WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік, аудит та аналіз продукції власного виробництва - Дипломна робота

Облік, аудит та аналіз продукції власного виробництва - Дипломна робота

услуг,товаров, имущества -"- 714,9 871,6 1568,9 219,5 180,0
3. Текущие издержки на 1грн. товарной продукции грн 0,88 0,84 0,72 81,8 85,7
.- // -то же (с админ. и сбытом) -//- 0,94 0,91 0,78 83,0 85,7
4. Среднесписочная численность - всего чел. 1745 1774 1764 101,1 99,4
4.1. промышленного персонала -"- 1620 1649 1641 101,3 95,5
4.2. непромышленного персонала -"- 125 125 123 98,4 98,4
5. Среднегодовая балансовая стоимость основных фондов тыс.
грн. 142700 139688,6 139688,6 97,9 100,0
6.Среднегодовая балансовая стоимость основных фондов -остаточная тыс.
грн. 73834,8 70823,8 70823,8 95,9 100,0
7.Рабочий капитал(на начало периода) -"- 13000 22561,4 22561,4 173,5 100,0
8.Чистые активы(на начало периода) (тоже-собствен.капитал) -"- 93990 97287,9 103204,1 109,8 106,1
9. Валовая прибыль -"- 10871,2 14933,1 27102,3 249,3 181,5
10.Финансовый результат от обычной деятельности до налогообложения -//- 3846 7199,9 18054,2 469,4 250,8
11.Нераспределенная прибыль -"- 2692,2 5039,9 12637,2 469,4 250,7
12.Выработка товарной продукции на работника ППП грн 49154 55548 58320 118,7 104,9
13. Фондоотдача грн/ грн 0,58 0,66 0,70 120,7 106,1
14.Фондоотдача по остаточной стоимости 1,11 1,31 1,38 124,3 103,0
РОЗДІЛ 3.АНАЛІЗ ОБЛІКУ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ІГЗК.
3.1.АНАЛІЗ МЕТОДІВ ОБЛІКУ ВИТРАТ І КАЛЬКУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЧОЇ СОБІВАРТОСТІ ПРОДУКЦІЇ
. Нові підходи до калькулювання собівартості продукції, суттєві можливі для удосконалення обліку і аналізу витрат відкриває система "директ-костінг".
Система "директ-костінг" представляє метод зрізаної (неповної) собівартості, цим методом обліку і калькулювання виробничі витрати поділяються на змінні (залежать від обсягу виробництва) і постійні (не залежать від обсягу виробництва). При цьому постійні витрати вважаються витратами поточного періоду, не відносяться на собівартість, не розподіляються між виробами (об'єктами калькулювання), а відносяться на результати господарської діяльності (збитки). Облік витрат і визначення собівартості готової продукції ведеться тільки за змінними витратами. За змінними витратами оцінюються незавершене виробництво та залишки готової продукції.
. У системі "директ-костінг" формується новий показник результату діяльності - маржа із змінної собівартості, яка визначається як різниця між; відпускною вартістю реалізованої продукції та змінними витратами. Якщо з суми маржі вираховуються постійні витрати ,- кінцевий фінансовий результат є прибутком або збитком. Коли маржа із змінних витрат тільки відшкодовує суму постійних витрат, досягається "мертва точка", або точка критичного обсягу виробництва, коли фінансовий результат дорівнює нулю. Якщо підприємство виробляє значну кількість виробів, то метод змінних витрат дає змогу виміряти "внесок" кожного виробу в відшкодування постійних витрат та формування загального рівня рентабельності.
Система "директ-костінг" застосовується і при обліку витрат за замовленнями, і при попередільному методі обліку виробничих витрат.
За вибором об'єкта обліку виробничих витрат усі існуючі системи можна підрозділити на основні методи: позамовний та попередільний. Це ділення зумовлює у своїй основі відмінність у виборі первинного об'єкту, за яким ведеться аналітичний облік витрат. До таких об'єктів можуть відноситись окремі деталі, вузли, вироби, групи виробів, виробничі операції, процеси, переділи, замовлення.
Об'єктом обліку і калькулювання при позамовному методі є окреме індивідуальне замовлення, окремий контракт (проект) або партія продукції, що складається з ідентичних зразків, які проходять однаковий технологічний процес виготовлення.
Цей метод обліку витрат на виробництво використовується в індивідуальному та дрібносерійному виробництвах. До таких виробництв належать: суднобудівне, меблеве, авіабудівне, машинобудівне, металообробне та інші - тобто це ті виробництва, де можливо визначити витрати з окремого замовлення або окремої партії продукції.
При застосуванні позамовного методу обліку витрат на виробництво повинна виконуватися одна з наступних умов:
o кожен зразок або партія ідентичних зразків готової продукції легко відокремлюється відповідно від інших зразків або інших партій зразків готової продукції;
o кожен зразок або партія ідентичних зразків готової продукції виконується за технічним замовленням або за завданням замовника з визначенням в них кількості продукції (виробів);
o відпускається відносно невелика кількість виготовленої продукції;
o виготовлення кожного зразку партії ідентичних зразків готової продукції
потребує значних витрат.
У разі виготовлення великих виробів з тривалим циклом виробництва замовлення відкриваються не на виріб у цілому, а на окремі технологічні й монтажні вузли відповідно до встановленої комплектації.
При позамовному методі обліку витрат на виробництво кожному замовленню надається свій окремий номер (шифр), який зазначається в усіх документах по цьому :замовленню.
На кожне замовлення відкривається карта аналітичного обліку витрат, де зазначається найменування, тип і якість виробу, замовник і строк виконання замовлення цехи-виконавці, планова собівартість.
Дані, відображені у цій карті, повинні повністю збігатися з даними первинних документів і відображатися на рахунку "Виробництво" до закінчення робіт за цим замовленням.
Відхилення фактичних витрат від витрат за діючими нормами повинно бути розкрито у аналітичних картах витрат на виробництво з поясненням причин відхилень. Понаднормові виробничі витрати відповідно до пункту 11 П(С)БО 16 відносяться до собівартості реалізованої продукції. Ці дані можуть бути використані при оцінці роботи робітників, діючих норм, контролі за використанням матеріалів. При позамовному методі витрати цехів враховуються за окремими замовленнями і статтями калькуляції, а витрати сировини, матеріалів, палива й енергії за окремими групами. Щодо виробів, на які не потрібно складати розгорнуті звітні калькуляції, облік витрат здійснюється тільки за статтямивитрат, без розшифрування матеріалів за групами.
Для розподілу загальновиробничих витрат між окремими замовленню застосовується попередньо розрахована величина загальновиробничих витрат, розрахунок якої викладено в пункті 262 цих Методичних рекомендацій. Між окремими замовленнями розрахована величина загальновиробничих витрат розподіляється з використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, діяльності, прямих витрат тощо).
Фактична собівартість одиниці виробів або робіт визначається після виконання замовлення шляхом ділення суми виробничих витрат на кількість виготовленої за цим замовленням продукції (виробів).
Продукція (вироби), яка здається замовнику або на склад частинами до закінчення виконання замовлення в цілому, оцінюється за плановою або фактичною виробничою собівартістю однорідних виробів що випускались раніше, з урахуванням

 
 

Цікаве

Загрузка...