WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аудит та аналіз продукції власного виробництва - Дипломна робота

Облік, аудит та аналіз продукції власного виробництва - Дипломна робота

підприємстві охоплює рух всього комплексу активів і зобов'язань, а також всі зміни в структурі капіталу. Активи підприємства за тими чи іншими ознаками об'єднуються в економічно однорідні групи (необоротні, оборотні, вилучені засоби), кожна з яких і є самостійним об'єктом аудиту.
Визначення об'єктів аудиту залежить від завдань, поставлених перед аудитором. Тому в залежності від того чи перевіряється правильність ведення складського обліку і збереження майна, або повнота і достовірність облікових даних, об'єктами можуть бути як майно, так і документально зафіксований рух такого майна.
В найбільш загальному вигляді можна сказати, що об'єктами аудиту на промислових підприємствах може бути документальна інформація про:
" наявність та рух необоротних активів, включаючи природні ресурси як частину національного багатства, що знаходиться у користуванні підприємства;
" придбання засобів виробництва, необхідних для створення суспільного продукту;
" визначення собівартості новоствореного суспільного продукту;
" наявність та рух виробленого суспільного продукту та пов'язані з ним, грошові, розрахункові та кредитні операції;
" дотримання діючих на підприємстві Статуту, інших установчих документів та внутрішніх актів та інше.
Необхідність аудиторської перевірки зумовлюється тим, що найбільш достовірним джерелом інформації про господарську діяльність підприємства є дані бухгалтерського обліку і звітності.
Насамперед перевіряється застосування в обліку господарських операцій типової первинної документації, затвердженої в установленому порядку Держкомстатом України, правильність оформлення цієї документації, та своєчасність подання її до бухгалтерії підприємства.
В ході проведення аудиторської перевірки аудитор має право при виконанні договірних зобов'язань з дозволу замовника:
" перевірити первинну документацію з обліку фінансово-господарської діяльності замовника, облікові регістри, проводити інвентаризацію коштів у касах, матеріальних цінностей;
" одержувати необхідну інформацію від третіх осіб;
" залучати для роботи на договірній основі фахівців.
Під час аудиторської перевірки використовувався органолептичний метод аудиторського контролю.
Органолептичний метод представляє собою: інвентаризації, контрольні заміри робіт, вибіркові і суцільні спостереження, технологічний та хіміко-технологічний контроль, експертизи, службове розслідування, експеримент.
Інвентаризація - перевірка об'єктів контролю в натурі органолептичним способом. Суть цього прийому контролю полягає в тому, що перевірка наявності і стану об'єктів визначається оглядом, підрахунками, зважуванням, обмірюванням.
Таким чином проведення аудиту регламентується чинним законодавством. Основна умова аудиту - взаємна зацікавленість його власників, держави в особі податкової інспекції і самого аудитора в забезпеченні реальності й достовірності фінансової звітності.
По відношенню до кожного важливого твердження адміністрації в її бухгалтерській звітності аудитори повинні розрізняти найважливіші цілі перевірки. В процесі проведення перевірки аудитор прагне сформувати власну думку відповідно повноти, точності, оцінки, наявності, часового визначення фактів господарського життя, належності господарюючому суб'єкту активів і пасивів, пояснень до бухгалтерської звітності і належної класифікації.
Специфіка тих чи інших тверджень адміністрації, зосереджених в її бухгалтерській звітності, впливає на способи досягнення аудитором поставленої мети перевірки.
Тому загальна мета аудиту полягає у формуванні думки аудитора відносно достовірності первинних даних, повноти і своєчасності відображення первинних даних в обліку, правильності ведення обліку у відповідності до вимог національних положень (стандартів) з бухгалтерського обліку і відображення сформованої думки в аудиторському висновку.
4.4.ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ.
Порядок підготовки та проведення інвентаризації регулюється наступними нормативними документами:
1. Законом України" Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999 року №896-14.
2. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку.
3. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових засобів і документів і розрахунків, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 11.08.1994 р.№69, зі змінами, внесеними наказами МФУ від 05.12.1997 р.№268, від 26.05.2000 р.№11
Інвентаризація це перевірка та документальне підтвердження наявності та стану активів та зобов'язань підприємства.
Вона являється одним із елементів бухгалтерського обліку і виступає як обов'язкове доповнення до поточної документації господарських операцій.
Під час проведення інвентаризації готової продукції було використано Положення(стандарт) 9"Запаси" від 20.10.1999 р.№246, в якому дається визначення запасам.
Запаси - це активи, які утримуються для подальшого продажу на умовах звичайної господарської діяльності; знаходяться в процесі виробництва у цілях подальшого продажу продукту виробництва; утримуються для споживання при виробництві продукції, виконання робіт та наданні послуг, а також управлінні підприємством.
Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей на підприємстві до яких відноситься готова продукція, частіше всього зустрічається в діяльності підприємства та являється одним з радикальних методів контролю за збереженням оборотних активів підприємства та одночасно являється дійсним методом нагляду за роботою матеріально відповідних осіб.
Інструкцією №69 достатньо повно регламентується процес проведення такої інвентаризації, яка передбачає:
переваження, обмір, підрахунок комісія проводить в порядку розміщення цінностей, не допускаючи безладного переходу від одного виду цінностей до іншого. При зберіганнітоварно-матеріальних цінностей в різних приміщеннях у однієї матеріально-відповідальної особи, інвентаризація проводиться послідовно за місцями збереження;
на приходних документах на товарно-матеріальні цінності, які надійшли на об'єкт та були прийняті під час їх інвентаризації, матеріально відповідальною особою в присутності членів інвентаризаційної комісії за підписом її голови робиться відмітка "після інвентаризації";
на видаткових документах на товарно-матеріальні цінності, які відпущені зі складу під час інвентаризації за дозволом керівника підприємства та головного бухгалтера, в присутності членів інвентаризаційної комісії за підписом її голови робиться відмітка. Вони заносяться в окремий опис в такому ж порядку, як

 
 

Цікаве

Загрузка...