та розпоряджається зазначеним майном в цілях господарської діяльності.
Джерелами формування майна підприємства є:
- амортизаційні відрахування;
-доходи, одержані від реалізації продукції, а також від фінансово-господарської діяльності;
-кошти, отримані від реалізації майна та основних фондів;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- капітальні вкладення і дотації з бюджету;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і громадян;
- придбання майна іншого підприємства, організації;
- іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законодавством;
- частка прибутку підприємства, що направляється на розвиток виробництва.
Підприємство веде бухгалтерський, оперативний та статистичний облік згідно з чинним законодавством. Керівник підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірності обліку та статистичної звітності.
Управління підприємством здійснює його Директор. Прийняття на роботу директора здійснюється засновницьким шляхом укладання з ним контракту.
Підприємство самостійно визначає структуру управління і встановлює штати. Директор підприємства самостійно вирішує питання діяльності підприємства за винятком тих, що віднесені Статутом до компетенції засновника і інших органів управління даного підприємства.
Підприємство діє на основі повного господарчого розрахунку і самофінансування. Основним узагальненим показником господарської та виробничої діяльності підприємства є прибуток.
Порядок використання прибутку, що залишається після сплати податків, визначає засновник, Частина прибутку, що направляється на матеріальне заохочення та соціальне забезпечення трудового колективу використовується по рішенню директора підприємства та трудового колективу або уповноваженого ним органу.
Підприємство також утворює цільові фонди, призначені для покриття витрат, пов'язаних зі своєю діяльністю:
фонд розвитку виробництва;
фонд соціального розвитку;
резервний фонд.
Аудит фінансової діяльності підприємства здійснюється згідно з чинним законодавством України.
Ліквідація та реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) здійснюється відповідно до рішення засновника або суду чи арбітражного суду.
З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходить повноваження по управлінню справами підприємства. Ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс підприємства і подає його органу, який прийняв рішення про ліквідацію, кредитори та інші юридичні особи, які перебувають у договірних відносинах з підприємством, яке ліквідується, повідомляються про його ліквідацію у письмовій формі.
При реорганізації і ліквідації підприємства працівникам, які звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодавства України.
2.2. ГОТОВА ПРОДУКЦІЯ, ПОРЯДОК ЇЇ ОЦІНКИ.
Готова продукція яка випускається деякими підприємствами кольорової металургії, має ряд особливостей, в залежності від яких і будується аналітичний облік цієї продукції.
Так гірничо-збагачувальний комбінат, при комплексній переробці руди, випускає титановий концентрат. Крім того, концентрат має різний склад основного металу, в залежності від чого на однорідний концентрат встановлюються різні прейскурантні ціни, по яких проводяться розрахунки з покупцями.
Тому облік концентрату необхідно вести в слідуючих вимірниках:
1.в сухій масі випущеного концентрату;
2.в умовній масі, яка визначається перерахунком сухої маси по встановленому планом стандарту вмісту основного металу в даному концентраті;
3.по кількості вмісту окремих металів в концентраті.
Суха маса визначається шляхом виключення маси вологи з фізичної маси(ваги) по проценту вологи, встановленому лабораторним аналізом. Так наприклад, при фізичній масі концентрату 100т і його вологості 5% суха маса цього концентрату складе 100(100 - 5)= 95т.
Перевід сухої маси концентрату в умовну (умовний концентрат) і визначення маси металу в концентраті виконується по слідую чому розрахунку.
При складі основного металу(титану) в концентраті по встановленому планом стандарту для титанового концентрату 42%, а також при виробництві концентрату в сухій масі:
Титановий100т 45%
випуск концентрату в умовній масі і складу основного металу в них складуть:
(1000т *45): 42=1071- кількість в умовній масі, т
(1000т *45):100=450- склад основного металу, т
В аналітичному обліці рахунку 26"Готова продукція" концентрат обліковується на карточках спеціалізованої форми в чотирьох вимірниках: по сухій і умовній масі, по облікових(планових) цінах на 1т умовного концентрату і по кількості складу в концентраті металу.
Дані про умовну масу концентрату і складу в ньому окремого металу по кількості використовуються в оперативно-статистичному обліку і звітності в цілях спів ставності з планом, який будується в перерахунку випуску концентрату в сухій масі на умовну з указанням заданої кількості металу в концентраті. Ці дані використовуються також в технічній звітності при складанні балансу металів.
Готовою продукцією вважається та, обробка якої завершена, вона укомплектована, відповідає встановленим стандартам, прийнята ВТК і здана на склад чи передана замовнику. Якщо технічними умовами передбачено реалізацію продукції у присутності представника замовника, то вироби вважаються готовими після того, як вони прийняті представниками замовника й оформлені актом приймання. Готова продукція, що підлягає передачі замовнику, але не оформлена актом передачі та не передана на склад, враховуватиметься в складі незавершеного виробництва.
Відповідно до П(С)БО 9, готова продукція належить до запасів. З метою бухгалтерського обліку запаси включають готову продукцію, що виготовлена на

 
 

Цікаве

Загрузка...