WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аудит та аналіз продукції власного виробництва - Дипломна робота

Облік, аудит та аналіз продукції власного виробництва - Дипломна робота

яку підприємство не має ліцензії, не встановлено.
Система внутрішнього контролю є достатньою. Внутрішній контроль підприємства покладено на контрольно-ревізійний відділ.
Даний висновок є безумовно позитивним. В результаті проведення аудиту встановлено: надана інформація дає дійсне і повне уявлення про реальний склад активів та пасивів підприємства ІГЗК.
Директор аудиторської
Фірми Рубан Н. І.
РОЗДІЛ 5. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ, ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЗДІЙСНЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ ІРШАНСЬКОГО ГІРНИЧО-ЗБАГАЧУВАЛЬНОГО КОМБІНАТУ.
Бухгалтерський облік є найважливішою функцією управління підприємством. Відображаючи реальні процеси виробництва, обігу, розподілу та споживання, облік характеризує фінансово-економічний стан господарювання Іршанського ГЗК і є основою для планування його майбутньої діяльності.
Інтеграція економіки України до світової системи неможлива без застосування в системі обліку міжнародних стандартів, які стають природною складовою національного бухгалтерського обліку. Процес реформування бухгалтерського обліку проходить складно, з урахуванням національних особливостей та набутого досвіду розвитку колишньої облікової системи. Сьогодні діє Закон про бухгалтерський облік і звітність в Україні, застосовується новий План рахунків бухгалтерського обліку, розроблені 25 положень (стандартів) бухгалтерського обліку , внесені зміни в бухгалтерську звітність, невід'ємною частиною бухгалтерської служби підприємства стало поняття "облікова політика".
На мою думку, для поліпшення організації та здійснення бухгалтерського обліку на підприємстві Іршанського ГЗК треба:
-по-перше, надати можливість підприємству самостійно визначати правила ведення бухгалтерського обліку, оскільки нова система обліку надає право підприємствам розробляти свою облікову політику;
-по-друге, самостійно визначати конкретні методики, форми, техніку і технологію ведення та організації бухгалтерського обліку, виходячи з конкретних умов господарювання;
по-третє, підприємство ІГЗК повинно само обирати методи оцінки виробничих запасів при їх віднесенні на витрати виробництва, методи і способи обчислення собівартості продукції.
І зробити такий вибір потрібно професійно, відповідно до Закону та П(С)БО.
Сьогодні, коли в Україні здійснюється планомірний курс на удосконалення бухгалтерського обліку і його системи в цілому, зростає роль спеціалістів бухгалтерської служби, а тому слід постійно покращувати їх підготовку. Такий спеціаліст повинен сприяти ефективному господарюванню, вміти швидко і безпомилково орієнтуватися в різних економічних ситуаціях, розуміти ринкові відносини та їх тенденції.
В своїй дипломній роботі я розглянула та вивчила, як обліковується продукція власного виробництва на підприємстві Іршанського ГЗК. Відповідно до Закону №1775, виробництво це діяльність, пов'язана з випуском продукції, яка включає всі стадії технологічного процесу. Що належить до продукції власного виробництва, визначено Постановою №1061. Згідно з п.2 Постанови, продукцією власного виробництва визнається продукція, яка була вироблена або піддана достатній переробці чи обробці підприємством з використанням власного або орендованого майна. До повністю виробленої підприємством продукції належать корисні та супутні копалини, видобуті підприємством, якщо воно має право на розробку надр. А в моєму випадку це- випуск ільменітового концентрату.
Провівши роботу, по вивченню даної теми, я прийшла до висновку, що:
1. Бухгалтерський облік на підприємстві ІГЗК ведеться відповідно до вимог Закону України" Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16 липня 1999р. № 1996 та наказу по ДП "Іршанський ДГЗК".
2. Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку створено централізовану бухгалтерію під керівництвом головного бухгалтера.
3. Облік ведеться по журнально - ордерній формі. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи. Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах систематизується на рахунках бухгалтерського обліку в регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку.
4. Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності на підприємстві було проведено інвентаризацію активів та зобов'язань станом на 01.10.2002року та на 01.11.2002 року.
5. Відповідно до П(С)БО 7 "Основні засоби" підприємством обрано метод нарахування амортизації визначений в податковому законодавстві. Вартісна ознака предметів, що відносяться до малоцінних необоротних матеріальних активів прийнята в розмірі 500грн.
6. Бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться за групою "Авторське та суміжні з ними права".
7. Відповідно до П(С)БО 8 "Нематеріальні активи" підприємством обрано прямолінійний метод нарахування амортизації, при цьому ліквідну вартість прирівнюючи до нуля.
8. Первісна вартість запасів визначається відповідно до П(С)БО 9 "Запаси". При вибутті запасів підприємством застосовується метод ФІФО. Вартість МШП, що передані в експлуатацію, списуються з балансу з подальшою організацією оперативного кількісного обліку по відповідним особам протягом терміну їх фактичного використання.
9. Відповідно до П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість" поточна дебіторська заборгованість за продукцію, роботу, послуги включаються до підсумку балансу за реалізаційною вартістю. Резерв сумнівних боргів на підприємстві не створено.
10. Дохід визнається на дату відвантаження продукції і оцінюється до вимог П(С)БО 15 "Дохід".
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.
1. Анташов В., Уварова Г. Экономический советник менеджера. Пособие по управлению предприятием. - Минск: Финансы, учет, аудит, 1996. -318с.
2. Белебеха І.О. Бухгалтерский облік в системі управління господарством. - К.: Урожай, 1974. -144 с.
3. Бутинець Ф.Ф., Герасимчук Н.В. Управлінський облік: Збірник задач і вправ. Житомир: ЖГТІ, 1998. - 232 с.
4. Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет: Учеб. Пособие /ВЗФЗИ. - М.: ЗАО "Финстатинформ". 1999.-359с.
5. Голов С.Ф., Єфіменко В.І. Фінансовий та управлінський облік: - К.: ТОВ "Автоінтерсервіс", 1996. - 544с.
6. Голов С.Ф. Управленческий бухгалтерский учет. - К.: СкарбыІ, 1998. - 384 с.
7. Друри К. Введение в управленческий и производственный учет. Пер. с англ. Под ред. С.А. Табалиной. - М.: Аудит-ЮНИТИ, 1994. - 560 с.
8. Друри, Калин. Введение в управленческий и производственный учет: [Учеб. пособие для вузов]/ Пер. с англ. под ред. Н.Д. Зриашвили. - 3. изд., перераб. и доп. - М.: Аудит-ЮНИТИ, 1998. - 783 с.;
9. Карпова Т.П. Основы управленческого учета. Учебное пособие. М.: Инфра-М. -1997. - 392 с.
10. Карпова Т.П. Управленческий учет. - М.: Аудит-ЮНИТИ, 1998. - 350 с.
11. Литвак ХЛ. Бухгалтерский учет в системе управления торговлей. К.: Вища школа, 1979. -214с.
12. Лучко

 
 

Цікаве

Загрузка...