WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аудит та аналіз продукції власного виробництва - Дипломна робота

Облік, аудит та аналіз продукції власного виробництва - Дипломна робота

(тобто від зміни курсу валюти заопераціями, активами і зобов'язаннями, що пов'язані з операційною діяльністю підприємства); втрати від знецінення запасів; нестачі й втрати від псування цінностей; визнані штрафи, пеня, неустойка; витрати на утримання об'єктів соціально-культурного призначення; інші витрати операційної діяльності.
Витрати операційної діяльності групуються за такими економічними елементами: матеріальні затрати; витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи; амортизація; інші операційні витрати.
До складу елемента "Матеріальні затрати"включається вартість витрачених у виробництві(крім продукту власного виробництва):
сировини й основних матеріалів; купівельних напівфабрикатів та комплектуючих виробів; палива й енергії; будівельних матеріалів;
запасних частин; тари й тарних матеріалів; допоміжних та Інших матеріалів. До складу елемента " Витрати на оплату праці" включаються заробітна плата за окладами й тарифами, премії та заохочення, матеріальна допомога, компенсаційні виплати, оплата відпусток та іншого невідпрацьованого часу, інші витрати на оплату праці.
До складу елемента "Відрахування на соціальні заходи" включаються: відрахування на пенсійне забезпечення, відрахування на соціальне страхування, страхові внески на випадок безробіття, відрахування на індивідуальне страхування персоналу підприємства, відрахування на Інші соціальні заходи.
До складу елемента "Амортизація" включається сума нарахованої амортизації основних засобів, нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів.
До складу елемента "Інші операційні витрати"включаються витрати операційної діяльності, які не увійшли до складу елементів, наведених у пунктах 22 - 25 цього Положення (стандарту), зокрема витрати на відрядження, на послуги зв'язку, плата за розрахунково-касове обслуговування тощо.'.
До фінансових витрат відносяться витрати на проценти (за користування кредитами отриманими, за облігаціями випущеними, за фінансовою орендою тощо) та Інші витрати підприємства, пов'язані із залученням позикового капіталу. Втрати від участі в капіталі є збитками від інвестицій в асоційовані, дочірні, або спільні підприємства, які обліковуються методом участі в капіталі. Приклад розрахунку втрат від участі в капіталі наведено в додатку 2 до цього Положення(стандарту) До складу інших витрат включаються витрати, які виникають під час звичайної діяльності(крім фінансових витрат), але не пов'язані безпосередньо з виробництвом та/або реалізацією продукції (товарів робіт, послуг). До таких витрат .належать собівартість реалізованих фінансових інвестицій(балансова вартість та витрати, пов'язані з реалізацією фінансових інвестицій);собівартість реалізованих необоротних активів (залишкова вартість та витрати, пов'язані з реалізацією необоротних активів);собівартість реалізованих майнових комплексів; втрати від не операційних курсових різниць; сума уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій витрати на ліквідацію необоротних активів (розбирання, демонтаж тощо);залишкова вартість ліквідованих (списаних) необоротних активів. Інші витрати звичайної діяльності. Податки на прибуток визнаються витратами згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 17 "Податок на прибуток".
Надзвичайні витрати включаються до фінансової звітності за вирахуванням суми, на яку зменшується податок на прибуток від діяльності підприємства внаслідок збитків від надзвичайних подій. Приклад розрахунку для включення до фінансової звітності втрат від надзвичайних подій наведено в додатку 3 до цього Положення (стандарту).
У примітках до фінансової звітності наводиться інформація про склад і суму витрат, відображених у статтях "Інші операційні витрати" та "Інші витрати" Звіту про фінансові результати; склад і суму доходів і втрат за кожною надзвичайною подією склад і суму витрат, які не включені до статей витрат Звіту-про фінансові результати, а відображені безпосередньо у складі власного капіталу (крім вилучення капіталу та розподілу між власниками).
РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПРОДУКЦІЇ ВЛАСНОГО ВИРОБНИЦТВА НА ДОСЛІДЖУВАНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ ІРШАНСЬКОГО ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО КОМБІНАТУ.
2.1.ОРГАНІЗАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА.
Дочірнє підприємство "Іршанський державний гірничо-збагачувальний комбінат", засноване державною акціонерною компанією "Українські поліметали" ( зареєстроване Мінською районною державною адміністрацією м. Києва 16 червня 1998 року за №07008, Код ЄДРПО 25639720, адреса: м. Київ, пр. Червоних козаків, 6 р/р 26008703 в АППБ "Аваль", МФО 322960 ) у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 28 березня 1998 р. №373 " Про створення Державної акціонерної компанії "Українські поліметали".
Підприємство є правонаступником Іршанського державного гірничо - збагачувального комбінату, створеного відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 09.03.1954 р. №7 на основі державної власності і підпорядкованого Міністерству промислової політики України.
Місцезнаходження підприємства:
Україна, 12110, Житомирська область, Володарськ-Волинський район, смт. Іршанськ, вул.Шевченка,1.
Підприємство створено з метою отримання прибутку за рахунок виробництва та підприємницької діяльності в галузі видобутку рудної сировини кольорових металів (ільменіт), інших природних матеріалів від супутнього видобутку.
Предметом та основними напрямками діяльності підприємства є:
виробництво ільменітового концентрату;
виробництво рутилового, лейкоксенового концентратів, та кварцевих пісків;
виробництво кисню, виробів з природного недорогоцінного каменю, гірничо-збагачувального обладнання;
здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
складання проектно-конструкторської, проектно-будівельної та проектно-кошторисної документації;
організація внутрішніх та міжнародних перевезень пасажирів та вантажів власним, залученим та орендованим транспортом;
передача та поставка електроенергії;
здійснення оптової та роздрібної торгівлі, товарообмінної діяльності та зустрічної торгівлі, комісійної та консигнаційної торгової діяльності, торгівельно-закупівельної та постачальницько-збутової діяльності;
виконання загально будівельних, монтажних та пусконалагоджувальних, теплотехнічних та електротехнічних робіт;
збір та реалізація лому чорних та кольорових металів;
здійснення лізингу, консультаційної та брокерської діяльності;
експлуатація та утримання житлового фонду, об'єктів охорони здоров'я та культури.
Підприємство є юридичною особою. Права і обов'язки юридичної особи підприємство набуває з дня державної реєстрації. Підприємство здійснює свою діяльність на основі і відповідно до чинного законодавства України та

 
 

Цікаве

Загрузка...